Ktl-icon-tai-lieu

máy thủy khí

Được đăng lên bởi Tuan Anh Pham
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC MÁY BƠM LÀM VIỆC GHÉP SONG SONG.
Một vài máy bơm cùng nối cửa ra với một hoặc vài đường ống nối song song để tăng lưu lượng gọi
là các máy bơm ghép và làm việc song song. Việc ghép và làm việc song song là cần thiết do yêu
cầu của biểu đồ dùng nước thay đổi nhiều trong năm và trong ngày. Dưới đây ta xem xét các
trường hợp ghép song song và cách xác định điểm công tác chung và riêng cho mỗi trường hợp.

Ghép song song các máy bơm làm việc chung một đường ống
Lấy trường hợp ghép song song hai máy bơm có đường đặc tính khác nhau vào làm việc chung
một đường ống đẩy để xét ( Hình 6 - 4 ):

Sơ đồ làm việc và đường đặc tính công
tác 2 bơm

có đặc tính khác nhau làm việc song song cùng 1 ống đẩy.
Hai máy bơm I , II có đường đặc tính cột nước là I và II khác nhau cùng nối chung đường ống để
bơm nưóc lên cùng một bể tháo. Theo nguyên tắc cân bằng áp lực tại điểm nối chung M, cột nước
của hai bơm phải bằng nhau và chúng chỉ làm việc chung khi máy bơm II có cột nước nhỏ hơn hoặc
bằng HD. Để tìm điểm công tác phải vẽ đường đặc tính cột nưóc H - Q chung của hai máy ( đường I
+ II ) và đường đặc tính đường ống H O . Để vẽ đường I + II ta định các trị số cột nước, tương ứng
với từng trị số cột nước kẻ đường ngang cắt qua I và II, tìm được lưu lượng tương ứng của mỗi
máy, cộng
hoành độ lưu lượng hai máy lại ta được lưu lượng chung Q I + II = QI + QII. Với nhiều trị số cột nước
làm như trên rồi nối các điểm lại ta được đường đặc tính chung của hai máy làm việc song song I +
II. Vẽ đường đặc tính đường ống H O theo cách đã biết . Giao điểm A của hai đường I + II và
HO chính là điểm công tác chung cần tìm.
Cách ghép bơm làm việc song song có những điểm cần chú ý sau:
Từ điểm A kẻ đường ngang, gặp đường I và II tạiA' và A'' tương ứng, lưu lượng của từng bơm khi
làm việc song song tương ứng là QA' , QA" và cột nước bằng nhau, bằng HA. Từ giao điểm của đường
HO với các đường I và II ta tìm được lưu lượng và cột nước tương ứng của từng bơm khi chúng
không làm việc chung là QA1, HA1 và QA2, HA2 .

Qua hình vẽ ta thấy: Khi hai bơm làm việc song song có chung cột nước H A= HA' = HA"
còn lưu lượng chung QA = QA' + QA" . Lưu lượng của hai máy làm việc song song nhỏ hơn tồng lưu
lượng của hai máy này khi nó làm việc riêng lẻ, tức là Q A < ( QA1 + QA2 ), và lưu lượng của từng máy
bơm khi chúng làm việc song song cũng nhỏ hơn từng cặp khi làm việc riêng lẻ (Q A' < QA1 và QA" <
QA2 ). Tuy nhiên để bơm được QA2 lại phải sản ra cột nước HA > HA1 và HA2 có nghĩa là hiệu suất
chung của ...
CÁC MÁY B M LÀM VI C GHÉP SONG SONG.Ơ
Một vài máy bơm cùng nối cửa ra với một hoặc vài đường ống nối song song để tăng lưu lượng gọi
các máy bơm ghép làm việc song song. Việc ghép và làm việc song song cần thiết do yêu
cầu của biểu đồ dùng nước thay đổi nhiều trong năm trong ngày. Dưới đây ta xem xét các
trường hợp ghép song song và cách xác định điểm công tác chung và riêng cho mỗi trường hợp.
Ghép song song các máy b m làm vi c chung m t đ ng ngơ ườ
Lấy trường hợp ghép song song hai máy bơm đường đặc tính khác nhau vào làm việc chung
một đường ống đẩy để xét ( Hình 6 - 4 ):
Sơ đồ làm việc và đường đặc tính công
tác 2 bơm
có đặc tính khác nhau làm việc song song cùng 1 ống đẩy.
Hai máy bơm I , II đường đặc tính cột nước là I II khác nhau cùng nối chung đường ống đ
bơm nưóc lên cùng một bể tháo. Theo nguyên tắc cân bằng áp lực tại điểm nối chung M, cột nước
của hai bơm phải bằng nhau và chúng chỉ làm việc chung khi máy bơm II có cột nước nhỏ hơn hoặc
bằng H
D
. Để tìm điểm công tác phải vẽ đường đặc tính cột nưóc H - Q chung của hai máy ( đường I
+ II ) và đường đặc tính đường ống H
O
. Đvẽ đường I + II ta định các trị số cột nước, tương ứng
với từng trị số cột nước kẻ đường ngang cắt qua I II, tìm được lưu lượng tương ứng của mỗi
máy, cộng
hoành độ lưu lượng hai máy lại ta được lưu lượng chung Q
I + II
= Q
I
+ Q
II
. Với nhiều trị số cột nước
làm như trên rồi nối các điểm lại ta được đường đặc tính chung của hai máy làm việc song song I +
II. Vẽ đường đặc tính đường ống H
O
theo cách đã biết . Giao điểm A của hai đường I + II
H
O
chính là điểm công tác chung cần tìm.
Cách ghép bơm làm việc song song có những điểm cần chú ý sau:
Từ điểm A kẻ đường ngang, gặp đường I II tạiA' A'' tương ứng, lưu lượng của từng bơm khi
làm việc song song tương ứng là Q
A'
, Q
A"
và cột nước bằng nhau, bằng H
A
. Từ giao điểm của đường
H
O
với các đường I II ta tìm được lưu lượng cột nước tương ứng của từng bơm khi chúng
không làm việc chung là Q
A1
, H
A1
và Q
A2
, H
A2
.
máy thủy khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy thủy khí - Người đăng: Tuan Anh Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
máy thủy khí 9 10 905