Ktl-icon-tai-lieu

máy UV ( SPectrophotometer)

Được đăng lên bởi Phat Vo
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2318 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÁO CÁO VỀ MÁY UV – Vis 1800
I. Khái quát về phương pháp phổ tử ngoại - khả biến
Khi phân tử hấp thụ bức xạ tử ngoại hoặc khả kiến thì những electron hoá trị
của nó bị kích thích và chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích. Vì thế phổ
hấp thụ được gọi là phổ tử ngoại - khả kiến (Ultraviolet and Visible Spectra, viết tắc là
UV-Vis) và cũng đựoc gọi là phổ hấp thụ electron.
1.1. Các kiểu chuyển mức electron
Khi chúng ta nói về chuyển mức electron thì cần biết đến mối quan hệ giữa các
mức năng lượng.

Hình : Biều đồ thể hiện mối liên quan giữa các mức năng lượng
Sự chuyển từ trạng thái cơ bản lên trang thái kích thích từ phương diện năng
lượng. Đó là sự chuyển mức năng lượng thấp lên một mức năng lượng cao hơn. Trong
phân tử các electron ở các obitan khác nhau (δ, π, không liên kết, phản liên kêt) ứng
với mức năng lượng khác nhau.
Tuỳ thuộc vào mỗi phân tử cụ thể, có thể có các obitan δ1, δ2,…, π1, π2,…, na, nb,
… với các mức năng lượng khác nhau. Mỗi trạng thái electron đều được mô tả bằng
những đường cong thế năng riêng. Như vậy có thể xảy ra nhiều kiểu chuyển mức
electron từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích cao hơn.

Hình : Sự phân bố các mức năng lượng của các obitan phân tử
Các kiểu chuyển mức hay gặp:
 Chuyển mức N  V: là sự chuyển electron từ trạng thái liên kết lên trạng

thái phản liên kết có năng lượng cao hơn. Chuyển mức N  V đối với electron δ gọi
là chyển mức δ  δ* và nó ứng với giá trị ΔE lớn nhất nên thường thể hiện ở vùng tử
ngoại xa, đối với electron π gọi là chuyển mức π  π* và nó ứng với giá trị ΔE nhỏ
nhất nên thường thể hiện ở vùng tử ngoại gần hoặc vùng khả kiến khi có nhiều
electron π liên kết với nhau.

Hình: Sự chuyển mức π  π*


Chuyển mức N  Q: là sự chuyển electron từ trạng thái không liên kết lên

trạng thái phản liên kết có năng lượng cao hơn. Đó là gặp ở các phân tử có chứa các
nguyên tử với các cặp electron chưa tham gia liên kết (như nguyên tử halogen:
oxygen, nitrogen,…). Có hai loại chuyển mức N  Q: chuyển mức

n  δ* và

chuyển mức n  π*. Cả hai chuyển mức đều đặc trưng bởi cường độ thấp (giá trị ε
nhỏ). Chuyển mức n  δ* thường thể hiện ở vùng tử ngoại, chuyển mức n  π*
thường thể hiện ở vùng tử ngoại gần hoặc vùng khả kiến.

Hình: Chuyển mức năng lượng n  π*

 Chuyển mức N  R: là sự chuyển electron từ trạng thái cơ bản lên trạng

thái năng lượng rất cao theo hướng ion hoá phân tử. Chuyển mức này đòi hỏi năng
lượng rất lớn nên thể hiển hiện ở vùng tử ngoại xa. Phổ thu được trong trườ...
BÁO CÁO VỀ MÁY UV – Vis 1800
I. Khái quát về phương pháp phổ tử ngoại - khả biến
Khi phân tử hấp thụ bức xạ tử ngoại hoặc khả kiến thì những electron hoá trị
của nó bịch thích và chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích. Vì thế phổ
hấp thụ được gọi là phổ tử ngoại - khả kiến (Ultraviolet and Visible Spectra, viết tắc là
UV-Vis) và cũng đựoc gọi là phổ hấp thụ electron.
1.1. Các kiểu chuyển mức electron
Khi chúng ta nói về chuyển mức electron thì cần biết đến mối quan hệ giữa các
mức năng lượng.
Hình : Biều đồ thể hiện mối liên quan giữa các mức năng lượng
Sự chuyển từ trạng thái bản lên trang thái kích thích từ phương diện năng
lượng. Đó là sự chuyển mức năng lượng thấp lên một mức năng lượng cao hơn. Trong
phân tử các electron các obitan khác nhau (δ, π, không liên kết, phản liên kêt) ứng
với mức năng lượng khác nhau.
Tuỳ thuộc vào mỗi phân tử cụ thể, có thể có các obitan δ
1
, δ
2
,…, π
1
, π
2
,…, n
a
, n
b
,
với các mức năng lượng khác nhau. Mỗi trạng thái electron đều được tả bằng
những đường cong thế năng riêng. Như vậy thể xảy ra nhiều kiểu chuyển mức
electron từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích cao hơn.
máy UV ( SPectrophotometer) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy UV ( SPectrophotometer) - Người đăng: Phat Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
máy UV ( SPectrophotometer) 9 10 584