Ktl-icon-tai-lieu

Máy nén sroll

Được đăng lên bởi Candy Saga
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÂNG TY TNHH KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH HÖNG TRÍ

HUNG TRI ENGINEERING CO., LTD
ISO 9001 : 2000

Add : 51 Tran Phu St. Dist. 5 Ho Chi Minh City Viet Nam
Tel : (84- 8) 38352741 / 38304885 (4 lines)

E-mail :

hungtri@hcm.vnn.vn

Fax : (84-8) 38304884

CAÙC CHUÙ YÙ KHI CHAØO GIAÙ,THIEÁT KEÁ & VAÄN HAØNH
MAÙY NEÙN SROLL Copeland

1. Ñoái vôùi maùy LT ( Low Temperature ): caàn caùch nhieät ñöôøng gas loûng vì nhieät ñoä thaáp
hôn nhieät ñoä moâi tröôøng ( vì gas loûng ñöôïc quaù laïnh trong boä ECO ). Khi baùn maùy cho
khaùch haøng ( baùn môùi hay thay theá heä ñaõ coù ) caàn yeâu caàu khaùch haøng caùch nhieät ñöôøng
oáng hay tính theâm phaàn caùch nhieät.
2. Khoâng ñöôïc khoùa van huùt maùy neùn, khoâng ñöôïc duøng maùy neùn laøm maùy huùt chaân
khoâng, khoâng ñöôïc noái taét cuõng nhö haï ñieåm SET cuûa coâng taéc aùp suaát thaáp ( AUTO
RESET ) xuoáng döôùi 10PSI hay 0.7Kg/cm2.
3. Khoâng ñöôïc chaïy maùy khi chaân khoâng, khi thieáu gas quaù nhieàu. Vì vaäy caàn naïp 1
löôïng gas töông ñoái khi chaïy maùy. Naïp gas ñöôøng huùt neân naïp nhanh, traùnh ñeå maùy
neùn chaïy khoâng coù gas trong thôøi gian daøi. ( maùy neùn chaïy cheá ñoä chaân khoâng trong
thôøi gian 118S seõ hö maùy ).
Ghi chuù: Moïi tröôøng hôïp thieáu gas veà ñöôøng huùt thì maùy neùn seõ hoûng sau 118S.
93°

DLT 93°
100

Nhieät ñoä maùy neùn ôû ñieàu kieän bình
thöôøng

DLT 116°
186

Khoùa van huùt trong sau 24S

DLT 116°
240

Khoùa van huùt trong sau 48S

DLT 93°
301

Khoùa van huùt sau 96S

DLT 87°
Khoùa van huùt sau 118S

314

1

4. Khi heä thoáng ñang ôû cheá ñoä chaân khoâng thì saïc gas ñöôøng neùn ( ñoái vôùi maùy neùn chaïy
nhieät ñoä trung bình MT : Medium temperature ) hay naïp gas bình chöùa ( ñoái vôùi maùy neùn
chaïy nhieät ñoä thaáp LT ).
5. Khi maùy neùn bò quaù nhieät, nhaûy thermitter beân trong maùy neùn thì sau 1h thermit môùi
ñoùng laïi.
6. Bo maïch ñieän töû vaø ñoäng löïc trong cuïm maùy

ZX E2 Electronics- Embedded Type

Factory Prewired Electronics
& Poke Yoke On Connectors

7. Caùc kyù hieäu theå hieän traïng thaùi vaø maõ loãi cuûa thieát bò

2

...
ISO 9001 : 2000
CAÙC CHUÙ YÙ KHI CHAØO GIAÙ,THIEÁT KEÁ & VAÄN HAØNH
MAÙY NEÙN SROLL Copeland
1. Ñoái vôùi maùy LT ( Low Temperature ): caàn caùch nhieät ñöôøng gas loûngnhieät ñoä thaáp
hôn nhieät ñoä moâi tröôøng ( vì gas loûng ñöôïc quaù laïnh trong boä ECO ). Khi baùn maùy cho
khaùch haøng ( baùn môùi hay thay theá heä ñaõ coù ) caàn yeâu caàu khaùch haøng caùch nhieät ñöôøng
oáng hay tính theâm phaàn caùch nhieät.
2. Khoâng ñöôïc khoùa van huùt maùy neùn, khoâng ñöôïc duøng maùy neùn laøm maùy huùt chaân
khoâng, khoâng ñöôïc noái taét cuõng nhö haï ñieåm SET cuûa coâng taéc aùp suaát thaáp ( AUTO
RESET ) xuoáng döôùi 10PSI hay 0.7Kg/cm
2
.
3. Khoâng ñöôïc chaïy maùy khi chaân khoâng, khi thieáu gas quaù nhieàu. Vì vaäy caàn naïp 1
löôïng gas töông ñoái khi chaïy maùy. Naïp gas ñöôøng huùt neân naïp nhanh, traùnh ñeå maùy
neùn chaïy khoâng coù gas trong thôøi gian daøi. ( maùy neùn chaïy cheá ñoä chaân khoâng trong
thôøi gian 118S seõ hö maùy ).
Ghi chuù: Moïi tröôøng hôïp thieáu gas veà ñöôøng huùt thì maùy neùn seõ hoûng sau 118S.
Nhieät ñoä maùy neùn ôû ñieàu kieän bình Khoùa van huùt trong sau 24S Khoùa van huùt trong sau 48S Khoùa van huùt sau 96S
thöôøng
Khoùa van huùt sau 118S
1
93°
100
DLT 93°
COÂNG TY TNHH KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH HÖNG TRÍ
HUNG TRI ENGINEERING CO., LTD
Add : 51 Tran Phu St. Dist. 5 Ho Chi Minh City Viet Nam E-mail : hungtri@hcm.vnn.vn
Tel : (84- 8) 38352741 / 38304885 (4 lines) Fax : (84-8) 38304884
DLT 116°
186
240
DLT 116°
301
DLT 93°
314
DLT 87°
Máy nén sroll - Trang 2
Máy nén sroll - Người đăng: Candy Saga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Máy nén sroll 9 10 80