Ktl-icon-tai-lieu

Microsoft Powerpoint

Được đăng lên bởi thienthuan25
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
Söû duïng cho lôùp Power Point
thaùng 04 naêm 2004

1

NOÄI DUNG BOÅ SUNG BAØI
MÔÛ ÑAÀU
 CAÙC

CAÙCH TAÏO PRESENTATION
 CAÙCH TAÏO SLIDE
 THAO TAÙC VÔÙI PRESENTATION
 DUØNG CAÙC MAÃU THIEÁT KEÁ SAÜN
2

4 CAÙCH TAÏO
PRESENTATION

3

Blank Presentation

4

From Design
Template

5

From AutoContent Wizard
6

New from Existing Presentation

7

TRÖÔØNG HÔÏP TAÏO
HOAØN TOAØN MÔÙI
PRESENTATION

8

BLANK PRESENTATION

9

4 MAÃU 7 MAÃU
TEXT &CONTENT
TEXT

27 MAÃU
SLIDE
7 MAÃU
CONTENT

9 MAÃU KHAÙC

10

OÂ GIÖÕ CHOÃ
TEX
T

PICTURE

CHART

11

CAÙC THAO TAÙC VÔÙI DAØN ÑAÏI
CÖÔNG
TAÊ
NG
CAÁP
P
THUÏ
T CAÁ
DÔØ
I LEÂN
DÔØ
I
XUOÁ
N
G
THU
GOÏ
N
TRIEÅN KHAI

VIEW/TOOLS BAR /OUTLINING

12

DUØNG MAÃU THIEÁT KEÁ SAÜN

13

14

TAÏO PRESENTATION

15

CHOÏN MAÃU NEÀN CHO SLIDE

LÖÏ
A

XEM
THÖÛ

QUYEÁ
T
ÑÒNH

16

CHOÏN MAÃU PRESENTATIONS LAØM SAÜN

LÖÏ
A

XEM
THÖÛ

QUYEÁT
ÑÒNH

17

TEMPLATE ON MY WEB SITES
LAÁY FILE
TREÂN CAÙC
MAÙY WEB :
MAÙY CUÏC
BOÄ, MAÏNG
LAN, MAÏNG
INTERNET
18

TEMPLATE ON MICROSOFT.COM
LAÁY FILE
MAÃU CUÛA
MICROSOFT
TREÂN MAÏNG
INTERNET

19

20

THEÂM SLIDE

INSERT/NEW SLIDE

21

4 MAÃU 7 MAÃU
TEXT &CONTENT
TEXT

27 MẪU
7 MAÃU
CONTENT
9 MAÃU KHAÙC

Vôùi caùc oâ giöõ choã

22

ÑÖA NOÄI DUNG VAØO OÂ GIÖÕ
CHOÃ
NHAÄ
P

KÍCH

KÍCH

23

KÍCH VAØ CHOÏN HÌNH

24

25

MENU FILE
26

27

OPEN A PRESENTATION

28

ÑÒNH DAÏNG FILE
 Khi

lưu giữ (save) một Presentation
làm bằng PowerPoint, thông thường
lưu tất cả những đoạn văn bản và
hình ảnh đã tạo.
 Đôi khi chỉ muốn lưu giữ phần văn
bản nhằm tiết kiệm không gian đĩa.
Khi đó, có thể chọn định dạng lưu
là .RTF (Rich Text Format)
29

THỰC HIỆN
 File/Save

As
 Save in để chọn thư mục chứa tập
tin
 Save As Type
 Chọn Outline/RTF (.rtf)
 Khi mở tập tin RTF, chỉ thấy văn bản
và không thấy hình đồ họa
30

Các định dạng khác

31

 Muốn

mở Presentation trong Web thì
phải lưu file theo kiểu định dạng Web
như .html, asp, …

32

SEND TO …

E-MAIL

WORD
33

PROPERTIES

34

...
1
Söû duïng cho lôùp Power Point
thaùng 04 naêm 2004
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
Microsoft Powerpoint - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Microsoft Powerpoint - Người đăng: thienthuan25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Microsoft Powerpoint 9 10 382