Ktl-icon-tai-lieu

máy nghiền đá

Được đăng lên bởi hanyenngoc93-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1040 lần   |   Lượt tải: 13 lần
30
Ch¬ng III : M¸y nghiÒn ®¸
1. Kh¸i niÖm chung
I. §Þnh nghÜa vÒ nghiÒn ®¸ :
NghiÒn ®¸ lµ qu¸ tr×nh phøc t¹p biÕn ®¸ tõ chç cã
kÝch thíc lín thµnh nhá.
Nh vËy muèn nghiÒn nhá ®¸ ph¶i nghiÒn dÇn dÇn, qua nhiÒu c«ng ®o¹n, b»ng
c¸c lo¹i m¸y cã ®Æc ®iÓm kh¸c nhau.
II. D¹ng nghiÒn :
C¨n cø vµo ®êng kÝnh viªn ®¸ D tríc khi nghiÒn vµ ®êng
kÝnh d cña s¶n phÈm sau khi nghiÒn.
1. NghiÒn th«: D = 500 ÷ 1200 mm , d = 120 ÷ 250 mm
2. NghiÒn trung b×nh:
D = 100
÷
500 mm , d = 20
÷
120 mm
3. NghiÒn nhá:
D = 20 ÷ 100 mm , d = 3 ÷ 20 mm
4. NghiÒn bét (tinh) :
D = 3
÷
20 mm , d
0,3 mm
§Æc trng cho qu¸ tr×nh nghiÒn ®¸ lµ tû sè nghiÒn hay ®é nghiÒn i.
i =
max
max
d
D
(>1)
Trong ®ã D
max
lµ kÝch thíc lín nhÊt cña ®¸ tríc khi nghiÒn cßn d
max
lµ kÝch
thíc lín nhÊt cña ®¸ sau khi nghiÒn.
III. C¸c ph¬ng ph¸p nghiÒn ®¸: Cã nh÷ng ph¬ng ph¸p sau:
§Ëp vì, chÎ vì ; Ðp vì, xiÕt vì vµ uèn vì, xem h×nh 56
IV. Ph©n lo¹i m¸y nghiÒn ®¸:
Theo cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c hoÆt ®éng, m¸y
nghiÒn ®¸ ®îc ph©n thµnh c¸c lo¹i :
1. M¸y nghiÒn m¸ (cßn gäi lµ nghiÒn hµm).
2. M¸y nghiÒn c«n (cßn gäi lµ nghiÒn nãn).
3. M¸y nghiÒn trôc.
4. M¸y nghiÒn bóa.
5. M¸y nghiÒn bi.
2. C¸c lo¹i m¸y nghiÒn ®¸ th«ng dông
I. M¸y nghiÒn m¸
(nghiÒn hµm)
1. C«ng dông:
Dïng ®Ó nghiÒn th« vµ nghiÒn trung b×nh cho lo¹i ®¸ cã ®é cøng
cao vµ trung b×nh. M¸y ho¹t ®éng theo chu kú.
2. Ph©n lo¹i: Theo ®Æc tÝnh ®éng häc cña m¸y, ph©n thµnh hai lo¹i lµ m¸y nghiÒn
m¸ víi m¸ nghiÒn chuyÓn ®éng kiÓu qu¶ l¾c ®¬n gi¶n vµ kiÓu qu¶ l¾c phøc t¹p.
máy nghiền đá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy nghiền đá - Người đăng: hanyenngoc93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
máy nghiền đá 9 10 162