Ktl-icon-tai-lieu

Máy CNC và Robot công nghiệp

Được đăng lên bởi nhienck-gmail-com
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M¸y CNC
vµ
Robot c«ng nghiÖp
T¨ng Quèc Nam
Häc viÖn Kü thuËt Qu©n sù

Giíi thiÖu vÒ m«n häc

T.Q. Nam. Bµi gi¶ng M¸y CNC vµ RBCN

1. Tªn m«n häc: M¸y ®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh sè vµ robot c«ng
nghiÖp
2. Sè l−îng ®¬n vÞ häc tr×nh:

02 (30 tiÕt)

3. Môc tiªu cña m«n häc
* KiÕn thøc:
- Cñng cè c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ m¸y c¾t kim lo¹i ®iÒu khiÓn theo
ch−¬ng tr×nh sè
- HiÓu ®−îc cÊu tróc hÖ thèng ®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh sè cho
m¸y c¾t kim lo¹i
- BiÕt ®−îc cÊu tróc, ®éng häc vµ øng dông cña robot c«ng nghiÖp
* Kü N¨ng: VËn dông ®−îc c¸c kiÕn thøc ®Ó cã thÓ tiÕp cËn ®−îc c«ng
nghÖ gia c«ng trªn m¸y CNC.

1

Giíi thiÖu vÒ m«n häc

T.Q. Nam. Bµi gi¶ng M¸y CNC vµ RBCN

T.Q. Nam. Bµi gi¶ng M¸y CNC vµ RBCN

Tµi liÖu häc tËp
[1]. NguyÔn Ngäc CÈn - M¸y ®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh sè
[2]. NguyÔn Ngäc CÈn - §iÒu khiÓn tù ®éng - NXB khoa häc kü thuËt
[3]. T¹ Duy Liªm - M¸y ®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh sè vµ robot
c«ng nghiÖp – Tr−êng §HBK Hµ Néi - 1996
[4]. T¹ Duy Liªm - HÖ thèng ®iÒu khiÓn sè cho m¸y c«ng cô - NXB
khoa häc & kü thuËt – 1999
[5]. NguyÔn ThiÖn Phóc - Ng−êi m¸y c«ng nghiÖp - Tr−êng §HBK Hµ
Néi – 1995
[6] Bài giảng

Ch−¬ng 1.
M¸y c¾t kim lo¹i
®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh sè
(M¸y CNC)
# 1.1 LÞch sö m¸y CNC vµ c¸c kh¸i niÖm liªn quan
# 1.2 §iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh sè
# 1.3 KÕt cÊu m¸y CNC
# 1.4 HiÖu qu¶ sö dông m¸y CNC

2

T.Q. Nam. Bµi gi¶ng M¸y CNC vµ RBCN

1.1. LÞch sö m¸y CNC vµ c¸c kh¸i niÖm liªn quan

T.Q. Nam. Bµi gi¶ng M¸y CNC vµ RBCN

Lµm thÕ nµo ®Ó gia c«ng c¸c chi tiÕt, khu«n mÉu phøc t¹p?
# Xa x−a
- §−îc chia thµnh c¸c phÇn ®¬n gi¶n h¬n ®Ó gia c«ng
- Sau khi gia c«ng xong, chóng míi ®−îc ghÐp l¹i víi nhau thµnh
chi tiÕt hoµn chØnh b»ng ph−¬ng ph¸p hµn, t¸n.
- C«ng nghÖ ®ã ®¾t vµ kh«ng ®¶m b¶o ®−îc ®é chÝnh x¸c vÒ kÝch
th−íc vµ h×nh häc mong muèn còng nh− sù ®ång ®Òu vÒ c¬ tÝnh vËt
liÖu.
# Sau nµy
- Dïng m¸y chÐp h×nh, ng−êi ta ®· chÕ t¹o ®−îc c¸c chi tiÕt phøc t¹p
h¬n.
- C«ng nghÖ gia c«ng trªn m¸y chÐp h×nh vÉn cßn nhiÒu nh−îc ®iÓm
• ®é chÝnh x¸c kh«ng cao (do qu¸n tÝnh cña hÖ thèng lín, do sai sè cña
mÉu,...),
• n¨ng suÊt thÊp (do ph¶i h¹n chÕ tèc ®é tr−ît cña ®Çu dß trªn mÉu),
• ®¾t vµ kÐm linh ho¹t (v× c¸c d−ìng mÉu lµ c¸c chi tiÕt c¬ khÝ chÝnh
x¸c, dïng vËt liÖu ®Æc biÖt nªn khã chÕ t¹o).

3

NC

T.Q. Nam. Bµi gi¶ng M¸y CNC vµ RBCN

# NC = Numerical Control
# ý t−ëng vÒ ®iÒu khiÓn sè (NC)
- Cã thÓ h×nh dung m¸y c«ng cô ®iÒu khiÓn sè lµ mét m¸y chÐp h×nh,
nh−ng c¸c d−ìng, mÉu, cam,... c¬ khÝ ®−îc thay b»ng ch−¬ng tr×nh
m¸y tÝnh.
...
1
M¸y CNC
Robot c«ng nghiÖp
T¨ng Quèc Nam
Häc viÖn Kü thuËt Qu©n sù
T.Q. Nam. Bµi gi¶ng M¸y CNC vµ RBCN
Giíi thiÖu vÒ m«n häc
1. Tªn m«nc: M¸y ®iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh sè vµ robot c«ng
nghiÖp
2. Sè lîng ®¬n vÞ häc tr×nh: 02 (30 tt)
3. Môc tiªua m«n häc
* KiÕn thøc:
- Cñng cè c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ m¸y c¾t kim lo¹i ®iÒu khiÓn theo
ch¬ng tr×nh sè
- HiÓu ®îc cÊu tróc hÖ thèng ®iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh sè cho
m¸y c¾t kim lo¹i
-BiÕt ®îc cÊu tróc, ®éng häc vµ øng dông cña robot c«ng nghiÖp
* Kü N¨ng: VËn dông ®îc c¸c kiÕn thøc ®Ó thÓ tiÕp cËn ®îc c«ng
nghÖ gia c«ng trªn m¸y CNC.
Máy CNC và Robot công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy CNC và Robot công nghiệp - Người đăng: nhienck-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Máy CNC và Robot công nghiệp 9 10 453