Ktl-icon-tai-lieu

Máy ép nhựa

Được đăng lên bởi tdtan2008
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3189 lần   |   Lượt tải: 25 lần
SIMPLIFIED OPERATOR’S MANUAL

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
(BẢN RÚT GỌN)

Bản ra ngày: 12/12/2007
(Date: Dec 12th, 2007)

Hướng dẫn sử dụng máy ép nhựa FANUC ROBOSHOT S2000iB

Tài liệu này ñược phiên dịch và cung cấp bởi công ty DAIICHI JITSUGYO ASIA PTE. LTD
This document is translated and provided by DAIICHI JITSUGYO ASIA PTE. LTD

Tài liệu tham khảo:
(Reference)

Cát Thái 2010-12

FANUC ROBOSHOT S-2000iB series Simplified Operator’s manual
FANUC ROBOSHOT S-2000iB OPERATOR’S MANUAL (Full version)

2

Hướng dẫn sử dụng máy ép nhựa FANUC ROBOSHOT S2000iB

MỤC LỤC
Mục lục .........................................................................................................................................................03
01. Tên các bộ phận trên máy ép nhựa (Roboshot’s part names) .................................................................04
02. Bảng ñiều khiển (Operator’s panel) ........................................................................................................05
03. Màn hình LCD và các nút nhấn trên màn hình (LCD screen and function keys) ...................................07
04. Giao diện làm việc (Working interface) .................................................................................................08
05. Chuyển ñổi giữa các chế ñộ hiển thị (Changing screen display mode) ..................................................10
06. Cửa sổ nhập liệu (Manual data input window – MDI window) .............................................................11
07. Mở máy (Power ON) ..............................................................................................................................12
08. Chẩn ñoán servo và ñặt tốc ñộ ñiều khiển tay (Servo diagnosis and manual speed setting) ..................12
09. Cài ñặt chức năng chọn trình tự (Sequence selection) ............................................................................13
10. Cài ñặt nhiệt ñộ (Temperature setting) ...................................................................................................14
11. Thời gian ngâm nhiệt (Soak timer) .........................................................................................................14
12. Self-tuning và Auto-tuning .....................................................................................................................15
13. Lắp khuôn (Installing a mold) ..............................................................................................................
SIMPLIFIED OPERATOR’S MANUAL
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
(BẢN RÚT GỌN)
Bản ra ngày: 12/12/2007
(Date: Dec 12
th
, 2007)
Máy ép nhựa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy ép nhựa - Người đăng: tdtan2008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Máy ép nhựa 9 10 796