Ktl-icon-tai-lieu

Máy CNC

Được đăng lên bởi ngocvinhictu
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 1089 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường đại học Phương Đông
tử

Khoa Cơ – Điện

MỤC LỤC
MỤC LỤC............................................................................................................2
A. MỞ ĐẦU..........................................................................................................7
1. Đặt vấn đề:........................................................................................................7
2. Mục tiêu của đề tài:..........................................................................................8
2.1. Về cơ khí:........................................................................................................8
2.2. Về điện tử:.....................................................................................................8
3.Phương pháp nghên cứu đê tài;......................................................................8
4. Nghiên cứu tính cấp thiết của đề tài:.............................................................9
B. NỘI DUNG....................................................................................................10
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN MÁY CNC:........................................................10
1. Giới thiệu và ứng dụng:.................................................................................10
1.1 Giới thiệu về CNC (Computer Numerical Control)......................................10
1.2. Lịch sử phát triển:........................................................................................10
1.3. Ứng dụng CNC............................................................................................12
2. Các khái niệm cơ bản của may CNC...........................................................13
2.1. Khái niệm.....................................................................................................13
2.2. Trục máy CNC..............................................................................................13
2.3. Nguyên tắc xác định hệ trục tọa độ của máy CNC .....................................14
3. Hệ thống điều khiển máy CNC....................................................................15
3.1. Phần cứng hệ điều khiển máy CNC..............................................................17
3.1.1Bộ xử lý trung tâm (CPU)...........................................................................17
3.1.2. Bô nhớ.......................................................................................................18
3.1.3 Hệ thống truyền dẫn ( BUS).......................
Trường đại học Phương Đông Khoa Cơ – Điện
tử
MỤC LỤC
MỤC LỤC............................................................................................................2
A. MỞ ĐẦU..........................................................................................................7
1. Đặt vấn đề:........................................................................................................7
2. Mục tiêu của đề tài:..........................................................................................8
2.1. Về cơ khí:........................................................................................................8
2.2. Về điện tử:................................................................................ ..... ................8
3.Phương pháp nghên cứu đê tài;......................................................................8
4. Nghiên cứu tính cấp thiết của đề tài:.............................................................9
B. NỘI DUNG....................................................................................................10
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN MÁY CNC:........................................................10
1. Giới thiệu và ứng dụng:.................................................................................10
1.1 Giới thiệu về CNC (Computer Numerical Control)......................................10
1.2. Lịch sử phát triển:........................................................................................10
1.3. Ứng dụng CNC............................................................................................12
2. Các khái niệm cơ bản của may CNC...........................................................13
2.1. Khái niệm.....................................................................................................13
2.2. Trục máy CNC.............................................................................................. 13
2.3. Nguyên tắc xác định hệ trục tọa độ của máy CNC ........... ............... ...........14
3. Hệ thống điều khiển máy CNC....................................................................15
3.1. Phần cứng hệ điều khiển máy CNC..............................................................17
3.1.1Bộ xử lý trung tâm (CPU)...........................................................................17
3.1.2. Bô nhớ.......................................................................................................18
3.1.3 Hệ thống truyền dẫn ( BUS)................................................................ ..... ..18
3.1.4.Truyền dẫn Servo ......................................................................................19
3.2 Phần mềm.....................................................................................................20
3.2.1. Phần mềm điều khiển................................................................................20
3.2.2. Phần mềm ghép nối ........................................................................... .......20
3.2.3. Postprocessor............................................................................................21
3.2.4. Phần mềm ứng dụng .................................................................................21
Đồ án tốt nghiệp 1
Máy CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy CNC - Người đăng: ngocvinhictu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
Máy CNC 9 10 148