Ktl-icon-tai-lieu

Máy công nghiệp

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NHA TRANG
NHA TRANG UNIVERSITY

Hoïc phần:
MAÙY COÂNG NGHIEÄP
INDUSTRIAL MACHINES
Số ĐVHT: 03
Lớp 51CT – 7.11.2011 – 1.1.2012

Giaùo vieân giaûng daïy: Traàn Doaõn Huøng

GIÔÙI THIEÄU NOÄI DUNG
Chöông 1. CÔ SÔÛ THIEÁT KEÁ MAÙY COÂNG NGHIEÄP
1.1. Khaùi nieäm chung
1.1.1. Maùy vaø caùc boä phaän chuû yeáu cuûa MCN
1.1.2. Phaân loaïi MCN
1.2. Nhöõng yeâu caàu ñoái vôùi maùy
1.3. Vaät lieäu ñaëc bieät duøng ñeå cheá taïo maùy saûn
xuaát coâng nghieäp
1.3.1. Kim loaïi vaø hôïp kim choáng aên moøn
1.3.2. Chaát deûo ñeå cheá taïo chi tieát maùy vaø maùy
töï ñoäng
1.4. Nhöõng giai ñoaïn chuû yeáu khi thieát keá
1.5. Sô ñoà ñoäng
1.6. Tính toaùn löïc
1.7. Söï boá cuïc keát caáu cuûa maùy

Chöông 2. MAÙY LAØM NHOÛ NGUYEÂN LIEÄU
2.1. Khaùi nieäm chung
2.1.1. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán quaù trình
ñaäp nghieàn
2.1.2. Thaønh phaàn ñoä haït cuûa khoaùng saûn
2.1.3. Möùc ñaäp - nghieàn
2.2. Cô sôû lyù thuyeát cuûa maùy laøm nhoû nguyeân lieäu
2.2.1. Phöông phaùp ñaäp nghieàn
2.2.2. Caùc thuyeát veà ñaäp –nghieàn
2.3. Maùy ñaäp
2.3.1. Maùy ñaäp haøm
2.3.2. Maùy ñaäp noùn
2.4. Maùy nghieàn
2.4.1. Maùy nghieàn ñóa
2.4.2. Maùy nghieàn truïc
2.4.3. Maùy nghieàn buùa

Chöông 3. MAÙY PHAÂN LOAÏI
3.1. Coâng duïng vaø caùc khaùi nieäm cô baûn
3.1.1. Coâng duïng cuûa vieäc phaân loaïi
3.1.2. Caùc khaùi nieäm cô baûn
3.1.3. Xaùc ñònh hieäu suaát coâng ngheä cuûa quaù trình
phaân loaïi
3.2. Phaân loaïi theo ñaëc tính hoïc
3.2.1. Thöù töï phaân chia caùc caáp haït khi saøng
3.2.2. Hieäu suaát saøng
3.2.3. Nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeán quaù trình saøng
3.2.4. Löôùi saøng
3.2.5. Nhöõng maùy coù löôõi saøng phaúng chuyeån ñoäng
tònh tieán qua laïi
3.3. Phaân loaïi theo nhöõng tính chaát khí ñoäng hoïc
3.4. Phaân loaïi theo tyû troïng
3.5. Phaân loaïi theo töø tính

Chöông 4 . MAÙY ÑÒNH LÖÔÏNG
4.1. Coâng duïng vaø phaân loaïi
4.1.1. Coâng dung
4.1.2. Phaân loaïi
4.2. Caùc maùy ñònh löôïng duøng cho saûn phaåm daïng haït
4.2.1. Thuøng ñòng löôïng
4.2.2. Ñóa ñònh löôïng
4.2.3. Vít ñònh löôïng
4.2.4. Maùy ñònh löôïng kieåu baêng
4.2.5. Maùy ñònh löôïng coù boä phaän laøm vieäc chuyeån
ñoäng tónh tieán qua laïi
4.2.6. Caùc maùy ñònh löôïng theo troïng löôïng
4.3. Caùc maùy ñònh löôïng duøng cho saûn phaåm daïng boät
nhaøo
4.4. Maùy ñeå phaân löôïng saûn phaåm thöïc phaåm loûng
4.4.1. Muïc ñích vaø phaïm vi öùng duïng
4.4.2. Phaân loaïi
4.4.3. Cô caáu roùt cuûa maùy phaân löôïng

Chöông 5 . MAÙY KHUAÁY TROÄN
5.1. Coâng duïng vaø phaân loaïi
5.1.1. Coâng dung
5....
Hoïc phn:
MAÙY COÂNG NGHIEÄP
INDUSTRIAL MACHINES
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NHA TRANG
NHA TRANG UNIVERSITY
INDUSTRIAL MACHINES
S ĐVHT: 03
Lp 51CT – 7.11.2011 – 1.1.2012
Giaùo vieân giaûng daïy: Traàn Doaõn Huøng
Máy công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy công nghiệp - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
Máy công nghiệp 9 10 883