Ktl-icon-tai-lieu

Measure for install concrete Curb

Được đăng lên bởi lethanhhai_gtvt
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1235 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẴNG ~ QUẢNG NGÃI
GÓI THẦU 7: KM 52+000 ~ KM 65+000

BiÖn ph¸p thi c«ng bã vØa

NỘI DUNG
1. Khái quát...........................................................................................................2
2. Khối lượng.........................................................................................................2
3. Tiến độ thi công.................................................................................................2
4. Sơ đồ tổ chức tại hiện trường............................................................................2
5. Vật liệu..............................................................................................................3
a. Yêu cầu về vật liệu:.....................................................................................3
b. Đề xuất vật liệu...........................................................................................6
6. Thiết bị..............................................................................................................7
7. Quy trình thi công..............................................................................................7
7-1 Sơ đồ thi công bó vỉa bê tông loại A.........................................................8
7-2 Quy tình thi công bó vỉa bê tông.............................................................10
8. Quản lý chất lượng..........................................................................................14
9. Quản lý an toàn................................................................................................15
10. Kiểm soát môi trường....................................................................................15

Trang 1

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẴNG ~ QUẢNG NGÃI
GÓI THẦU 7: KM 52+000 ~ KM 65+000

BiÖn ph¸p thi c«ng bã vØa

ĐƠN VỊ THI CÔNG BÓ VỈA

1. Khái quát
Đây là biện pháp thi công bê tông bó vỉa theo mục 12600. Trong biện pháp
CHỈ HUY TRƯỞNG
thi công này sẽ làm rõ phương
pháp và trình tự các công việc để hoàn thành
CÔNG TRƯỜNG
hạng mục trên bảo đảm đúng yêu cầu của dự án và các tiêu chuẩn có liên quan.
2. Khối lượng
BỘ PHẬN
SƠ Tuy nhiên
BỘ PHẬN
TƯ &
Khối lượng ước tính
như HỒ
sau.
liệuTHỦ
này
chỉ để tham
khảo.VẬT
Khối
BỘ số
PHẬN
KHO,
BỘ PHẬN KỸ THUẬT
THANH
TOÁN
THIẾT
BỊ
KẾ
TOÁN,
HÀNH
CHÍNH
lượng chính xác sẽ được xác định trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi được phê duyệt.
Hạng mục
Đơn vị
Khối lượng
Ghi chú
1 Bó vỉa loại 1A
mBÓ
93,00
ĐỘTHI
I THICÔNG
CÔNG
BÓ VỈA
VỈA BÊ
ĐỘI...
DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẴNG ~ QUẢNG NGÃI
GÓI THẦU 7: KM 52+000 ~ KM 65+000 BiÖn ph¸p thi c«ng bã vØa
NỘI DUNG
1. Khái quát...........................................................................................................2
2. Khối lượng.........................................................................................................2
3. Tiến độ thi công.................................................................................................2
4. Sơ đồ tổ chức tại hiện trường............................................................................2
5. Vật liệu..............................................................................................................3
a. Yêu cầu về vật liệu:.....................................................................................3
b. Đề xuất vật liệu...........................................................................................6
6. Thiết bị..............................................................................................................7
7. Quy trình thi công..............................................................................................7
7-1 Sơ đồ thi công bó vỉa bê tông loại A.........................................................8
7-2 Quy tình thi công bó vỉa bê tông.............................................................10
8. Quản lý chất lượng..........................................................................................14
9. Quản lý an toàn................................................................................................15
10. Kiểm soát môi trường....................................................................................15
Trang 1
Measure for install concrete Curb - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Measure for install concrete Curb - Người đăng: lethanhhai_gtvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Measure for install concrete Curb 9 10 461