Ktl-icon-tai-lieu

Máy nâng và vận chuyển

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Tài
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1212 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn
10
CHÆÅNG II
MAÏY NÁNG- CHUYÃØN
2.1 Âënh nghéa vaì phán loaûi
2.1.1 Âënh nghéa: Maïy náng chuyãøn lnhæîng thiãút duìng âãø náng chuyãøn caïc
loaüi haìng kiãûn, haìng råìi, váût liãûu loíng, . . . tæì nåi naìy sang nåi khaïc theo mäüt chu
trçnh laìm viãûc nháút âënh
Maïy náng chuyãøn âæåüc í duûng räüng raîi trong ngaình GTVT, ngaình Xáy
Dæûng vaì caïc ngaình kinh tãú quäúc dán khaïc.
2.1.2 Phán loaûi: dæûa vaoì kãúp cáúu vaì cäng duûng cuía chuïng ta coï caïc loaûi sau
- Maïy ng chuyãøn âån giaín: laì nhæîng maïy ccoï cå cáúu náng haû haìng,
chuïng chè ckhaí nàng náng hhaìng theo phæång thàóng âæïng, phæång nghiãng
hoàûc keïo haìng theo phæång ngang. Âoï laì caïc loaûi: Kêch, tåìi keïo, Pa làng.
- Maïy náng chuyãøn phæïc taûp: lnhæîng maïy ccáúu taûo gäöm nhiãöu cå cáúu,
âaím baío náng haû haìng åí mäüt chiãöu cao nháút âënh. Noï coï thãø di chuyãøn haìng theo
phæång thàóng âæïng, phæång nghiãng (hoàûc cong), cphaûm vi ráút räüng. Loaûi maïy
naìy gäöm caïc loaûi cáön truûc, cáöu truûc, maïy náng tæû haình,. . . nhæîng maïy naìy âæåüc
dáùn âäüng bàòng tay hoàûc bàòng maïy.
2.2 Maïy Náng
Tuìy theo âàûc tênh náng maì chuïng ta seî sæí duûng thiãút bë náng phuì håüp.
Kêch:
Náng váût coï khäúi læåüng låïn
Chiãöu cao náng nhoí, thæåìng tæì 0,5-0,7m
Tåìi xáy dæûng
Keïo hay náng váût nàûng
Chiãöu cao náng khaï låïn
Palàng
Treo vaìo mäüt âiãøm tæûa
Nàng hay keïo váût nàûng
Thang náng xáy dæûng
Coï hãû thäúng dáùn hæåïng cæïng theo phæång thàóng âæïng
Náng váût coï khäúi læåüng khaï låïn
Cáön truûc thaïp cäú âënh
Náng váût nàûng
Táöm våïi khaïc nhau
Quay xung quanh âæåüc 360
0
, nhæng khäng di chuyãøn
Cáön truûc tæû haình
Tæû di chuyãøn
Cáön truûc kiãøu cáöu
Máy nâng và vận chuyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy nâng và vận chuyển - Người đăng: Nguyễn Đức Tài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Máy nâng và vận chuyển 9 10 749