Ktl-icon-tai-lieu

Máy

Được đăng lên bởi HeavenIn MyEyes
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Máy do nhiều bộ phận hợp thành, mỗi bộ phận do
nhiều chi tiết được lắp ghép với nhau trong chế tạo
mới cũng như sửa chữa, những nhà thiết kế mong
muốn các chi tiết cùng loại có khả năng lắp lẫn được
với nhau nghĩa là khi cần thay thế nhau không cần
phải lựa chọn và gia công chế biến gì thêm vẫn bảo
đảm các yêu cầu kỹ thuật của mối ghép. Tính chất đó
của chi tiết được gọi là tính lắp lẫn, vì vậy tính lắp lẫn
của chi tiết là khả năng thay thế cho nhau khi cần
thiết. Các chi tiết có tính lắp lẫn phải giống nhau về
hình dạng, kích thước hoặc nếu có khác nhau chỉ một
số lãnh vực nhỏ trong phạm vi cho phép. Vấn đề này
gọi là dung sai. Vậy dung sai là yếu tố quyết định cho
tính lắp lắp lẫn của chi tiết, phụ thuộc vào độ lớn của
dung sai quy định chi tiết sẽ đạt được tính lắp lẫn
hoàn toàn hay lắp lẫn không hoàn toàn. Lắp lẫn hoàn
toàn yêu cẩu chi tiết phải đạt được độ chính xác cao
vì vậy giá thành sản phẩm sẽ cao. Với các chi tiết
được sản suất theo tiêu chuẩn để dùng cho công việc
thay thế thông thường được chế tạo với một dung sai
lớn thì có tính lắp lẫn hoàn toàn.
- Trong chế tạo máy tính lắp lẫn là một điều kiện rất
cần thiết trong nền sản xuất hiện đại, gia công chế
tạo hàng loạt nếu chi tiết không bảo đảm quy định
của tính lắp lẫn thì không thể sử dụng một cách bình
thường. Lợi ích của tính lắp lẫn là làm việc lắp ráp trở
nên đơn giản, công việc sửa chửa máy khi thay thế
một chi hay nhiều chi tiết hư hỏng bằng một chi tiết
dự trữ cùng loại thì sẽ rút ngắn thời gian và máy có

thể hoạt động nhanh hơn, giảm thời gian ngừng máy
khi sửa chửa. Về mặt công nghệ chế tạo nếu các chi
tiết được thiết kế và chế tạo có tính lắp lẫn cao sẽ tạo
điều kiện thuận lợi trong hợp tác sản xuất giữa các
công ty giúp nâng cao chất lượng, nâng cao năng
suất và dể dàng áp dụng các kỹ thuật tiến tiến. Như
vậy tính lắp lẫn của chi tiết có ý nghĩa lớn về mặt kinh
tế và kỹ thuật.
Khái Niệm Về Cơ Khí
Cơ khí là một ngành khoa học giới thiệu quá trình sản xuất cơ khí và phương pháp công nghệ gia
công kim loại và hợp kim để chế tạo các chi tiết máy hoặc kết cấu máy.
Một số khái niêm liên quan
1. Sản phẩm
Trong sản xuất cơ khí cũng như trong các lĩnh vực sản xuất khác, sản phẩm là một danh từ quy
ước chỉ vật phẩm được tạo ra ở giai đoạn chế tạo cuối cùng của một cơ sở sản xuất (ví dụ như ở
một tổ sản xuất hoặc phân xưởng của nhà máy). Sản phẩm không phải chỉ là máy móc hoàn
chỉnh đem sử dụng được mà còn có thể là cụm máy hay chỉ là chi tiết máy. Ví dụ: Nhà máy sản
xuất xe đạp có sản phẩ...
- Máy do nhiều bộ phận hợp thành, mỗi bộ phận do
nhiều chi tiết được lắp ghép với nhau trong chế tạo
mới cũng như sửa chữa, những nhà thiết kế mong
muốn các chi tiết cùng loại có khả năng lắp lẫn được
với nhau nghĩa là khi cần thay thế nhau không cần
phải lựa chọn và gia công chế biến gì thêm vẫn bảo
đảm các yêu cầu kỹ thuật của mối ghép. Tính chất đó
của chi tiết được gọi là tính lắp lẫn, vì vậy tính lắp lẫn
của chi tiết là khả năng thay thế cho nhau khi cần
thiết. Các chi tiết có tính lắp lẫn phải giống nhau về
hình dạng, kích thước hoặc nếu có khác nhau chỉ một
số lãnh vực nhỏ trong phạm vi cho phép. Vấn đề này
gọi là dung sai. Vậy dung sai là yếu tố quyết định cho
tính lắp lắp lẫn của chi tiết, phụ thuộc vào độ lớn của
dung sai quy định chi tiết sẽ đạt được tính lắp lẫn
hoàn toàn hay lắp lẫn không hoàn toàn. Lắp lẫn hoàn
toàn yêu cẩu chi tiết phải đạt được độ chính xác cao
vì vậy giá thành sản phẩm sẽ cao. Với các chi tiết
được sản suất theo tiêu chuẩn để dùng cho công việc
thay thế thông thường được chế tạo với một dung sai
lớn thì có tính lắp lẫn hoàn toàn.
- Trong chế tạo máy tính lắp lẫn là một điều kiện rất
cần thiết trong nền sản xuất hiện đại, gia công chế
tạo hàng loạt nếu chi tiết không bảo đảm quy định
của tính lắp lẫn thì không thể sử dụng một cách bình
thường. Lợi ích của tính lắp lẫn là làm việc lắp ráp trở
nên đơn giản, công việc sửa chửa máy khi thay thế
một chi hay nhiều chi tiết hư hỏng bằng một chi tiết
dự trữ cùng loại thì sẽ rút ngắn thời gian và máy có
Máy - Trang 2
Máy - Người đăng: HeavenIn MyEyes
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Máy 9 10 781