Ktl-icon-tai-lieu

MÁY THÙA LBH1790S

Được đăng lên bởi NhungNhâm NgânThắm
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2063 lần   |   Lượt tải: 8 lần
3.1. Vận hành máy thùa khuy đầu bằng
3.1.1. Quy tắc an toàn
- Kiểm tra dầu máy, không được vận hành khi chưa có dầu hoặc không đủ dầu
- Kiểm tra các thiết bị, bộ phận bảo vệ mắt, tay...
- Kiểm tra sự chuyển động của thiết bị bằng tay
- Khi lắp kim và chỉ phải tắt máy
- Trang phục gọn gàng khi vận hành thiết bị
3.1.2. Chức năng của màn hình điều khiển
Hình 3.45: Cấu tạo chung của máy đính bọ LK1900A-

Có 3 trạng thái tùy theo màu của đèn hình nền :
.Xanh da trời : Trạng thái cài đặt-dùng để đổi thông số khuy
.Xanh lá cây : Trạng thái may-Dùng để thùa khuy
.Vàng
: Trạng thái lỗi - Xuất hiện lỗi.

Hình 3.46: Cấu tạo chung của máy thùa khuy đầu bằng LBH 1790S

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

Số
(1)

Tên phím
Màn hình
LCD

READY
(2)

RESET
(3)

MODE
(4)

(5)

Nâng hạ
bàn kẹp

Đánh suốt

Chức năng

(16)
Dùng để chuyển đổi
qua lại giữa màn hình
cài thông số khuy và
màn hình chuẩn bị
may.
Dùng để giải phóng
lỗi, trả bàn kẹp về vị
trí chuẩn, khôi phục
giá trị bộ đếm …
Dùng để thay đổi các
giá trị của bộ nhớ.
Dùng để nâng hạ bàn
kẹp. Khi bàn kẹp nâng
lên,trụ kim sẽ về vị trí
gốc và khi hạ xuống,
trụ kim sẽ dời qua
phải.

Cạnh phải của
(18) chiết khuy

Chiều dài cắt
(19)

Dùng để hiển thị màn
hình chọn thông số
mẫu.

(8)
COUNTER

Dùng để chọn bộ đếm.

[S11].Độ bù trừ bề
rộng trái của chiết

Dùng để gọi thông so
[S11].Độ bù trừ bề
rộng phải của chiết
Dùng để gọi thông so
[S02].Chiều dài cắt
Dùng để gọi thông so

Khe hở trước
(20)

[S23].Khe hở chiết
thứ hai

Dùng để gọi thông so
(21)

Dùng để hiển thị màn
hình chọn số hiệu của
mẫu.

Dùng để gọi thông so

Dùng để gọi thông so
Cạnh trái của
(17) chiết khuy

Khe hở phải

PATTERN
No.

Chức năng
[S05].Bề rộng bờ,
trái

Dùng để đánh suốt

DATA

(9)

Tên phím
Độ rộng bờ

Hiển thị các thông số .

(6)

(7)

Số

[S04].Khe hở chém,
phải
Dùng để gọi thông so

Khe hở trái
(22)

[S04].Khe hở chém,
trái.

(23)

Dùng để sao chép
mẫu.

Khai báo bàn
(24) kẹp

Dùng để khai báo bàn
kẹp.

COPY

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

Chọn biểu
tượng
(10)

Thay đổi
giá trị

Dùng để chọn số hiệu
mẫu, số hiệu của
thông số ….

FORWARD
(25)

Dùng để thay đổi giá
trị thộng số.

(11)

BACKWARD
(26)

Dạng khuy

Dùng để hiển thị màn
hình chọn dạng khuy.

(12)

Phím tắt chọn
mẫu
(27)

Dùng để di chuyển
bàn kẹp từng mũi một
tiến theo đường may
mẫu.
Dùng để di chuyển
bàn kẹp từng mũi một
lùi theo đường may
mẫu.
Dùng để gọi các mẫu
thường sử dụng.Tham
khảo 15) Sử dụng
phím tắt mẫu

(13)

Sứ...
3.1. Vn hành máy thùa khuy đầu bng
3.1.1. Quy tc an toàn
- Kim tra du máy, không được vn hành khi chưa có du hoc không đủ du
- Kim tra các thiết b, b phn bo v mt, tay...
- Kim tra s chuyn động ca thiết b bng tay
- Khi lp kim ch phi tt máy
- Trang phc gn gàng khi vn hành thiết b
3.1.2. Chc năng ca màn hình điu khin
Hình 3.45: Cu to chung ca máy đính b LK1900A-
Hình 3.46: Cu to chung ca máy thùa khuy đầu bng LBH 1790S
Có 3 tr
ng thái t
ùy t
heo màu c
a đ
èn hình n
n :
.Xanh da tri : Trng thái cài đặt-dùng để đổi thông s khuy
.Xanh lá cây : Trng thái may-Dùng để ta khuy
.Vàng : Trng thái li - Xut hin li.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MÁY THÙA LBH1790S - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÁY THÙA LBH1790S - Người đăng: NhungNhâm NgânThắm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
MÁY THÙA LBH1790S 9 10 844