Ktl-icon-tai-lieu

máy biến áp

Được đăng lên bởi hoangxuanhuy11-gmail-com
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VEEPL

Chương III. Chấn lưu

III. CHẤN LƯU
Chiếu sáng có thể chiếm tới 40% năng lượng tiêu thụ tại các công sở và trung
tâm thương mại khiến chúng trở thành mục tiêu đáng chú ý của những sáng kiến
quản lý tiết kiệm năng lượng. Mặc dù gần 90% năng lượng đèn sợi đốt tiêu thụ
chuyển hóa thành nhiệt nhưng chúng vẫn thịnh hành trong khắp các ngôi nhà của
chúng ta, trong các trung tâm thương mại và công nghiệp. Hoạt động của chúng
rất đơn giản và tự điều chỉnh Những nguồn sáng phóng điện tiết kiệm năng lượng
thấp áp và cao áp cùng với các chấn lưu điện từ hiệu suất cao và chấn lưu điện tử
tần số cao là sự lựa chọn thông dụng hiện nay để trang bị thêm hoặc lắp đặt mới
các hệ thống chiếu sáng tiêu tốn ít năng lượng.
Không giống như các đèn sợi đốt, các đèn phóng điện không thể mắc trực tiếp
vào lưới điện. Trước khi dòng điện ổn định bằng một cách nào đó thì chúng đã
tăng và tăng mạnh làm đèn bị quá đốt nóng và phá hủy. Độ dài và đường kính
của dây tóc trong đèn sợi đốt chính làm hạn chế dòng chạy qua nó và điều chỉnh
ánh sáng phát ra. Thay vì dây tóc đèn phóng điện dùng hiệu ứng hồ quang điện
nên nó cần đến phần tử gọi là "chấn lưu" để trợ giúp cho việc phát sáng.
Chấn lưu có ba công dụng chính:
· cung cấp thế hiệu khởi động một cách chính xác bởi vì đèn cần thế hiệu
khởi động lớn hơn thế hiệu làm việc,
· làm hợp điện thế nguồn về giá trị điện thế làm việc của đèn,
· hạn chế dòng để tránh đèn bị hỏng bởi vì khi hồ quang xuất hiện thì tổng
trở của đèn sẽ giảm (hiệu ứng điện trở vi phân âm).
Đầu tiên đèn được coi như một khối khí không dẫn giữa hai điện cực. Chấn lưu
cần phải cung cấp điện thế để tạo hồ quang giữa hai điện cực. Thế hiệu này được
cấp bởi bộ biến áp nằm trong chấn lưu và đôi khi nó được sự trợ giúp của tắcte
để tạo xung cao thế. Khi khí trong đèn đã bị iôn hóa, điện trở của đèn sẽ giảm rất
nhanh tránh cho điện cực không bị đốt quá nóng. Khi dòng điện đã chạy qua
dòng hồ quang khí sẽ nóng lên và tạo áp suất trong ống phóng điện. Áp suất này
làm tăng điện trở của dòng hồ quang dẫn đến việc tiếp tục đốt nóng khí và nâng
cao áp suất. Chấn lưu cần phải điều khiển thế và dòng để đèn làm việc ổn định tại
công suất danh định. Thiếu việc điều khiển dòng của chấn lưu, áp suất sẽ tăng
cho đến khi thế đặt vào hai điện cực sẽ giảm, iôn hóa sẽ tắt và đèn sẽ ngừng làm
việc.
Nếu chấn lưu không thích hợp chúng sẽ khiến đèn làm việc trong trạng thái
không tối ưu. Kết quả là đèn không làm việc tại đúng công suất và sẽ không phát
đúng ánh sáng, tuổi thọ chúng sẽ giảm đi....
VEEPL Chương III. Chn lưu
35
III. CHN LƯU
Chiếu sáng có th chiếm ti 40% năng lượng tiêu th ti các công s và trung
tâm thương mi khiến chúng tr thành mc tiêu đáng chú ý ca nhng sáng kiến
qun lý tiết kim năng lượng. Mc dù gn 90% năng lượng đèn si đốt tiêu th
chuyn hóa thành nhit nhưng chúng vn thnh hành trong khp các ngôi nhà ca
chúng ta, trong các trung tâm thương mi và công nghip. Hot động ca chúng
rất đơn gin và tđiều chnh Nhng ngun sáng phóng điện tiết kim năng lượng
thp áp và cao áp cùng vi các chn lưu điện t hiu sut cao và chn lưu điện t
tần s cao là s la chn thông dng hin nay để trang b thêm hoc lp đặt mi
các h thng chiếu sáng tiêu tn ít năng lượng.
Không ging như các đèn si đốt, các đèn phóng điện không th mc trc tiếp
vào lưới điện. Trước khi dòng điện n định bng mt cách nào đó thì chúng đã
ng và tăng mnh làm đèn b quá đốt nóng và phá hy. Đ dài và đường kính
của dây tóc trong đèn si đốt chính làm hn chế dòng chy qua nó và điều chnh
ánh sáng phát ra. Thay vì dây tóc đèn phóng điện dùng hiu ng h quang điện
nên nó cn đến phn t gi là "chn lưu" để tr giúp cho vic phát sáng.
Chn lưu có ba công dng chính:
· cung cp thế hiu khi động mt cách chính xác bi vì đèn cn thế hiu
khi động ln hơn thế hiu làm vic,
· làm hp điện thế ngun v giá trị điện thế làm vic ca đèn,
· hạn chế dòng để tránh đèn b hng bi vì khi h quang xut hin thì tng
tr ca đèn s gim (hiu ng điện tr vi phân âm).
Đầu tiên đèn được coi như mt khi khí không dn gia hai điện cc. Chn lưu
cần phi cung cp điện thế để to h quang gia hai điện cc. Thế hiu này được
cấp bi b biến áp nm trong chn lưu và đôi khi nó được s tr giúp ca tcte
để to xung cao thế. Khi khí trong đèn đã bn hóa, điện tr ca đèn s gim rt
nhanh tránh cho điện cc không bị đốt quá nóng. Khi dòng điện đã chy qua
dòng h quang khí s nóng lên và to áp sut trong ng phóng điện. Áp sut này
làm tăng điện tr ca dòng h quang dn đến vic tiếp tc đốt nóng khí và nâng
cao áp sut. Chn lưu cn phi điều khin thế và dòng để đèn làm vic n định ti
công sut danh định. Thiếu vic điều khin dòng ca chn lưu, áp sut s tăng
cho đến khi thế đặt vào hai điện cc s gim, iôn hóa s tt và đèn s ngng làm
vic.
Nếu chn lưu không thích hp chúng s khiến đèn làm vic trong trng thái
không ti ưu. Kết quđèn không làm vic ti đúng công sut và s không phát
đúng ánh sáng, tui th chúng s gim đi. Chn lưu cn phi cung cp đúng thế
hiu danh định để khi động và duy trì h quang và cn phi điều khin dòng để
đèn làm vic đúng công sut.
máy biến áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy biến áp - Người đăng: hoangxuanhuy11-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
máy biến áp 9 10 450