Ktl-icon-tai-lieu

Máy làm đất

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Tài
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chæång 3. Maïy laìm âáút
45
CHÆÅNG III MAÏY LAÌM ÂÁÚT
3.1 Khaïi niãûm chung vaì muûc âêch cuía viãûc sæí duûng maïy laìm âáút
Ngaìy nay, trong thi cäng cäng trçnh xáy dæûng - âæåìng, cäng
trçnh dán duûng, cäng nghãûp, caïc cäng trçnh thuíy låüi, vaì caïc cäng trçnh
xáy dæûng khaïc êt nhiãöu âãöu phaíi sæí duûng maïy laìm âáút âãø giaíi quyãút
pháön låïn cäng taïc âáút. Taûi sao chuïng ta laûi duìng maïy laìm âáút, laì
âàûc âiãøm cäng taïc laìm âáút laì nàûng nhoüc vaì khäúi læåüng cäng viãûc
nhiãöu væåüt quaï sæïc lao âäüng cuía cäng nhán. Ngoaìi ra, sæí duûng maïy
moïc vaìo thi cäng âáút coìn mang laûi låüi êch kinh tãú cao vaì ruït ngàõn thåìi
gian thi cäng vaì cäng trçnh âáút âaût cháút læåüng cao.
ÅÍ vuìng Âäöng Bàòng Säng Cæíu Long, trong nhæîng m gáön âáy
vaì trong tæång lai, säú læåüng cäng trçnh xáy dæûng coï qui ïn gia
tàng ïi khäúi åüng cäng taïc laìm âáút cæûc kyì ïn. Âiãöu naìy âàût ra cho
ngæåìi kyî ngaình y dæûng, thuíy cäng, cáöu âæåìng,... phaíi nghiãn
cæïu caïch sæí duûng thiãút bë hiãûn coï taûi caïc cäng ty xáy dæûng vaì caïc thiãút
måïi khaïc seî xuáút hiãûn mäüt khi caïc cäng ty xáy dæûng næåïc ngoaìi måí
räüng thë træåìng hoaût âäüng tæì caïc thaình phäú låïn nhæ TP. Häö Chê Minh
vãö khu væûc Âäöng Bàòng Säng Cæíu Long.
Váún âãö baín chuí yãúu cáön giaíi quyãút laì sæí duûng maïy nhæ thãú
naìo âãø coï hiãûu quaí kinh tãú ( coï låìi trong thi cäng) maì váøn âaím baío täút
yãu cáöu kyî thuáût vaì an toaìn. Âãø giaíi quyãút váún âãö naìy ngæåìi kyî sæ
xáy dæûng phaíi hoaìn thaình caïc cäng viãûc sau:
- Âaím baío û âäöng bäü trong âäüi maïy: säú læåüng caïc loaûi maïy
phaíi phuì håüp.
- Bäú trê dáy chuyãön hoaût âäüng: nåi naìo thi cäng træåïc, maïy naìo
træåïc maïy naìo sau.
- Täø chæïc quaín lyï kyî thuáût âäüi maïy thi cäng: váût tæ, baío dæåîng
vaì lëch laìm viãûc.
- Nhæîng âiãöu kiãûn âëa cháút thuíy vàn aính hæåíng âãún hoaût
âäüng cuía thiãút bë.
- An toaìn trong quaï trçnh thi cäng taûi cäng træåìng.
Cäng taïc laìm âáút thäng thæåìng bao gäöm caïc cäng viãûc sau:
Máy làm đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy làm đất - Người đăng: Nguyễn Đức Tài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Máy làm đất 9 10 998