Ktl-icon-tai-lieu

MÁY BƠM

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 5269 lần   |   Lượt tải: 16 lần
PHẦN 2: PHẦN ỨNG DỤNG
CHƯƠNG 6
MÁY BƠM
1. KHÁI NIỆM
Máy bơm được ứng dụng rộng rãi trong các ngành kinh tế quốc dân. Bơm là thiết bị
chính cung cấp năng lượng cho dòng chảy nhằm thắng tất cả trở lực trên đường đi hoặc nâng
chất lỏng lên một độ cao nào đó. Năng lượng cung cấp cho bơm hoạt động được lấy từ các
nguồn động lực khác nhau
Các chú ý khi chọn và sử dụng bơm:
-

Bơm hoạt động bình thường, ít xảy ra hư hỏng

-

Dễ điều chỉnh các thông số kỹ thuật, như áp suất, lưu lượng

-

Dễ thay thế phụ tùng khi cần thiết

-

Giá cả chấp nhận được
Ngoài ra phải xét tới các lý tính và hóa tính của lưu chất tại nơi đặt bơm nữa.
1.1.

Phân loại bơm

Theo nguyên lý hoạt động bơm chia làm hai nhóm chính sau đây:
• Bơm thể tích: Sự hút vào và đNy chất lỏng ra khỏi bơm nhờ sự thay đổi thể tích của
không gian làm việc trong bơm, mà sự thay đổi thể tích đó là do sự chuyển động tịnh tiến
của piston trong bơm piston hoặc chuyển động quay trong bơm rotor. Bơm thể tích gồm có:
bơm piston, bơm rotor, bơm cánh trượt v.v…
• Bơm động lực: Sự hút vào và đNy chất lỏng ra khỏi bơm nhờ chuyển động quay của
roto trong thân bơm, khi đó động năng của cánh trên roto sẽ truyền vào chất lỏng để tạo
năng lượng cho dòng chảy. Gọi tắt là lực ly tâm hoặc lực đNy của cánh. Bơm động lực gồm
có: bơm ly tâm, bơm hướng tâm, bơm turbin.
Ngoài hai loại chính trên, ta còn thấy loại bơm khí động khác như bơm ejector, bơm
thùng nén v.v… tuy nhiên các loại này rất ít sử dụng trong công nghiệp, do đó phạm vi giáo
trình này không giới thiệu.
1.2.

Các thông số chính của bơm

• Lưu lượng, ký hiệu Q;

m3
s
66

Là thể tích của chất lỏng cung cấp lên đường ống đNy trong một đơn vị thời gian
ℓ
Chú ý: Nếu đơn vị lưu lượng là   hoặc
s

 m3 

 h  thì phải chuyển về hệ SI là




 m3 

 s 




• Áp suất toàn phần còn gọi là cột áp – ký hiệu H; mcl

H = ∆z +

∆P ∆v 2
+
+ ∑ h ; mcl
γ
2g

(6 -1)

Là hiệu số của hai cơ năng tại 2 mặt cắt(2 – 2) – (1 – 1)
Ở đây:
∆z = z 2 − z1 ; mcl

∆P P2 − P1
=
; mcl
γ
γ
∆v 2 v 2 2 − v 21
=
; mcℓ
2g
2g
∑ h = ∑ h hut − ∑ h day ; mcℓ

• Chiều cao hút của bơm – Ký hiệu Zh; mcℓ

Pkq − Pck 
v 2
ℓ
(6 - 2)
−  α + λ h + ∑ ξ  2 ; mcℓ

 2g
γ
dh


Ngoài ra chiều cao hút còn phụ thuộc vào áp suất bão hòa của chất lỏng tại nơi đặt bơm
nữa, trong thực tế bơm chỉ hút chất lỏng tốt trong điều kiện:
2
Pbh 
ℓh
 v2
Zh ≤
− α + λ
+ Σξ  ; m cℓ
(6 – 3)
γ 
d
 2g
Zh =

• Công suất của bơm – Ký hiệu N; kW

67

Công suất của bơm được xác định theo công thức:

ρgQH
; kW
1000η
...
66
PHN 2: PHN NG DNG
CHƯƠNG 6
MÁY BƠM
1. KHÁI NIM
Máy bơm được ng dng rng rãi trong các ngành kinh tế quc dân. Bơm thiết b
chính cung cp năng lượng cho dòng chy nhm thng tt c tr lc trên đường đi hoc nâng
cht lng lên mt độ cao nào đó. Năng lượng cung cp cho bơm hot động được ly t c
ngun động lc khác nhau
Các chú ý khi chn và s dng bơm:
- Bơm hot động bình thường, ít xy ra hư hng
- D điu chnh các thông s k thut, như áp sut, lưu lượng
- D thay thế phng khi cn thiết
- Giá c chp nhn được
Ngoài ra phi xét ti các lý tính và hóa tính ca lưu cht ti nơi đặt bơm na.
1.1. Phân loi bơm
Theo nguyên lý hot động bơm chia làm hai nhóm chính sau đây:
Bơm th tích: S hút vào đNy cht lng ra khi bơm nh s thay đổi th tích ca
không gian làm vic trong bơm, s thay đổi th tích đó là do s chuyn động tnh tiến
ca piston trong bơm piston hoc chuyn đng quay trong bơm rotor. Bơm th tích gm có:
bơm piston, bơm rotor, bơm cánh trượt v.v…
Bơm động lc: S hút vào đNy cht lng ra khi bơm nh chuyn đng quay ca
roto trong thân bơm, khi đó động năng ca cánh trên roto s truyn vào cht lng để to
năng lượng cho dòng chy. Gi tt lc ly tâm hoc lc đNy ca cánh. Bơm động lc gm
có: bơm ly tâm, bơm hướng tâm, bơm turbin.
Ngoài hai loi chính trên, ta còn thy loi bơm khí động khác như bơm ejector, bơm
thùng nén v.v… tuy nhiên các loi này rt ít s dng trong công nghip, do đó phm vi giáo
trình này không gii thiu.
1.2. Các thông s chính ca bơm
Lưu lượng, ký hiu Q;
s
m
3
MÁY BƠM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÁY BƠM - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
MÁY BƠM 9 10 175