Ktl-icon-tai-lieu

Máy điện một chiều

Được đăng lên bởi uycuong889
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1086 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bµi gi¶ng m¸y ®iÖn

Back

Néi dung

Next

Bµi gi¶ng m¸y ®iÖn
PhÇn 1: M¸y ®iÖn mét chiÒu
PhÇn 2: M¸y biÕn ¸p

Back

Néi dung

Next

Bµi gi¶ng m¸y ®iÖn

PhÇn më ®Çu
M¸y ®iÖn
M¸y ®iÖn tÜnh
M¸y biÕn ¸p

M¸y ®iÖn quay
M¸y ®iÖn
mét chiÒu

®éng c¬
mét chiÒu

M¸y ph¸t
mét chiÒu

®éng c¬
kh«ng
®ång bé

M¸y ph¸t
kh«ng
®ång bé

M¸y ®iÖn
xoay chiÒu

M¸y ®iÖn
kh«ng
®ång bé

M¸y ®iÖn
®ång bé

®éng c¬
®ång bé

M¸y ph¸t
®ång bé

Bµi gi¶ng m¸y ®iÖn
1. Vai trß cña c¸c lo¹i m¸y ®iÖn trong nÒn kinh tÕ quèc d©n:

MF

MBA

MBA

Hé
tiªu
thô

2. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu m¸y ®iÖn:
a, §¹i c−¬ng vÒ m¸y ®iÖn:
- Nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y ®iÖn dùa trªn c¬ së cña ®Þnh luËt c¶m
øng ®iÖn tõ. Sù biÕn ®æi n¨ng l−îng trong m¸y ®iÖn ®−îc thùc hiÖn
th«ng qua tõ tr−êng trong nã. §Ó t¹o ®−îc nh÷ng tõ tr−êng m¹nh vµ
tËp trung, ng−êi ta dïng vËt liÖu s¾t tõ lµm m¹ch tõ.
ë m¸y biÕn ¸p m¹ch tõ lµ mét lâi thÐp ®øng yªn. Cßn trong c¸c
m¸y ®iÖn quay, m¹ch tõ gåm hai lâi thÐp ®ång trôc: mét quay, mét
®øng yªn vµ c¸ch nhau b»ng mét khe hë.
b, Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu m¸y ®iÖn:
Back

Néi dung

Next

Bµi gi¶ng m¸y ®iÖn
3. S¬ l−îc vÒ vËt liÖu chÕ t¹o m¸y ®iÖn:
Gåm cã vËt liÖu t¸c dông, vËt liÖu kÕt cÊu vµ vËt liÖu c¸ch ®iÖn.
VËt liÖu t¸c dông: bao gåm vËt liÖu dÉn ®iÖn vµ dÉn tõ dïng ®Ó chÕ
t¹o d©y quÊn vµ lâi s¾t.
VËt liÖu c¸ch ®iÖn: dïng ®Ó c¸ch ®iÖn c¸c bé phËn dÉn ®iÖn víi c¸c
bé phËn kh¸c cña m¸y vµ c¸ch ®iÖn c¸c l¸ thÐp cña lâi s¾t.
VËt liÖu kÕt cÊu: chÕ t¹o c¸c chi tiÕt m¸y vµ c¸c bé phËn chÞu lùc c¬
giíi nh− trôc, vá m¸y, khung m¸y.
S¬ l−îc ®Æc tÝnh cña vËt liÖu dÉn tõ, dÉn ®iÖn vµ c¸ch ®iÖn dïng
trong chÕ t¹o m¸y ®iÖn.
a, VËt liÖu dÉn tõ:
b, VËt liÖu dÉn ®iÖn:
c, VËt liÖu c¸ch ®iÖn:
CÊp c¸ch ®iÖn
Y
A
E
B
F
H
C
0
NhiÖt ®é ( C)
90 105
120
130
155
180
>180
Back

Néi dung

Next

Bµi gi¶ng m¸y ®iÖn

PhÇn 1: M¸y ®iÖn mét chiÒu
Ch−¬ng 1 : Nguyªn lý lµm viÖc - kÕt cÊu c¬ b¶n
Ch−¬ng 2 : D©y quÊn M¸y ®iÖn mét chiÒu
Ch−¬ng 3 : C¸c quan hÖ ®iÖn tõ trong m¸y
Ch−¬ng 4 : Tõ tr−êng trong m¸y ®iÖn mét chiÒu
Ch−¬ng 5 : §æi chiÒu
Ch−¬ng 6 : M¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu
Ch−¬ng 7 : §éng c¬ mét chiÒu
Ch−¬ng 8 : M¸y ®iÖn mét chiÒu ®Æc biÖt
Back

Néi dung

Next

Bµi gi¶ng m¸y ®iÖn

Ch−¬ng 1:
Nguyªn lý lµm viÖc- kÕt cÊu c¬ b¶n
1.1: CÊu t¹o cña m¸y ®iÖn mét chiÒu
1.2: Nguyªn lý lµm viÖc
1-3: c¸c l−îng ®Þnh møc

Next

Néi dung

Back

PhÇn I: m¸y ®iÖn mét chiÒu
1.1: CÊu t¹o cña m¸y ®iÖn mét chiÒu
1. PhÇn tÜnh (Stato):

D©y quÊn cùc tõ chÝnh
Cùc tõ phô

a) Cùc tõ chÝnh:
(Lµ bé phËn ®Ó
sinh ra tõ th«ng
kÝch t...
Next
Néi dung
Back
Bµi gi¶ng m¸y ®iÖn
Next
Néi dung
Back
Bµi gi¶ng m¸y ®iÖn
PhÇn 1: M¸y ®iÖn mét chiÒu
PhÇn 2: M¸y biÕn ¸p
Máy điện một chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy điện một chiều - Người đăng: uycuong889
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Máy điện một chiều 9 10 25