Ktl-icon-tai-lieu

Microsoft Powerpoint

Được đăng lên bởi thienthuan25
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRUNG TÂM TIN HỌC

Môû ñaàu

Hoaït hình

Maàu saéc

Trình chieáu

Ñoå boùng- 3D

MENU

Ñieàu höôùng

Ñoái töôïng

Lieân keát

Slide Master

Ñoïc theâm
2004

CÁC BÀI MỞ ĐẦU
Baøi môû ñaàu 1
Baøi môû ñaàu 2
Ví duï maãu 1
Ví duï maãu 2
Ví duï maãu 3
Veà Slide ñaàu

CÁC BÀI VỀ ĐỐI TƯỢNG
Baøi Toång quaùt
Baøi taïo laäp 1
Baøi taïo laäp 2
Veà Slide ñaàu

CÁC BÀI ĐỌC THÊM
Caùc böôùc taïo laäp Presentation
Kyõ thuaät trình baøy
Vaøi kinh nghieäm
Đầu chương

CÁC BÀI THỰC HÀNH
Mục tiêu
Nội dung
Bài tập
Kiểm tra
Đầu bài
Đầu chương

...
Môû ñaàu
Maàu saéc
Ñoå boùng- 3D
Ñoái töôïng
Hoaït hình
Trình chieáu
Ñieàu höôùng
Lieân keát
2004
TRUNG TÂM TIN HỌC
TRUNG TÂM TIN HỌC
Slide Master
Ñoïc theâm
MENU
Microsoft Powerpoint - Trang 2
Microsoft Powerpoint - Người đăng: thienthuan25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Microsoft Powerpoint 9 10 726