Ktl-icon-tai-lieu

MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi tran ha my ngan
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1669 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương I
VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU RỜI
Trong quá trình sản xuất thực phẩm, thông thường nguyên vật liệu phải qua các công
đoạn gia công chế biến bằng nhiều máy móc thiết bị khác nhau, do đó nguyên vật liệu cần phải
được chuyển từ công đoạn nầy sang công đoạn khác. Quá trình nầy được thực hiện nhờ các máy
vận chuyển phù hợp với tính chất của nguyên vật liệu. Thông thường, máy vận chuyển làm việc
liên tục, chuyên chở vật liệu theo hướng đã định, có thể làm việc trong một thời gian không giới
hạn, không dừng lại khi nạp và tháo liệu.
Các máy và thiết bị vận chuyển liên tục bao gồm các loại chính như: gàu tải, băng tải,
xích tải, cào tải thuộc nhóm máy có bộ phận kéo và vít tải, vận chuyển bằng không khí và thủy
lực thuộc nhóm máy không có bộ phận kéo.

VÍT TẢI
Vít tải là máy vận chuyển vật liệu rời chủ yếu theo phương nằm ngang. Ngoài ra vít tải có
thể dùng để vận chuyển lên cao với góc nghiêng có thể lên tới 90o, tuy nhiên góc nghiêng càng
lớn hiệu suất vận chuyển càng thấp.
Vít tải gồm có một trục vít xoắn ốc quay được trong lòng một máng hình nửa trụ. Trường
hợp góc nghiêng lớn, vít tải quay trong ống trụ thay cho máng. Máng của vít tải gồm nhiều đoạn
dài từ 2 m đến 4 m, đuờng kính trong lớn hơn đường kính cánh vít khoảng vài mm, được ghép
với nhau bằng bích và bulông. Trục vít làm bằng thép ống trên có cánh vít. Cánh vít làm từ thép
tấm được hàn lên trục theo đường xoắn ốc tạo thành một đường xoắn vô tận. Trục vít và cánh
quay được nhờ các ổ đỡ ở hai đầu máng. Nếu vít quá dài thì phải lắp những ổ trục trung gian,
thường là ổ treo, cách nhau khoảng 3-4 m. Khi trục vít quay sẽ đẩy vật liệu chuyển động tịnh
tiến trong máng nhờ cánh vít, tương tự như chuyển động của bulông và đai ốc. Vật liệu trượt dọc
theo đáy máng và trượt theo cánh vít đang quay.
Vít tải chỉ có thể đẩy vật liệu di chuyển khi vật liệu rời, khô. Nếu vật liệu ẩm, bám dính
vào trục sẽ quay theo trục, nên không có chuyển động tương đối giữa trục và vật liệu, quá trình
vận chuyển không xảy ra. Để có thể chuyển được các nguyên liệu dạng cục hoặc có tính dính
bám, cần chọn loại cánh vít có dạng băng xoắn hoặc dạng bơi chèo, tuy nhiên năng suất vận
chuyển bị giảm đáng kể.

Hình I - 1. Cấu tạo vít tải

-1-

Chiều di chuyển của vật liệu phụ thuộc vào chiều xoắn của cánh vít và chiều quay của
trục vít. Nếu đảo chiều quay của trục vít sẽ làm đổi chiều chuyển động của vật liệu. Hai trục vít
có chiều xoắn của cánh vít ngược nhau sẽ đẩy vật liệu theo hai hướng ngược nhau nếu quay cùng
chiều.
Vít tải thường đượ...
Chương I
VN CHUYN VT LIU RI
Trong quá trình sn xut thc phm, thông thường nguyên vt liu phi qua các công
đon gia công chế biến bng nhiu máy móc thiết b khác nhau, do đó nguyên vt liu cn phi
được chuyn t công đon ny sang công đon khác. Quá trình ny được thc hin nh các máy
vn chuyn phù hp vi tính cht ca nguyên vt liu. Thông thường, máy vn chuyn làm vic
liên tc, chuyên ch v
t liu theo hướng đã định, có th làm vic trong mt thi gian không gii
hn, không dng li khi np và tháo liu.
Các máy và thiết b vn chuyn liên tc bao gm các loi chính như: gàu ti, băng ti,
xích ti, cào ti thuc nhóm máy có b phn kéo và vít ti, vn chuyn bng không khí và thy
lc thuc nhóm máy không có b phn kéo.
VÍT TI
Vít ti là máy vn chuyn vt liu ri ch yếu theo phương nm ngang. Ngoài ra vít ti có
th dùng để vn chuyn lên cao vi góc nghiêng có th lên ti 90
o
, tuy nhiên góc nghiêng càng
ln hiu sut vn chuyn càng thp.
Vít ti gm có mt trc vít xon c quay được trong lòng mt máng hình na tr. Trường
hp góc nghiêng ln, vít ti quay trong ng tr thay cho máng. Máng ca vít ti gm nhiu đon
dài t 2 m đến 4 m, đung kính trong ln hơn đường kính cánh vít khong vài mm, được ghép
vi nhau bng bích và bulông. Trc vít làm bng thép ng trên có cánh vít. Cánh vít làm t thép
tm được hàn lên trc theo đường xo
n c to thành mt đường xon vô tn. Trc vít và cánh
quay được nh các đỡ hai đầu máng. Nếu vít quá dài thì phi lp nhng trc trung gian,
thường là treo, cách nhau khong 3-4 m. Khi trc vít quay s đẩy vt liu chuyn động tnh
tiến trong máng nh cánh vít, tương t như chuyn động ca bulông và đai c. Vt liu trượt dc
theo đáy máng và trượt theo cánh vít đang quay.
Vít t
i ch có th đẩy vt liu di chuyn khi vt liu ri, khô. Nếu vt liu m, bám dính
vào trc s quay theo trc, nên không có chuyn động tương đối gia trc và vt liu, quá trình
vn chuyn không xy ra. Để có th chuyn được các nguyên liu dng cc hoc có tính dính
bám, cn chn loi cánh vít có dng băng xon hoc dng bơi chèo, tuy nhiên năng sut vn
chuy
n b gim đáng k.
Hình I - 1. Cu to vít ti
- 1 -
MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - Người đăng: tran ha my ngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 9 10 272