Ktl-icon-tai-lieu

máy nông nghiệp

Được đăng lên bởi vantucodon123-gmail-com
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThuyÕt minh nguyªn lý lµm viÖc cña c¸c m¸y c«ng nghiÖp
Ch−¬ng I
Trang bÞ ®iÖn – T§H cho nhãm m¸y tiÖn
§1.1. Giíi thiÖu chung vµ ph©n lo¹i m¸y tiÖn
I. Chøc n¨ng, c«ng dông cña m¸y tiÖn:
M¸y tiÖn lµ mét lo¹i m¸y c¾t gät kim lo¹i. C¸c chi tiÕt sau khi gia c«ng trªn m¸y tiÖn cã
h×nh d¸ng gÇn ®óng yªu cÇu (gia c«ng th«) hoÆc tho¶ m n phÇn nµo yªu cÇu vÒ ®é chÝnh
x¸c cña kÝch th−íc vµ ®é bãng bÒ mÆt.
Trªn m¸y tiÖn cã thÓ thùc hiÖn nhiÒu nguyªn c«ng tiÖn:
- TiÖn trô ngoµi
- TiÖn trô trong
- TiÖn c«n
- TiÖn ®Þnh h×nh…
Ngoµi ra nÕu sö dông c¸c dông cô c¾t kh¸c nh− mòi khoan, doa… th× cßn cã thùc hiÖn
mét sè nguyªn c«ng kh¸c nh− khoan, doa, tiÖn ren, taro ren…
II. Ph©n lo¹i m¸y tiÖn:
Nhãm m¸y tiÖn cã thÓ ph©n lo¹i theo nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:
• Theo c«ng dông:
M¸y tiÖn v¹n n¨ng:
- M¸y tiÖn chuyªn tr¸ch
- M¸y tiÖn ren
- M¸y tiÖn mÆt ®Çu.
M¸y tiÖn chuyªn dïng: Thùc hiÖn mét nguyªn c«ng nµo ®ã.
• Theo h×nh thøc truyÒn ®éng chÝnh:
- M¸y tiÖn ®øng: Chi tiÕt quay theo ph−¬ng th¼ng ®øng.
- M¸y tiÖn ngang: Chi tiÕt quay theo ph−¬ng n»m ngang.
• Theo møc ®é phøc t¹p cña hÖ thèng ®iÖn:
- §¬n gi¶n: Dïng ®éng c¬ K§B víi 1-2 cÊp tèc ®é cho truyÒn ®éng chÝnh
- Trung b×nh: Dïng ®éng c¬ K§B nhiÒu cÊp tèc ®é hoÆc ®éng c¬ mét chiÒu ®iÒu chØnh
m¹ch hë.
- Phøc t¹p: §iÒu chØnh vµ æn ®Þnh tèc ®é víi chØ tiªu chÊt l−îng cao.

