Ktl-icon-tai-lieu

Máy đóng cọc

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Tài
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1220 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chæång 4. Maïy âoïng coüc
70
CHÆÅNG IV MAÏY ÂOÏNG COÜC
4.1 Khaïi niãûm chung vãö maïy âoïng coüc
Do cáúu taûo cuía nãön âáút khäng âäöng nháút vaì khaí nàng chëu aïp
læûc nhoí, váûy trong cäng taïc xáy dæûng,... thæåìng phaíi xæí lyï moïng.
Chi phê cho viãûc xæí lyï moïng chiãúm mäüt tyí lãû khaï låïn so ïi täøng giaï
trë cuía cäng trçnh. Mäüt trong nhæîng biãûn phaïp xæí lyï moïng væìa kinh tãú
væìa âaím baío cháút læåüng cäng trçnh laì phæång phaïp âoïng coüc.
Âãø âoïng coüc vaìo nãön âáút coï thãø duìng caïc phæång phaïp: va âáûp(
læûc xung kêch) trong âcaï caïc loaûi nhæ buïa håi, buïa råi, buïa âiãzen;
maïy âoïng coüc bàòng phæång phaïp rung âäüng( buïa rung) trong âoï c
loaûi rung táön säú tháúp( näúi cæïng), táön säú cao( näúi mãöm); loaûi va rung vaì
buïa âoïng coüc thuyí ûc. Nãúu phán loaûi theo khaí nàng di chuyãøn ta coï
caïc loaûi maïy âoïng coüc di chuyãøn trãn ray; maïy âoïng coüc di chuyãøn
bàòng xêch; maïy âoïng coüc di chuyãøn bàòng phao( thi cäng moïng cáöu).
Maïy âoïng coüc thæåìng coï 3 pháön chênh: maïy såí, giaï buïa vaì
âáöu buïa
Cáúu taûo chung maïy âoïng coüc âàût trãn ráy: 1- khung dæåïi;2-baïnh sàõt;
3- giaï buïa;4,5- cå cáúu âiãöu chiãøn giaï buïa;6- toa quay
Máy đóng cọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy đóng cọc - Người đăng: Nguyễn Đức Tài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Máy đóng cọc 9 10 190