Ktl-icon-tai-lieu

Máy cắt kim loại

Được đăng lên bởi Toan Nguyen Van
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOÏC TRÌNH III
MAÙY TIEÄN – MAÙY KHOAN - MAÙY DOA
I - MAÙY TIEÄN:
I.1 - Coâng duïng, phaân loaïi:
I.1.1 - Coâng duïng:
Maùy tieän laø loaïi maùy caét kim loaïi, ñöôïc duøng roäng raõi nhaát ñeå gia coâng
caùc maët troøn xoay nhö :maët truï, maët ñònh hình, maët noùn, maët ren vít, gia coâng loã
ren, maët ñaàu caét ñöùt. Coù theå khoan, khoeùt, doa, caét ren baèng taroâ baøn ren treân
maùy.
Neáu coù ñoà gaù coù theå gia coâng caùc maët khoâng troøn xoay, hình nhieàu caïnh,
ellíp, cam …
Veà ñaëc ñieåm nguyeân lyù :
Maùy tieän laø maùy caét kim loaïi c chuyeån ñoäng chính laø chuyeån ñoäng
quay troøn quanh taâm cuûa phoâi taïo ra toác ñoä caét, chuyeån ñoäng chaïy dao laø
chuyeån ñoäng tònh tieán cuûa dao goàm hai loaïi : chaïy dao doïc (doïc theo höôùng truïc
cuûa chi tieát), chaïy dao ngang (chaïy theo höôùng kính cuûa chi tieát).
I.1.2 - Phaân loaïi:
+Veà maët keát caáu vaø coâng duïng, maùy tieän ñöôïc phaân ra :
-Maùy tieän vaïn naêng : coù hai nhoùm : Maùy tieän trôn vaø maùy tieän ren vít .
-Maùy tieän vaïn naêng ñöôïc cheá taïo thaønh nhieàu côõ : Côõ nheï (500 kg); côõ
trung ( 4 taán); õ lôùn ( 15 taán); côõ naëng (400 taán); veà truyeàn ñoäng keát caáu
maùy naøy coù loaïi coù truïc vít me, coù loaïi khoâng coù truïc vít me.
-Maùy tieän cheùp hình : ñöôïc trang caùc caáu cheùp hình ñeå gia coâng
nhöõng chi tieát coù hình daùng ñaëc bieät. Loaïi naøy truyeàn ñoäng chæ coù truïc trôn.
-Maùy tieän chuyeân duøng : c ñeå gia coâng moät vaøi loaïi chi tieát nhaát ñònh
nhö: maùy tieän ren chính xaùc, maùy tieän hôùt löng, maùy tieän truïc khuyûu, maùy tieän
baùnh xe löûa…
-Maùy tieän cuït : ñeå gia coâng caùc chi tieát naëng coù D > L.
-Maùy tieän ñöùng : truïc chính thaúng ñöùng : Gia coâng caùc chi tieát naëng
phöùc taïp.
-Maùy tieän nhieàu dao : laø loaïi maùy tieän coù nhieàu dao chuyeån ñoäng ñoäc laäp,
ñeå cuøng moät luùc coù theå gia coâng chi tieát vôùi nhieàu dao caét.
1
Máy cắt kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy cắt kim loại - Người đăng: Toan Nguyen Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Máy cắt kim loại 9 10 230