Ktl-icon-tai-lieu

Máy in phun

Được đăng lên bởi dinhhienck
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§å ¸n tèt nghiÖp
PhÇn 1
nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ m¸y in phun
Ch¬ng I.
cÊu t¹o , ho¹t ®éng cña m¸y in phun mµu
1. Tæng quan vÒ c¸c lo¹i m¸y in
1.1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m¸y in.
Ng«n ng÷ vµ ch÷ viÕt ra ®êi ®· ®¸nh dÊu mét bíc tiÕn lín trong lÞch sö loµi
ngêi. Ban ®Çu chØ nh÷ng h×nh ¶nh th« hay d¹ng ch÷ tîng h×nh ®îc kh¾c
trªn c¸c ch ®¸, c¸c vËt dông b»ng ®¸, gç, ®Êt nung... Sau ®ã, khi hÖ cviÕt
mùc ra ®êi th«ng tin ®îc kh¾c lªn ttre, hoÆc viÕt, lªn da sóc vËt,
lôa, giÊy. Cïng víi ph¸t triÓn cña héi th× nhu cÇu giao lu, phæ biÕn v¨n
ho¸ lu tr÷ th«ng tin cña con ngêi còng t¨ng theo, viÖc sao l¹i c¸c v¨n
tù, h×nh b»ng tay kh«ng thÓ ®¸p øng, dÉn ®Õn viÖc con ngêi ®· s¸ng t¹o ra
b¶n kh¾c gç, ®¸ ®Ó thÓ sao l¹i th«ng tin nhanh chãng h¬n. Sau ®ã c¸c
lo¹i m¸y in th« s¬ cã sö dông kÕt cÊu c¬ khÝ b¾t ®Çu xuÊt hiÖn. Vµ víi sù ph¸t
triÓn cña khoa häc thuËt, vµo thÕ 19 c¸c thÕ m¸y in lín ®· ra ®êi
víi c¸c ph¬ng ph¸p in kh¸c nhau nh; ph¬ng ph¸p in cao b»ng c c rêi (in
Typo), ph¬ng ph¸p in lâm (in b»ng èng ®ång) ph¬ng ph¸p in ph¼ng b»ng b¶n
®¸, nh«m, kÏm ( in Offset ) ®îc dïng trong c¸c nghiÖp ®Ó in c¸c Ên phÈm
víi lîng lín. Cßn c¸c lo¹i m¸y ch÷ (typewriter) ®îc dïng cho c«ng viÖc
trong v¨n phßng.
§Õn nh÷ng thËp cuèi cña thÕ 20, nhê øng dông c¸c c«ng nghÖ míi
cïng víi sù ra ®êi cña m¸y tÝnh c¸ nh©n, ®· t¹o lªn bíc ®ét p cho c¸c thÕ hÖ
m¸y v¨n png. M¸y in lµ mét trong c¸c lo¹i m¸y v¨n phßng th«ng dông nhÊt
hiÖn nay vµ nã kh«ng ngõng ®îc c¶i tiÕn ®Ó cã thÓ cho ra c¸c Ên phÈm cã chÊt
lîng cao. M¸y in v¨n phßng kÝch thíc khèi lîng gän nhÑ ®¸p øng ®îc
thêi gian, tèc ®é chuyÓn t¶i nh÷ng tµi liÖu, th«ng tin cã tÝnh riªng biÖt víi ®Æc
®iÓm ®a d¹ng h×nh thøc lªn trang giÊy, kh«ng ph¶i tr¶i qua c¸c c«ng
®o¹n phøc t¹p trong viÖc chÕ b¶n in.
HiÖn nay, m¸y in v¨n phßng cã thÓ in ®îc nhiÒu mµu s¾c víi tèc ®é in t¬ng
®èi cao. kh«ng c thiÕt ngo¹i vi cña m¸y tÝnh mµ cßn ®îc øng dông
réng r·i trong c¸c thiÕt v¨n phßng ®a chøc n¨ng kh¸c nh; b¶ng quÐt, m¸y
scanner ®îc kÕt nèi trùc tiÕp víi m¸y in hay m¸y in ®îc kÕt i víi bé thu tÝn
hiÖu cña m¸y fax...
1.2. Mét sè lo¹i m¸y in v¨n phßng th«ng dông hiÖn nay.
1
Máy in phun - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy in phun - Người đăng: dinhhienck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Máy in phun 9 10 795