Ktl-icon-tai-lieu

máy phát điện (5)

Được đăng lên bởi Nỗi Đau Xót Xa
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Do điều kiện lịch sử, cho đến nay các loại rơle bảo vệ ở nước ta phần lớn có
xuất xứ từ Liên Xô cũ. Các loại này chủ yếu là rơle điện cơ. Trong quá trình khai
thác và sử dụng các loại rơle này bộc lộ ít nhiều các nhược điểm sau:
 Độ nhạy và độ chính xác bảo vệ chưa cao, dễ bị ảnh hưởng của các nhiễu
loạn bên ngoài do nguyên lý truyền và xử lý tín hiệu tương tự.
 Chi phí khai thác, sử dụng cao, chi phí kiểm tra, chỉnh định lại các tham số
bảo vệ thường xuyên theo định kỳ ..., ngoài ra còn có các thiệt hại do việc ngừng
cung cấp điện do các công việc này gây ra.
 Việc thay đổi cấu hình cũng như tham số bảo vệ thường kèm theo các chi
phí lớn, do vậy trên thực tế hệ thống bảo vệ nhị thứ thường không đáp ứng kịp với sự
thay đổi của phần nhất thứ do các biến động về nguồn và tải.
 Khả năng cung cấp thông tin về hệ thống điện trong chế độ làm việc bình
thường và khi sự cố chưa cao nên gây nhiều khó khăn cho việc xác định nguyên nhân
cũng như vị trí sự cố khi nó xảy ra.
 Tốc độ phát hiện và cách ly sự cố chưa nhanh.
Trên cơ sở đó trong phần này sẽ xin giới thiệu sơ lược về cấu tạo của một rơle
số, nguyên lý làm việc và một ví dụ về một rơle so lệch kỹ thuật số loại KBCH130
của ALSTOM T&D Protection & Control Ltd hiện đang được sử dụng ở các trạm
phân phối tại miền Trung Việt Nam (như trạm110 Mã Vòng tại Nha Trang,).

B. TỔNG QUAN VỀ RƠLE SỐ
I. Ưu nhược điểm của rơle số
I.1. Ưu điểm:
Ưu việt rất lớn của rơle số so với các loại rơle khác là khả năng tổ hợp các
chức năng bảo vệ rất thuận lợi và rộng lớn, việc trao đổi và xử lý thông tin với khối
lượng lớn với tốc độ cao làm tăng độ nhạy, đọ chính xác, độ tin cậy cũng như mở
rộng tính năng của bảo vệ
 Hạn chế được nhiễu và sai số do việc truyền thông tin bằng số.
 Có khả năng tự lập trình được nên có độ linh hoạt cao, dễ dàng sử dụng cho
đối tượng bảo vệ khác nhau.
 Công suất tiêu thụ nhỏ.
 Có khả năng đo lường và có thể nối mạng phục vụ cho điều khiển, giám sát,
điều chỉnh tự động từ xa.

I.2. Nhược điểm:
 Giá thành cao nên đòi hỏi phải có vốn đầu tư lớn để thay thế các rơle cũ
bằng các rơle số.
 Đòi hỏi người vận hành phải có trình độ cao.
 Phụ thuộc nhiều vào bên cung cấp hàng trong việc sữa chửa và nâng cấp
thiết bị.

177

II. Cấu trúc phần cứng của rơle số
II.1. Cấu trúc điển hình của rơle số:
Hình 5.1 minh hoạ cấu trúc điển hình phần cứng của một rơle. Điện áp đầu
vào hoặc dòng điện đầu vào của rơle được lấy qua các BU và BI từ đối tượng bảo vệ.
Lưu ý tín hiệu tương tự chỉ chuyển...
A. GII THIU CHUNG
Do điu kin lch s, cho đến nay các loi rơle bo v nước ta phn ln có
xut x t Liên Xô cũ. Các loi này ch yếu là rơle đin cơ. Trong quá trình khai
thác và s dng các loi rơle này bc l ít nhiu các nhược đim sau:
Độ nhy và độ chính xác bo v chưa cao, d b nh hưởng ca các nhiu
lon bên ngoài do nguyên lý truyn và x lý tín hiu tương t.
Chi phí khai thác, s dng cao, chi phí kim tra, chnh định li các tham s
bo v thường xuyên theo định k ..., ngoài ra còn có các thit hi do vic ngng
cung cp đin do các công vic này gây ra.
Vic thay đổi cu hình cũng như tham s bo v thường kèm theo các chi
phí ln, do vy trên thc tế h thng bo v nh th thường không đáp ng kp vi s
thay đổi ca phn nht th do các biến động v ngun và ti.
Kh năng cung cp thông tin v h thng đin trong chế độ làm vic bình
thường và khi s c chưa cao nên gây nhiu khó khăn cho vic xác định nguyên nhân
cũng như v trí s c khi nó xy ra.
Tc độ phát hin và cách ly s c chưa nhanh.
Trên cơ s đó trong phn này s xin gii thiu sơ lược v cu to ca mt rơle
s, nguyên lý làm vic và mt ví d v mt rơle so lch k thut s loi KBCH130
ca ALSTOM T&D Protection & Control Ltd hin đang được s dng các trm
phân phi ti min Trung Vit Nam (như trm110 Mã Vòng ti Nha Trang,).
B. TNG QUAN V RƠLE S
I. Ưu nhược đim ca rơle s
I.1. Ưu đim:
Ưu vit rt ln ca rơle s so vi các loi rơle khác là kh năng t hp các
chc năng bo v rt thun li và rng ln, vic trao đổi và x lý thông tin vi khi
lượng ln vi tc độ cao làm tăng độ nhy, đọ chính xác, độ tin cy cũng như m
rng tính năng ca bo v
Hn chế được nhiu và sai s do vic truyn thông tin bng s.
Có kh năng t lp trình đưc nên có độ linh hot cao, d dàng s dng cho
đối tượng bo v khác nhau.
Công sut tiêu th nh.
Có kh năng đo lường và có th ni mng phc v cho điu khin, giám sát,
điu chnh t động t xa.
I.2. Nhược đim:
Giá thành cao nên đòi hi phi có vn đầu tư ln để thay thế các rơle cũ
bng các rơle s.
Đòi hi người vn hành phi có trình độ cao.
Ph thuc nhiu vào bên cung cp hàng trong vic sa cha và nâng cp
thiết b.
177
máy phát điện (5) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy phát điện (5) - Người đăng: Nỗi Đau Xót Xa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
máy phát điện (5) 9 10 139