Ktl-icon-tai-lieu

Máy đo quang phổ thực phẩm

Được đăng lên bởi Ngọc Trang Cassiopeia
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (Ultra Violet - Visibility Spectrum hay UV - VIS) được sử dụng rộng rãi
trong ngành công nghiệp hóa học, sinh học, công nghệ thực phẩm, đồ uống cũng như môi trường.

Máy quang phổ UV - VIS vận hành trên cơ sở đo độ hấp thụ ánh sáng đặc trưng cũng như độ truyền
quang ở các bước sóng khác nhau, nhờ đó kết quả thu được nhanh và chính xác, đặc biệt là việc ứng
dụng thiết bị trong ngành đồ uống để xác định thành phần vi lượng cũng như các chỉ tiêu vệ sinh an toàn
thực phẩm.

Trong lĩnh vực công nghệ sản xuất bia, máy quang phổ UV - VIS được ứng dụng để xác định độ màu của
nguyên liệu cũng như bia thành phẩm, thành phần đạm amin, đường khử, hàm lượng â-glucan,
polyphenol, hàm lượng chất đắng và diacetyl... Ngoài ra, người ta còn sử dụng phương pháp so màu
trong phân tích các kim loại nặng như Cr, As, Zn, Al, Hg,...

Tính năng hoạt động

Máy quang phổ UV - VIS là thiết bị có thể sử dụng để kiểm tra các chỉ tiêu hoá học trong các mẫu nước
có kết quả phân tích nhanh, cho phép sử dụng các loại hóa chất và thuốc thử thông dụng và sẵn có ở
Việt Nam.

Đặc biệt, hiện nay trên thế giới cũng như Việt Nam đang sử dụng phổ biến máy quang phổ UV - VIS
model U - 1900 và U - 2900. Đây là thiết bị hoạt động có độ ổn định cao, giá thành rất hợp lý, giao diện
phần mềm thân thiện dễ sử dụng.

Phần mềm cơ bản

Đo độ hấp thụ, độ truyền quang hoặc đo nồng độ với hệ số nồng độ hay hệ số nồng độ chuẩn như
μg/ml, mg/ml, g/l, ppb, ppm, %, IU, mM/l, M/l hoặc các giá trị nồng độ khác có thể đưa vào qua bàn
phím, hiển thị liên tục giá trị đo không cần nhấm phím đọc.

Chức năng định lượng

Thiết lập hoặc lưu trữ các cách tính hiệu chuẩn để đo nồng độ mẫu chưa biết. Có thể dùng đến 10 dung
dịch chuẩn để xác định đường cong chuẩn.

Chức năng quét

Quét phổ của mẫu tại bất kỳ khoảng bước sóng nào với việc lựa chọn tốc độ quét và lượng dữ liệu đo.
Tốc độ quét có thể lựa chọn phù hợp từ 100nm đến 3600nm/phút; Bước sóng quét sẽ được quét từ
bước sóng cao đến bước sóng thấp. Do vậy, thiết bị đợi bước sóng cao, cách này làm giảm nhiễu, tăng độ
nhạy của thiết bị; Việc điều khiển chính xác kính lọc và đổi đèn làm tăng hiệu quả quét.

2010-09-13-bieu-do-quet-uv-vis-meslab-1

Biểu đồ quét của máy quang phổ tử ngoại khả kiến

Chức năng DNA/Protein

Tính toán nồng độ và độ tinh khiết DNA. Tỷ lệ tại các bước sóng đo khác nhau. Tỉ lệ tại các bước sóng
260nm/280nm hoặc 260nm/230nm và có thể trừ đi độ hấp thụ tại bước sóng 320nm. Các bước sóng
khác và hệ số có thể thêm vào.

C...
 !"#$%&'()
*+,-././+,01 /#234$ +$56
!78*9:;##(<'#=$4$#(>
;$?-/5#-#$%7*@A/#=,*7,B
&'C*#23#DA#C*E7$%4$FG97,*
01 6
HI70+,A</ !#$%B&'#DA#C#( *J
9,4$*1 /*E#  /#$5/* $%K/
/* $%<#L7*&666M*/$5N&'$: *
KO =$P/Q/R/Q/S/666
H@T#(
!*C-D&'#DD FG9. U$?
-KO/V&'-<7*3+&'7*W-;
,M 6
X=,/,9?4$,M #&' !
&YZ[[7*\Z[[6XK*C#(-#(#C/*<%]/&,
E > K,&^&'6
_E > :
X#(<'/#(>=#2#(7?,32#(,32#(1$
`a / a /a// /b/!/ a/a=C2#(-D#$7**
@ /DC9'C#+E< @ #.6
PBT#C$%
Máy đo quang phổ thực phẩm - Trang 2
Máy đo quang phổ thực phẩm - Người đăng: Ngọc Trang Cassiopeia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Máy đo quang phổ thực phẩm 9 10 442