Copyright by NguyenVanToan®

1

ThuyÕt minh nguyªn lý lµm viÖc cña c¸c m¸y c«ng nghiÖp
§1.2. c¸c chuyÓn ®éng trªn m¸y tiÖn vµ yªu cÇu TB§ cho c¸c hÖ truyÒn
®éng
C¸c chuyÓn ®éng trªn m¸y tiÖn gåm hai nhãm c¬ b¶n:
- ChuyÓn ®éng c¬ b¶n:
ChuyÓn ®éng chÝnh: lµ chuyÓn ®éng quay trßn cña chÝnh
ChuyÓn ®éng ¨n dao: Lµ chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn cña bµn dao cã g¸ dao
- ChuyÓn ®éng phô: Bao gåm c¸c chuyÓn ®éng: b¬m dÇu b«i tr¬n, b¬m n−íc lµm m¸t,
di chuyÓn nhanh bµn dao, chuyÓn ®éng n©ng, h¹, kÑp xµ…
Yªu cÇu TB§ cho c¸c T§ c¬ b¶n trªn m¸y tiÖn
1. ChuyÓn ®éng chÝnh:
T§ chÝnh cÇn ph¶i ®¶o chiÒu quay ®Ó ®¶m b¶o quay chi tiÕt c¶ hai chiÒu ë chÕ ®é x¸c lËp
hÖ thèng T§ ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o ®é cøng ®Æc tÝnh c¬ trong ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é víi sai
sè nhá h¬n 10% khi phô t¶i thay ®æi tõ 0 ®Õn ®Þnh møc. Qu¸ tr×nh khëi ®éng, h m yªu cÇu
ph¶i tr¬n, tr¸nh va dËp tíi bé truyÒn.
ë nh÷ng m¸y tiÖn c«ng suÊt nhá vµ rÊt nhá th× th«ng th−êng hÖ truyÒn ®éng chÝnh kh«ng
yªu cÇu ®iÒu chØnh tèc ®é b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÖn, hoÆc nÕu cã chØ yªu cÇu ®iÒu chØnh cã
cÊp vµ trong ph¹m vi hÑp. Do ®ã th−êng sö dông ®éng c¬ K§B 3 pha r«to lång sãc mét
hoÆc nhiÒu cÊp tèc ®é ®iÒu chØnh tèc ®é, ph−¬ng ph¸p thay ®æi sè ®«i ...
ThuyÕt minh nguyªn lý lµm viÖc cña c¸c m¸y c«ng nghiÖp
Copyright by NguyenVanToan
®
1
Ch−¬ng I
Trang bÞ ®iÖn – T§H cho nhãm m¸y tiÖn
§1.1. Giíi thiÖu chung vµ ph©n lo¹i m¸y tiÖn
I. Chøc n¨ng, c«ng dông cña m¸y tiÖn:
M¸y tiÖn lµ mét lo¹i m¸y c¾t gät kim lo¹i. C¸c chi tiÕt sau khi gia c«ng trªn m¸y tiÖn
h×nh d¸ng gÇn ®óng yªu cÇu (gia c«ng th«) hoÆc tho¶ mn phÇn nµo yªu cÇu ®é chÝnh
x¸c cña kÝch th−íc vµ ®é bãng bÒ mÆt.
Trªn m¸y tiÖn cã thÓ thùc hiÖn nhiÒu nguyªn c«ng tiÖn:
- TiÖn trô ngoµi
- TiÖn trô trong
- TiÖn c«n
- TiÖn ®Þnh h×nh…
Ngoµi ra nÕu ng c dông c¾t kh¸c nh− mòi khoan, doa… th× n thùc hiÖn
mét sè nguyªn c«ng kh¸c nh− khoan, doa, tiÖn ren, taro ren…
II. Ph©n lo¹i m¸y tiÖn:
Nhãm m¸y tiÖn cã thÓ ph©n lo¹i theo nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:
Theo c«ng dông:
M¸y tiÖn v¹n n¨ng:
- M¸y tiÖn chuyªn tr¸ch
- M¸y tiÖn ren
- M¸y tiÖn mÆt ®Çu.
M¸y tiÖn chuyªn dïng: Thùc hiÖn mét nguyªn c«ng nµo ®ã.
Theo h×nh thøc truyÒn ®éng chÝnh:
- M¸y tiÖn ®øng: Chi tiÕt quay theo ph−¬ng th¼ng ®øng.
- M¸y tiÖn ngang: Chi tiÕt quay theo ph−¬ng n»m ngang.
Theo møc ®é phøc t¹p cña hÖ thèng ®iÖn:
- §¬n gi¶n: Dïng ®éng c¬ K§B víi 1-2 cÊp tèc ®é cho truyÒn ®éng chÝnh
- Trung b×nh: Dïng ®éng c¬ K§B nhiÒu cÊp tèc ®é hoÆc ®éng mét chiÒu ®iÒu chØnh
m¹ch hë.
- Phøc t¹p: §iÒu chØnh vµ æn ®Þnh tèc ®é víi chØ tiªu chÊt l−îng cao.
máy nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy nông nghiệp - Người đăng: vantucodon123-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
máy nông nghiệp 9 10 546