Ktl-icon-tai-lieu

Máy nén

Được đăng lên bởi tuanndkt59
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1767 lần   |   Lượt tải: 5 lần
M¸y nÐn

M¸y nÐn
• M¸y nÐn pitt«ng: gi¶m thÓ tÝch cña khÝ
• M¸y nÐn ly t©m:
T¨ng tèc ®é dßng khÝ, sau ®ã dïng èng t¨ng
¸p ®Ó t¨ng ¸p suÊt
• M¸y nÐn h−íng trôc: t−¬ng tù
+ ¸p suÊt sau khi nÐn kh«ng cao, nh−ng
n¨ng suÊt nÐn cña m¸y nÐn lín.

M¸y nÐn
M¸y nÐn 1 cÊp

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

F, L

Máy nén tĩnh

 ω2 
− vdp = d  
 2 

Máy nén động

PHÂN LOẠI MÁY NÉN VÀ ĐẶC ĐIỂM

• Máy nén tĩnh: pittông (reciprocating), trục
vít (screw), trục xoắn (scroll), rô-to...
* Tỉ số nén lớn, năng suất nhỏ, dòng khí
nén không liên tục nên cần có thêm bình
chứa.
• Máy nén động: ly tâm (centrifugal), hướng
trục (axial)(tû sè t¨ng ¸p ë tõng cÊp lµ 1,3).
* Có đặc điểm ngược so với máy nén tĩnh.

PHÂN LOẠI MÁY NÉN VÀ ĐẶC ĐIỂM

• Máy nén ly
tâm
Tỉ số nÐn
nhỏ, n¨ng
suất lín,
dïng khÝ nÐn
liªn tôc.

C«ng cña m¸y nÐn ly t©m
ln c «ngngoµi cñahÖ
q = ∆w + ln
lmn = q − ∆w = q − (w 2 − w1)
víi m¸tnÐn lµhÖhë
w12
w1 = i1 +
2
w 22
w 2 = i2 +
2
w 22 − w12
lmn = q − (w 2 − w1) = q − (i2 − i1) −
(6 − 21)
2
nÕuqtlµ DabiÕn, coi w 2 = w1
lmn,k = i1 − i2

(6 − 22)

PHÂN LOẠI MÁY NÉN VÀ ĐẶC ĐIỂM

• Máy nén
h−íng trôc
Tỉ số nÐn
nhỏ, năng
suất lớn,
dïng khÝ nÐn
liªn tục.

Cã thÓ kÕt hîp m¸y nÐn ly t©m vµ m¸y nÐn ly t©m:
m¸y nÐn h−íng trôc l¾p ë phÝa trø¬c

T¨ng tỉ số nÐn
nhỏ, năng
suất lớn,
dòng khÝ nÐn
liªn tôc.

M¸y nÐn piston
M¸y nÐn 1 cÊp

M¸y nÐn 1 cÊp

M¸y nÐn

M¸y nÐn
M¸y nÐn 1 cÊp: qu¸ tr×nh nÐn ®a biÕn
C«ng nÐn cña m¸y nÐn lµ c«ng kü thuËt cña qu¸
tr×nh nÐn Lkt=G.lkt
Lmn

n −1


n
np1V1  p2 
  − 1
=−

n − 1  p1 



Lmn

n −1


n
nG1 RT1  p2 
  − 1
=−

n − 1  p1 



¶nh h−ëng cña kh«ng gian cã h¹i

M¸y nÐn r« to
Cã 3 lo¹i:
1.M¸y nÐn r«to cã van
2.M¸y nÐn kiÓu b¸nh r¨ng khÝa ; hay dïng cho
c¸c øng dông ¸p thÊp
3.KiÓu trôc vÝt : dïng c¸c lo¹i ¸p kh¸c nhau

M¸y nÐn r« to

Root blower
R« to cã d¹ng cam xo¾n èc
Qt nÐn ®−îc thùc hiÖn b»ng back
flow >>> tiªu hao nhiÒu n¨ng
l−îng
Tû lÖ t¨ng ¸p dÆc tr−ng p2/p1=2

M¸y nÐn trôc vÝt Screw compressor

Screw Compressors
Normal lubrication by injecting oil in
suction
“Oil-Free” Compressors
Water injection into suction allows
“oil free” lubrication
Also produces “near isothermal”
compression
Some use ceramic rotors

Isentropic Efficiency of Rotary
Compressors
Best process for any compressor still
isothermal
Rotary vane & Roots:
compression very rapid ...
... so best could only
achieve reversible adiabatic

Real rotary compressor’s
frictional effects from:
gas turbulence
shock as rapid changes i...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy nén - Người đăng: tuanndkt59
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Máy nén 9 10 296