Ktl-icon-tai-lieu

MÁY ÉP THỦY LỰC

Được đăng lên bởi quange47
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kiến thức an toàn và kỹ năng thực hành trên đường dây truyền tải điện

JE-TRL-MRP-01

QUY TRÌNH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN
MÁY ÉP DÂY THUỶ LỰC LOẠI SEP 5
PHẦN 1: KỸ THUẬT AN TOÀN
1. Kiểm tra máy trước khi sử dụng.
Trước khi sử dụng máy cần phải tiến hành các bước kiểm tra sau :
- Kiểm tra không có dầu rò rỉ hay có biểu hiện của những điều kiện bất bình
thường khác.
- Kiểm tra xem vòi thuỷ lực, đầu ép, khuôn ép và các phần khác đã đúng vị trí
chưa.
- Để đảm bảo an toàn khi vận hành, phải đảm bảo những chi tiết hư hỏng, mòn
được phát hiện trong khi kiểm tra đã được thay thế bằng một chi tiết mới trước
khi sử dụng bơm.
- Kiểm tra dầu thuỷ lực và dầu bôi trơn động cơ đúng theo mức chỉ định.
- Kiểm tra thùng nhiên liệu đủ vận hành.với 1 bình đầy nhiên liệu thì bơm có thể
làm việc liên tục trong 2 giờ đồng hồ).
- Kiểm tra các đai ốc hay đinh vít bị lỏng.
2. Chọn vị trí lắp đặt :
Vị trí đặt bơm có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vận hành, làm việc của bơm do
đó cần chú ý những điểm sau, khi lắp đặt :
- Lắp đặt bơm nơi khô ráo, thông thoáng, không bụi bẩn và không tiếp xúc với
nước.
- Lắp đặt nơi bề mặt bằng phẳng, an toàn.
- Nơi làm việc phải có đủ ánh sáng.
- Luôn luôn giữ nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàn.
3. Thông gió nơi làm việc :
- Khí thải từ bơm có chứa chất carbon monoxit độc hại, do đó cần phải lắp đặt
quạt thông gió để đẩy hết khói độc ra ngoài, nếu bơm được đặt làm việc trong
nhà.
- Khói thải ra từ bơm rất nóng, do đó không được để xăng, dầu, chất diêm sinh
hay những vật liệu dễ cháy khác gần ống xả.
- Khí nhiệt độ bên ngoài giảm xuống dưới - 100C thì dầu động cơ dễ bị quánh lại
và có thể gây ra hư hỏng hay bốc lửa trong khi động cơ làm việc, do đó cần có
biện pháp xử lý khi đặt bơm ngoài trời.
4. Các đai ép bằng thép rất nặng, tránh làm rơi khi di chuyển .
5. Không cho trẻ em đến nơi làm việc. Không để người khác sử dụng dụng cụ.
9

Dự án đào tạo giáo viên / hướng dẫn viên ngành điện ( JICA-EVN)

Kiến thức an toàn và kỹ năng thực hành trên đường dây truyền tải điện

JE-TRL-MRP-01

6. Trang phục cho công nhân:
- Quần áo gọn gàn, không đeo chuỗi ( ngọc hay vàng).
- Mang găng tay và giày không trượt.
- Người công nhân không được để tóc dài.
7. Bảo dưỡng dụng cụ.
- Khi thay thế bộ phận nào của dụng cụ phải theo tài liệu hướng dẫn.
8. Người sử dụng dụng cụ.
- Sử dụng máy phải có 3 người trở lên: Một người vận hành máy, một người
ra tín hiệu, một người ép.
- Sử dụng dụng cụ phải nhẹ nhàn, từ từ.
- Khi có dấu hiệu mệt mỏi không nên sử dụng dụng cụ.
- Có sự thống n...
Kiến thc an toàn và k năng thc hành trên đường dây truyn ti đin
JE-TRL-MRP-01
9
D án đào to giáo viên / hướng dn viên ngành đin ( JICA-EVN)
QUY TRÌNH S DNG VÀ BO QUN
MÁY ÉP DÂY THU LC LOI SEP 5
PHN 1: K THUT AN TOÀN
1. Kim tra máy trước khi s dng.
Trước khi s dng máy cn phi tiến hành các bước kim tra sau :
- Kim tra không du r hay biu hin ca nhng điu kin bt bình
thường khác.
- Kim tra xem vòi thu lc, đầu ép, khuôn ép và các phn khác đã đúng v t
chưa.
- Để đảm bo an toàn khi vn hành, phi đảm bo nhng chi tiết hư hng, mòn
được phát hin trong khi kim tra đã được thay thế bng mt chi tiết mi trước
khi s dng bơm.
- Kim tra du thu lc và du bôi trơn động cơ đúng theo mc ch định.
- Kim tra thùng nhiên liu đủ vnnh.vi 1 bình đầy nhiên liu thì bơm có th
làm vic liên tc trong 2 gi đồng h).
- Kim tra các đai c hay đinh vít b lng.
2. Chn v trí lp đặt :
V trí đặt bơm có nh hưởng trc tiếp đến quá trình vn hành, làm vic ca bơm do
đó cn chú ý nhng đim sau, khi lp đặt :
- Lp đặt bơm nơi khô ráo, thông thoáng, không bi bn không tiếp xúc vi
nước.
- Lp đặt nơi b mt bng phng, an toàn.
- Nơi làm vic phi có đủ ánh sáng.
- Luôn luôn gi nơi làm vic ngăn np, gn gàn.
3. Thông gió nơi làm vic :
- Khí thi t bơm cha cht carbon monoxit độc hi, do đó cn phi lp đt
qut thông gđể đy hết khói độc ra ngoài, nếu bơm được đặt làm vic trong
nhà.
- Khói thi ra t bơm rt nóng, do đó không được để xăng, du, cht diêm sinh
hay nhng vt liu d cháy khác gn ng x.
- Khí nhit độ bên ngoài gim xung dưới - 10
0C
thì du động cơ d b quánh li
th gây ra hư hng hay bc la trong khi động cơ làm vic, do đó cn
bin pháp x lý khi đặt bơm ngoài tri.
4. Các đai ép bng thép rt nng, tránh làm rơi khi di chuyn .
5. Không cho tr em đến nơi làm vic. Không để người khác s dng dng c.
MÁY ÉP THỦY LỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÁY ÉP THỦY LỰC - Người đăng: quange47
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
MÁY ÉP THỦY LỰC 9 10 286