Ktl-icon-tai-lieu

Máy thi công giếng đứng

Được đăng lên bởi failthfulho-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1839 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Vertical shaft machines. State of the art and vision

Máy thi công giếng đứng. Thành tựu và tầm nhìn
Vertical shaft machines. State of the art and vision
Peter Schmäh
Senior Project Manager, Business Unit Utility Tunnelling, Herrenknecht AG, Germany

Tóm tắt
Bài viết này minh họa năm dự án khác nhau đã hoàn thành hoặc đang trong quá trình lập dự án. Các
dự án này chứng minh các ứng dụng tiềm năng trong xây dựng giếng cơ giới và các yêu cầu nổi bật khác nhau
cần đáp ứng đối với công nghệ máy hiện tại.
This paper illustrates five different projects that are partly already completed or still in the planning
phase. These projects demonstrate potential applications in the mechanical shaft construction and highlight
different requirements that have to be met by the state-of-the-art machine technology.
Key words: Shaft sinking machine, Microtunnelling, piling technology, giếng đứng, giếng mỏ, máy đào giếng, đào
hầm nhỏ, công nghệ hạ chìm

Giới thiệu
Khi công nghệ xử lý máy khoan hầm được ứng dụng vào trong các máy khoan đào
hầm trong đào hầm cơ giới và các thiết bị phụ trợ của nó đã có bước tiến nhanh chóng, các
phương pháp sử dụng trong xây dựng giếng ngày nay vẫn là tương đối cần thiết.
Lý do chính của việc cơ giới hóa thi công giếng còn ở mức độ thấp là sự linh hoạt cần
thiết liên quan đến:
•

Đường kính hoặc tiết diện ngang,

•

Độ sâu,

•

Địa chất,

•

Sự có mặt của nước ngầm, và

•

Vỏ chống xây dựng/giếng mù – khoan mở rộng.

Phương pháp kích đẩy nói riêng đã chỉ ra rằng các mặt cắt hầm nhìn chung có thể
được đào một cách phù hợp với các kế hoạch dự án, ví dụ: khi có đã có khung thời gian đã
được lập và giới hạn tài chính được tính toán. Trong khi đó, việc xây dựng các giếng yêu cầu
các công tác này thường vượt quá thời hạn và các giới hạn chi phí. Trong hoàn cảnh này,
Herrenknecht AG trên nền tảng Schwanau – Đức quyết định phát triển công nghệ máy liên
quan để đáp ứng yêu cầu này.

Translated by Phạm Tiến Vũ | phamtienvu@gmail.com | 
Friday, February 13, 2009

Page 1/12

Vertical shaft machines. State of the art and vision

Máy đào giếng VSM 8000
Từ năm 2003 một dự án lớn về xây dựng hầm nhỏ đặc thù đã được chuẩn bị xây dựng
ở Kuwait. Theo yêu cầu của “Bộ Công trình Công cộng” sẽ có tổng cộng 100 km đường hầm
thoát nước sẽ được lắp đặt với đường kính trong khoảng DN200 và DN2250, 38 km của hệ
thống này sẽ được đặt sử dụng phương pháp kích đẩy.
Địa chất vùng ở Kuwait chủ yếu gồm: cát, cát xi măng, đất mùn và đá vôi...
Vertical shaft machines. State of the art and vision
Translated by Phm Tiến Vũ | phamtienvu@gmail.com
Máy thi công giếng đứng. Thành tu và tm nhìn
Vertical shaft machines. State of the art and vision
Peter Schmäh
Senior Project Manager, Business Unit Utility Tunnelling, Herrenknecht AG, Germany
Tóm tt
Bài viết này minh ha năm d án khác nhau đã hoàn thành hoc đang trong quá trình lp d án. Các
d án này chng minh các ng dng tim năng trong xây dng giếng cơ gii và các yêu cu ni bt khác nhau
cn đáp ng đối vi công ngh máy hin ti.
This paper illustrates five different projects that are partly already completed or still in the planning
phase. These projects demonstrate potential applications in the mechanical shaft construction and highlight
different requirements that have to be met by the state-of-the-art machine technology.
Key words: Shaft sinking machine, Microtunnelling, piling technology, giếng đứng, giếng m, máy đào giếng, đào
hm nh, công ngh h chìm
Gii thiu
Khi công ngh x lý máy khoan hm được ng dng vào trong các máy khoan đào
hm trong đào hm cơ gii và các thiết b ph tr ca nó đã có bước tiến nhanh chóng, các
phương pháp s dng trong xây dng giếng ngày nay vn là tương đối cn thiết.
Lý do chính ca vic cơ gii hóa thi công giếng còn mc độ thp là s linh hot cn
thiết liên quan đến:
Đường kính hoc tiết din ngang,
Độ sâu,
Địa cht,
S có mt ca nước ngm, và
V chng xây dng/giếng mù – khoan m rng.
Phương pháp kích đẩy nói riêng đã ch ra rng các mt ct hm nhìn chung có th
được đào mt cách phù hp vi các kế hoch d án, ví d: khi có đã có khung thi gian đã
được lp và gii hn tài chính được tính toán. Trong khi đó, vic xây dng các giếng yêu cu
các công tác này thường vượt quá thi hn và các gii hn chi phí. Trong hoàn cnh này,
Herrenknecht AG trên nn tng Schwanau – Đức quyết định phát trin công ngh máy liên
quan để đáp ng yêu cu này.
| http://sites.google.com/site/phamtienvu/ Page 1/12
Friday, February 13, 2009
Máy thi công giếng đứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy thi công giếng đứng - Người đăng: failthfulho-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Máy thi công giếng đứng 9 10 296