Ktl-icon-tai-lieu

Máy điện đặc biệt

Được đăng lên bởi thaibuiquoc1993-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 0 lần
39.13. Permanent-Magnet Synchronous

39.13. Permanent-Magnet Synchronous

Motors

Motors

(a) Construction and Performance

(a) Cấu tạo và đặc tính:

Such motors have a cage rotor having rare-

Động cơ như vậy có một rôto lồng sóc có

earth permanent magnets instead of a wound

nam vĩnh cữu đất hiếm cửu thay cho từ

field. Such a motor starts like an induction

trường dây quấn. Động cơ như vậy khởi động

motor when fed from a fixed-frequency supply. như một động cơ cảm ứng khi cung cấp từ một
A typical 2-pole and 4-pole surface-mounted

tần số cố định. Kiểu bề mặt 2 cực và 4 cực điển

versions of the rotor are shown in Fig. 39.14.

hình của roto được thể hiện trong hình 39.14.

Since no d.c. supply is needed for exciting the

Khi không cung cấp nguồn một chiều cần cho

rotor, it can be made more robust and reliable.

kích từ roto, nó có thể thưc hiện mạnh mẽ và

These motors have outputs ranging from about

đáng tin cậy hơn. Những động cơ này có ngõ

100 W upto 100 kW.

ra trong khoảng từ 100W lên đến 100kW

The maximum synchronous torque is designed

Mômen đồng bộ lớn nhất được thiết kế để

to be around 150 per cent of the rated torque. If được khoảng 150% của Mômen định mức. Nếu
loaded beyond this point, the motor loses

vượt qúa điểm này , thì động cơ sẽ mất đồng

synchronism and will run either as an induction bộ và sẽ chạy hoặc như một động cơ cảm ứng
motor or stall.

hoặc dừng chạy.

These motors are usually designed for direct-

Những động cơ này thường được thiết kế để

on-line (DOL) starting. The efficiency and

khởi động trực tiếp (DOL).Hiệu suất và hệ số

powe factor of the permanent-magnet excited

công suất của động cơ đồng bộ kích từ bằng

synchronous motors are each 5 to 10 points

nam châm vĩnh cửu là mỗi 5 đến 10 nhiều hơn

better than their reluctance motor counterparts.

so với những họ động cơ từ trở của chúng.

(b) Advantages

(b) Ưu điểm

Since there are no brushes or slip-rings,

Vì không có chổi than hoặc vành góp nên

there is no sparking. Also, brush maintenance

không có tia lửa điện.Vì vậy, sự bảo trì chổi

is eliminated. Such motors can pull into

than được loại bỏ. Động cơ như vậy có thể kéo

synchronism with inertia loads of

vào trong đồng bộ với tải trọng quán tính của

many times their rotor inertia.

quán tính của nhiều lần quán tính roto của
chúng.

(c) Applications

(c) Ứng dụng

These motors are used where precise speed

Những động cơ này được sử dụng ở nơi

must be maintained to ensure a consistent

phải được duy trì...
39.13. Permanent-Magnet Synchronous
Motors
(a) Construction and Performance
Such motors have a cage rotor having rare-
earth permanent magnets instead of a wound
field. Such a motor starts like an induction
motor when fed from a fixed-frequency supply.
A typical 2-pole and 4-pole surface-mounted
versions of the rotor are shown in Fig. 39.14.
Since no d.c. supply is needed for exciting the
rotor, it can be made more robust and reliable.
These motors have outputs ranging from about
100 W upto 100 kW.
The maximum synchronous torque is designed
to be around 150 per cent of the rated torque. If
loaded beyond this point, the motor loses
synchronism and will run either as an induction
motor or stall.
These motors are usually designed for direct-
on-line (DOL) starting. The efficiency and
powe factor of the permanent-magnet excited
synchronous motors are each 5 to 10 points
better than their reluctance motor counterparts.
(b) Advantages
Since there are no brushes or slip-rings,
there is no sparking. Also, brush maintenance
is eliminated. Such motors can pull into
synchronism with inertia loads of
many times their rotor inertia.
(c) Applications
39.13. Permanent-Magnet Synchronous
Motors
(a) Cấu tạo và đặc tính:
Động cơ như vậy có một rôto lồng sóc có
nam vĩnh cữu đất hiếm cửu thay cho từ
trường dây quấn. Động cơ như vậy khởi động
như một động cơ cảm ứng khi cung cấp từ một
tần số cố định. Kiểu bề mặt 2 cực và 4 cực điển
hình của roto được thể hiện trong hình 39.14.
Khi không cung cấp nguồn một chiều cần cho
kích từ roto, nó có thể thưc hiện mạnh mẽ và
đáng tin cậy hơn. Những động cơ này có ngõ
ra trong khoảng từ 100W lên đến 100kW
Mômen đồng bộ lớn nhất được thiết kế để
được khoảng 150% của Mômen định mức. Nếu
vượt qúa điểm này , thì động cơ sẽ mất đồng
bộ và sẽ chạy hoặc như một động cơ cảm ứng
hoặc dừng chạy.
Những động cơ này thường được thiết kế để
khởi động trực tiếp (DOL).Hiệu suất và hệ số
công suất của động cơ đồng bộ kích từ bằng
nam châm vĩnh cửu là mỗi 5 đến 10 nhiều hơn
so với những họ động cơ từ trở của chúng.
(b) Ưu điểm
Vì không có chổi than hoặc vành góp nên
không có tia lửa điện.Vì vậy, sự bảo trì chổi
than được loại bỏ. Động cơ như vậy có thể kéo
vào trong đồng bộ với tải trọng quán tính của
quán tính của nhiều lần quán tính roto của
chúng.
(c) Ứng dụng
Máy điện đặc biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy điện đặc biệt - Người đăng: thaibuiquoc1993-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Máy điện đặc biệt 9 10 455