Ktl-icon-tai-lieu

Máy radar

Được đăng lên bởi 6789
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÁY RADAR MDC- 900 SERIES
1. Thông số kỹ thuật:
1.1 Anten radar:

Cánh quét

Cánh tròn
Kiểu máy
Loại anten
Đường kính cách
quét hay cánh tròn
Công suất phát
(tối đa)
Tần số phát
Búp phát ngang

MDC-921

Độ chính xác
thang đo
Khoảng cách phát

MDC-940
cách quét

0.61m

0.91m hay 1.22m

cánh tròn
0.37m
2kW

4kW

9445 MHz  30
MHz
6.00

9410 MHz  30 MHz
3.90
250

Búp phát đứng
Tốc độ quay

MDC-941

24 vòng/phút

24 vòng/phút hay
48 vòng/phút

0.91m: 2.50
1.22m: 1.80
220
24vòng/phút hay
48vòng/phút
(48vòng/phút:
nguồn 24 VDC
hay hơn)

Lớn hơn 8m (> 8m)
Trong phạm vi

Trong phạm vi 25m

hiên nhỏ nhất
Độ phân giải
thang đo
Thời gian khởi
động
Độ rộng xung

30m
Trong phạm vi
30m

- Điền kiện môi trường:
Nhiệt độ
Tiêu chuẩn chống CFR-46
thấm

Trong phạm vi 25m
2 phút

0.1 us , 0.15 us, 0.3 us, 0.5 us, 1 us
-250C đến +550C
IPX6

IPX6

1.2 Màn hình:

Kiểu máy
Thang đo

MDC-921
MDC-941
MDC-940
0.0625 đến 24 Hải 0.0625 đến 32 Hải 0.0625 đến 48 Hải
lý
lý
lý
Màn hình
MRD-103
Kích thước và loại
8.4 inch TFT LCD màu
màn hình
Đường kính hiệu
127.4 mm
dụng của màn
hình radar
Độ phân giải màn
480 x 640 điểm ảnh
hình
Chế độ lệch tâm
Lớn nhất 66%

Vùng hiển thị
Chế độ hiển thị

Kiểu hiển thị
Vòng cự ly cố
định
Thang khoảng
cách
Mức VIDEO
Đơn vị khoảng
cách
Báo động
Chức năng

Định dạng dữ liệu
và câu chữ vào
Định dạng dữ liệu
và câu chữ ra
Cổng NMEA
ATA*** (trợ giúp
theo dõi tự động
mục tiêu)
Hiển thị nhận
dạng tự động AIS

2 loại (cả màn hình, bên trong đường kính hiệu dụng)
Hướng mũi tàu, hướng bắc thật (chế độ dị chuyển
thật***/chế độ di chuyển tương đối *), hướng chạy tàu (chế
độ dị chuyển thật***/chế độ di chuyển tương đối *), điểm
chuyển hướng **
PPI, PPI/PPI, PPI/NAV
0.03125 (0.0625); 0.0625 (0.125); 0,125(0.25; 0.5); 0.25
(0.75; 1); 0.5 (1.5;2); 0.75(3); 1(4); 1.5(6); 2(8); 3(12);
4(16); 6(24); 8(32); 12(48)
( ): Thang khoảng cách
0.0625; 0.125; 0.25; 0.5; 0.75; 1; 1.5; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 16;
24; 32; 48 hải lý
(MDC-921 đến 24 hải lý, MDC-941 đến 32 hải lý, MDC940 đến 48 hải lý)
8 mức (màu)
NM – hải lý, km, sm - mét
Âm thanh (trong/ngoài), ATA: trợ giúp theo dõi mục tiêu
(CPA: khoảng cách tiếp cận gần nhất / TCPA: thời gian tiếp
cận gần nhất), …
Khử nhiễu, phóng đại mục tiêu, vòng cự ly di động (VRM),
phương vị di động (EBL) (hiển thị chuyển động thật*/ hiển
thị chuyển động tương đối), vị trí con trỏ chuột (vĩ độ / kinh
độ)***, hiển thị đường song song, phương vị (hiển thị
chuyển động thật*/ hiển thị chuyển động tương đối), hiển
thị vết***, đầu ra màn hình RGB, đầu v...
MÁY RADAR MDC- 900 SERIES
1. Thông số kỹ thuật:
1.1 Anten radar:
Cánh quét
nh tròn
Kiểu máy
MDC-921
MDC-941
MDC-940
Loại anten
cánh tròn
cách quét
Đường kính cách
quét hay cánh tròn
0.37m
0.61m
0.91m hay 1.22m
Công suất phát
(tối đa)
2kW
4kW
Tần số phát
9445 MHz
30
MHz
9410 MHz
30 MHz
Búp phát ngang
6.0
0
3.9
0
0.91m: 2.5
0
1.22m: 1.8
0
Búp phát đứng
25
0
22
0
Tốc độ quay
24 vòng/phút
24 vòng/phút hay
48 vòng/phút
24vòng/phút hay
48vòng/phút
(48vòng/phút:
nguồn 24 VDC
hay hơn)
Độ chính xác
thang đo
Lớn hơn 8m (> 8m)
Khoảng cách phát
Trong phạm vi
Trong phạm vi 25m
Máy radar - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy radar - Người đăng: 6789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Máy radar 9 10 289