Ktl-icon-tai-lieu

Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng

Được đăng lên bởi Gió Đông
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MAÙY SAÛN XUAÁT VAÄT
LIEÄU VAØ CAÁU KIEÄN
XAÂY DÖÏNG

NOÄI DUNG
1. Maùy ñaäp maù
2. Maùy nghieàn coân
3. Mayù nghieàn buaù
4. Mayù nghieàn truïc
5. Mayù saøng
6. Mayù troän
7. Trạm troän beâ toâng nhöaï noùng
8. Trạm troän beâ toâng xi maêng
9. Mayù ñaàm
10.Mayù vaän chuyeån beâ toâng
11.Maùy ñoùng coïc

1. Maùy ñaäp maù.
2.1. Giôùi thieäu vaø phaân loaïi:

+ Döïa theo phöông phaùp treo maù:
Maù coá ñònh treo treân (a,b,c).
Maù coá ñònh tì döôùi (d).

1. Maùy ñaäp maù.

+ Döïa theo keát caáu boä phaän truyeàn
chuyeån ñoäng.
g
Cô caáu ñoaøn baåy baûn leà (a,b).
Cô caáu cam (c).
+ Döïa vaøo ñaëc tröng cuûa maù di ñoäng.
Maù chuyeån ñoäng ñôn giaûn.
Maù chuyeån ñoäng phöùc taïp.

1. Maùy ñaäp maù.

1. Maùy ñaäp maù.

1. Maùy ñaäp maù.

1. Maùy ñaäp maù.

1. Maùy ñaäp maù.

1. Maùy ñaäp maù.
2.2. Sô ñoà ñoäng hoïc.
+ Maù chuyeån ñoäng ñôn giaûn.
-Maù nghieàn treo treân truïc coá ñònh.
-Tay bieân laép vaøo coå truïc leäch taâm.
-Cuoái tay bieân lieân keát vôùi hai thanh choáng trong ñoù moät
thanh tì vaøo maù di ñoäng, moät thanh tì vaøo cô caáu chuyeån ñoäng.
Öu nhöôïc ñieåm:
-Pntreân > Pndöôùi
-xhttreân < xhtdöôùi
Suy ra: D vaøo lôùn: caàn Pntreân lôùn (öu ñieåm) nhöng ñoàng
thôøi caàn xhttreân lôùn (nhöôïc ñieåm) => Khaéc phuïc: naâng cao truïc
treo vaø nhoâ ra ngoaøi.

1. Maùy ñaäp maù.
Maù chuyeån ñoäng ñôn giaûn

1. Maùy ñaäp maù.
+ Maù chuyeån ñoäng phöùc taïp.

Maù nghieàn di ñoäng treo tröïc tieáp vaøo ñoaïn leäch taâm cuûa truïc chính
-Maù di ñoäng töïa vaøo thanh choáng phía döôùi.
-Quõi ñaïo chuyeån ñoäng: nhöõng ñöôøng cong kheùp kín.
-Haønh trình ñöùng cuûa maù taêng daàn veà phía cöûa xaû.
+ Öu nhöôïc ñieåm:
-Söï tröôït khoác lieät giöõa maù vaø ñaù => taêng löôïng boät nhöng maù choù
moøn.
-Caáu taïo ñôn giaûn, kích thöôùc goïn, khoái löôïng nhoû.

1. Maùy ñaäp maù.

Maù chuyeån ñoäng
phöùc taïp.

1. Maùy ñaäp maù.

Maù chuyeån ñoäng
phöùc taïp.

1. Maùy ñaäp maù.
* Caáu taïo vaø nguyeân lyù laøm vieäc:
a. Maùy ñaäp maù vôùi chuyeån ñoäng maù ñôn giaûn.
- Thaân maùy: thaân tröôùc, sau, 2 thanh beân ñuùc lieàn khoái hoaëc gheùp noái
baèng bu loâng töø 2,3 ….
- Truïc leäch taâm: ñöôïc laép vaøo hai thaønh beân cuûa thaân.
- Tay bieân laép vaøo ñoaïn leäch taâm cuûa truïc leäch taâm.
- Thanh choáng tröôùc vaø choáng sau gaén vaøo ñaàu döôùi tay bieân.
- Taïi hai ñaàu truïc leäch taâm ñaët hai khoái baùnh ñaø vaø ñöôïc gaén baèng
khôùp noái ma saùt.

1. Maùy ñaäp maù.
* Caáu taïo vaø nguyeân lyù laøm vieäc:
-Maù di ñoäng ñöôïc ñuùc ...
MAÙY SAÛN XUAÁT VAÄT
LIEÄU VAØ CAÁU KIEÄN
XAÂY DÖÏNG
Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng - Người đăng: Gió Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng 9 10 588