Ktl-icon-tai-lieu

máy điều hòa không khí

Được đăng lên bởi vodanh4
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2938 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Nguyen Van Do - ĐHĐL

CHƯƠNG 5
MÁY ĐIỀU HOÀ NHIỆT ĐỘ (ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ)
5-1. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI
5.1.1. Định nghĩa
Điều hoà không khí (ĐHKK) là quá trình tạo ra và duy trì ổn định trạng thái không
khí trong nhà theo một chương trình định trước, không phụ thuộc vào trạng thái không
khí ngoài trời. Ví dụ có thể duy trì trạng thái không khí trong nhà ở nhiệt độ 240C, độ
ẩm 60% trong khi ngoài trời có nhiệt độ 360C (hoặc 100C), độ ẩm 90% (hoặc 30%)…
Để thực hiện được điều đó thì không khí cần được xử lí trước khi thổi vào phòng.
Xử lí không khí bao gồm một trong số các công việc: Làm lạnh, làm khô, làm nóng,
làm ẩm và làm sạch không khí. Như vậy, nếu muốn đạt được trạng thái không khí định
trước thì phải xử lí không khí đến trạng thái thích hợp trước khi thổi vào phòng. Tuỳ
theo lượng nhiệt và lượng ẩm tích tụ trong phòng nhiều hay ít mà chọn cách xử lí thích
hợp theo các nội dung đã nói ở trên. Ví dụ, nếu muốn không khí trong phòng đạt nhiệt
độ 240C và phòng có tích tụ nhiệt khá lớn thì phải làm lạnh không khí trước tới 16170C (bằng giàn lạnh chẳng hạn). Sau khi được thổi vào phòng, không khí sẽ nhận
nhiệt tích tụ của phòng và nóng lên đến nhiệt độ cần duy trì.
Để thực hiện ĐHKK cần có nhiều thiết bị, các thiết bị có cùng chức năng hợp
thành một khâu. Hệ thống ĐHKK có nhiều khâu:
- Khâu xử lí không khí làm các nhiệm vụ như đã nói ở trên, gồm các thiết bị như
dàn lạnh (để làm lạnh và làm khô không khí), bộ phận sinh nhiệt - caloriphe (để sưởi
ấm), dàn phun (để tăng ẩm), lọc bụi và tiêu âm (để làm sạch không khí);
- Khâu vận chuyển và phân phối không khí làm nhiệm vụ đưa không khí đã xử lí
tới các vị trí yêu cầu, thường gồm quạt gió lạnh, các miệng thổi, miệng hút và đường
ống gió (nhiều hệ thống không có ống gió);
- Khâu năng lượng gồm các thiết bị cấp lạnh, cấp nhiệt, cấp nước, điển hình là các
máy lạnh (gồm máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị tiết lưu, thiết bị bay hơi..., quạt gió
nóng cũng thuộc về bộ phận của máy lạnh). Có nhiều hệ thống ĐHKK lớn bố trí riêng
biệt các trạm lạnh, trạm cấp nước, lò hơi... thành các tổ hợp phức tạp chứ không đơn
giản như ở các máy điều hoà công suất bé vẫn bán tại các cửa hàng. Trong điều kiện
khí hậu Việt Nam, làm lạnh là một yêu cầu không thể thiếu của ĐHKK (nhiều hệ
thống chỉ duy nhất có cấp lạnh). Đa số máy ĐHKK đều có máy lạnh đi kèm nên người
ta hay hiểu sai, đồng nhất máy điều hoà không khí với máy lạnh;
- Khâu đo lường và điều khiển tự động làm nhiệm vụ hiển thị các thông số trạng
thái của không khí (thường là...
Nguyen Van Do - ĐHĐL
120
CHƯƠNG 5
MÁY ĐIU HOÀ NHIT ĐỘ (ĐIU HOÀ KHÔNG KHÍ)
5-1. ĐỊNH NGHĨA PHÂN LOI
5.1.1. Định nghĩa
Điu hoà kng k (ĐHKK) quá trình to ra và duy trì n định trng thái kng
khí trong nhà theo mt chương trình định trước, kng ph thuc vào trng thái không
k ngoài tri. d th duy trì trng thái kng k trong nhà nhit độ 24
0
C, độ
m 60% trong khi ngoài tri nhit độ 36
0
C (hoc 10
0
C), độ m 90% (hoc 30%)…
Để thc hin được điu đó thì kng k cn được x trước khi thi vào phòng.
X lí kng khí bao gm mt trong s các ng vic: Làm lnh, làm k, làm ng,
m m và làm sch kng khí. Như vy, nếu mun đạt được trng thái kng khí định
trước thì phi x kng kđến trng thái thích hp trước khi thi vào phòng. Tu
theo lượng nhit và lượng m tích t trong phòng nhiu hay ít mà chn cách x thích
hp theo các ni dung đã nói trên. d, nếu mun kng k trong phòng đạt nhit
độ 24
0
C và phòng tích t nhit k ln thì phi m lnh kng k trước ti 16-
17
0
C (bng gn lnh chng hn). Sau khi được thi vào phòng, không khí s nhn
nhit tích t ca phòng và ng lên đến nhit độ cn duy trì.
Để thc hin ĐHKK cn nhiu thiết b, các thiết b có ng chc năng hp
thành mt khâu. H thng ĐHKK nhiu khâu:
- Khâu x kng k làm các nhim v như đã nói trên, gm các thiết b như
dàn lnh (để m lnh và làm k không khí), b phn sinh nhit - caloriphe (để sưởi
m), dàn phun (để tăng m), lc bi và tiêu âm (để m sch kng khí);
- Khâu vn chuyn và phân phi không k làm nhim v đưa không kđã x lí
ti các v trí yêu cu, thường gm qut g lnh, các ming thi, ming hút và đường
ng g (nhiu h thng kng ng gió);
- Khâu năng lượng gm các thiết b cp lnh, cp nhit, cp nước, đin hình c
máy lnh (gm máy nén, thiết b ngưng t, thiết b tiết lưu, thiết b bay hơi..., qut g
nóng cũng thuc v b phn ca máy lnh). Có nhiu h thng ĐHKK ln b trí riêng
bit các trm lnh, trm cp nước, hơi... thành các t hp phc tp ch kng đơn
gin như các máy điu hoà ng sut vn bán ti các ca ng. Trong điu kin
k hu Vit Nam, làm lnh mt yêu cu kng th thiếu ca ĐHKK (nhiu h
thng ch duy nht cp lnh). Đa s máy ĐHKK đều máy lnh đi kèm nên người
ta hay hiu sai, đồng nht máy điu hoà không k vi máy lnh;
- Khâu đo lường điu khin t động làm nhim v hin th các thông s trng
thái ca kng k (thường nhit độ, độ m) điu khin mt cách t động vic
duy trì các thông s đó. Vi h thng ĐHKK tin nghi thường ch t động điu chnh
nhit độ, còn độ m ca kng k không được quan m (kng hin th và cũng
kng điu chnh t động). Nhiu h thng ĐHKK ng ngh h thng đo lường và
điu khin t động khá phc tp. Các thiết b t động hoá h thng lnh (bao gm c
thiết b t động bo v h thng lnh) nm trong khâu năng lượng.
5.1.2. Phân loi
nhiu cách phân loi các h thng ĐHKK
Theo quan đim v điu khin th thy 2 h thng ĐHKK khác bit:
máy điều hòa không khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy điều hòa không khí - Người đăng: vodanh4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
máy điều hòa không khí 9 10 548