Ktl-icon-tai-lieu

Máy cắt kim loại, Bộ môn chế tạo máy, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 269 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bé m«n chÕ t¹o m¸y-khoa c¬ khÝ
Vò H÷u Nam - nguyÔn träng b¶n - L¹i Anh TuÊn
HiÖu ®Ýnh: NguyÔn Träng B¶n
M¸y c¾t kim lo¹i
(Sö dông cho ®µo t¹o ®¹i häc chuyªn ngµnh
c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y vµ chÕ t¹o vò khÝ)
Lu hµnh néi bé
Hμ néi - 2008
Máy cắt kim loại, Bộ môn chế tạo máy, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy cắt kim loại, Bộ môn chế tạo máy, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
269 Vietnamese
Máy cắt kim loại, Bộ môn chế tạo máy, Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 962