Ktl-icon-tai-lieu

Máy ép thủy lực

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 3979 lần   |   Lượt tải: 32 lần
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc - Khoa C¬ khÝ

§inh B¸ Trô - NguyÔn tr−êng an

M¸y Ðp thuû lùc
Tµi liÖu gi¶ng d¹y §¹i häc chuyªn ngµnh C«ng nghÖ gia c«ng ¸p lùc
vµ C«ng nghÖ chÕ t¹o ®¹n

Hµ néi - 2005

Môc lôc
Môc lôc .................................................................................................................. 3
Më ®Çu ................................................................................................................... 5
Ch−¬ng 1. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n
1.1. Nguyªn lý ho¹t ®éng vµ ph©n lo¹i............................................................. 7
1.2. TruyÒn dÉn thuû lùc vµ thiÕt bÞ thuû lùc cña m¸y Ðp .............................. 11
1.3. ChÊt láng c«ng t¸c vµ ¸p suÊt sö dông .................................................... 13
1.4. Chu tr×nh c«ng t¸c ................................................................................... 14
Ch−¬ng 2. m¸y Ðp thñy lùc dÉn ®éng kiÓu b¬m kh«ng cã
b×nh tÝch ¸p
2.1. Chøc n¨ng vµ ho¹t ®éng cña c¸c côm chi tiÕt ......................................... 17
2.2. C¸c lo¹i b¬m .......................................................................................... 18
2.3. C«ng suÊt cña b¬m vµ ®éng c¬ cña m¸y Ðp thñy lùc .............................. 27
2.4. C¸c lo¹i thiÕt bÞ thñy lùc lµm viÖc víi dÇu kho¸ng ................................. 33
2.5. Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ thuû lùc cña m¸y Ðp dÉn ®éng b»ng b¬m dÇu ............ 38
Ch−¬ng 3. m¸y Ðp thuû lùc dÉn ®éng kiÓu b¬m cã b×nh tÝch
¸p
3.1. Thµnh phÇn cña m¸y vµ c«ng dông......................................................... 42
3.2. Ph©n lo¹i vµ kÕt cÊu b×nh tÝch ¸p............................................................. 43
3.3. TÝnh to¸n thÓ tÝch c«ng t¸c cña b×nh tÝch ¸p vµ l−u l−îng cña b¬m........ 48
3.4. TÝnh to¸n ®éng lùc häc m¸y Ðp dÉn ®éng b»ng b¬m cã b×nh tÝch ¸p ..... 54
3.5. KÕt cÊu vµ tÝnh to¸n c¸c chi tiÕt cña hÖ thèng n¹p.................................. 62
Ch−¬ng 4. m¸y Ðp thuû lùc dÉn ®éng t¨ng ¸p vµ hiÖu suÊt
cña hÖ thèng thuû lùc m¸y Ðp
4.1. C¸c lo¹i thiÕt bÞ m¸y Ðp thuû lùc............................................................. 65
4.2. C¸c bé t¨ng ¸p thuû lùc........................................................................... 68
4.3. BiÕn d¹ng ®µn håi trong hÖ thèng m¸y Ðp thuû lùc................................. 69
4.4. HiÖu suÊt cña c¸c tr¹m m¸y Ðp thuû lùc ................................................. 73
4.5. C¸c lo¹i dÉn ®éng kh¸c .................................
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc - Khoa C¬ khÝ
§inh B¸ Trô - NguyÔn trêng an
M¸y Ðp thuû lùc
Tµi liÖu gi¶ng d¹y §¹i häc chuyªn ngµnh C«ng nghÖ gia c«ng ¸p lùc
vµ C«ng nghÖ chÕ t¹o ®¹n
Hµ néi - 2005
Máy ép thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy ép thủy lực - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
Máy ép thủy lực 9 10 817