Ktl-icon-tai-lieu

Mỡ bôi trơn vòng bi của SkF

Được đăng lên bởi tuphamport
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3941 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LÖÏA CHOÏN MÔÕ BOÂI TRÔN VOØNG BI

Löïa choïn môõ boâi trôn voøng bi moät caùch cô baûn
Söû duïng chung

LGMT 2

Ña naêng

Nhieät ñoä laøm vieäc cuûa voøng bi lieân tuïc > 100 °C/212 °F

LGHP 2

Nhieät ñoä cao

Nhieät ñoä moâi tröôøng thaáp -50 °C/-85 °F, nhieät ñoä laøm vieäc cuûa voøng bi < 50 °C/122 °F

LGLT 2

Nhieät ñoä thaáp

Taûi va ñaäp, taûi naëng, rung ñoäng

LGEP 2

Taûi troïng cao

Coâng nghieäp cheá bieán thöïc phaåm

LGFP 2

Cheá bieán thöïc phaåm

'Xanh' töï phaân huûy, khoâng oâ nhieãm moâi tröôøng

LGGB 2

Xanh, saïch

Trong tröôøng hôïp :

Löu yù

Nôi coù nhieät ñoä moâi tröôøng töông ñoái cao thì neân duøng môõ LGMT 3 thay cho LGMT 2.
Ñoái vôiù nhöõng voøng bi coù ñieàu kieän laøm vieäc ñaëc bieät, xin tham khaûo caùc loaïi môõ ñaëc bieät boâi trôn voøng bi cuûa SKF .

Höôùng daãn löïa choïn môõ boâi trôn voøng bi moät caùch nhanh choùng
Vaän toác

Taûi troïng

M

M

M

Môõ ña naêng cho voøng bi côõ nhoû vaø trung bình

LGMT 2

M

M

M

Môõ ña naêng cho voøng bi lôùn (hay nhieät ñoä moâi tröôøng cao)

LGMT 3

M

M

M

Töông thích vôùi thöïc phaåm

LGFP 2

M

M

M+H

Tö phaân huûy, khoâng oâ nhieãm moâi tröôøng, phuï gia EP/ choáng maøi moøn

LGGB 2

M

L

H

Phuï gia EP/ choáng maøi moøn, ngaên chaën ræ seùt toát

LGEP 2

M

L

H

Phuï gia EP/ choáng maøi moøn, laøm vieäc toát ôû nhieät ñoä thaáp

LGWM 1

M

L

H

Phuï gia EP/ choáng maøi moøn, rung ñoäng maïnh, chòu ñöôïc nöôùc

LGHB 2

M

VL

VH

Phuï gia EP/ choáng maøi moøn raát toát (chaát phuï gia daïng raén), ñoä nhôùt cao

LGEM 2

M

VL

VH

Phuï gia EP/ choáng maøi moøn raát toát (chaát phuï gia daïng raén), ñoä nhôùt raát cao

LGEV 2

M

VL

VH

Phuï gia EP toát, chòu ñöôïc nöôùc

LGHB 2

L

EH

L

Chaïy eâm, nhieät ñoä luùc khôûi ñoäng raát thaáp

LGLT 2

L+M

EH

M

Phuï gia EP/ choáng maøi moøn, nhieät ñoä luùc khôûi ñoäng raát thaáp

LGLC 2

M+H

M+H

M

Choáng ræ seùt raát toát, chòu ñöôïc nöôùc, tuoåi thoï môõ cao

LGHP 2

H

L+M

H

Phuï gia EP raát toát, chòu ñöôïc nöôùc

LGHB 2

H

L+M

M+H

EP/ choáng maøi moøn, khoâng bò chaûy ræ môõ, chòu ñöôïc nöôùc

LGWA 2

Ñieàu kieän laøm vieäc cuûa voøng bi

Caùc tính chaát chính cuûa môõ

Môõ
ñeà nghò

Nhieät ñoä

Nhieät ñoä
-30 ñeán 110 °C
M
= Trung bình
-20 ñeán 130 °C
H
= Cao
-50 ñeán 80 °C
L
= Thaáp
Toác ñoä cuûa voøng bi caàu
n.dm treân 700 000
EH
= Cao cöïc ñoä
n.dm ñeán 700 000
VH
= Raát cao
n.dm ñeán 500 000
H
= Cao
n.dm ñeán 300 000
M
= Trung bình
Toác ñoä cuûa voøng bi ñuõa
n.dm treân 150 000
H
= Cao
n.dm ñeán 150 00...
LÖÏA CHOÏN MÔÕ BOÂI TRÔN VOØNG BI
Löïa choïn môõ boâi trôn voøng bi moät caùch cô baûn
Söû duïng chung
LGMT 2
Ña naêng
Trong tröôøng hôïp :
Nhieät ñoä laøm vieäc cuûa voøng bi lieân tuïc > 100 °C/212 °F
LGHP 2
Nhieät ñoä cao
LGLT 2
Nhieät ñoä thaáp
Taûi va ñaäp, taûi naëng, rung ñoäng
LGEP 2
Taûi troïng cao
Coâng nghieäp cheá bieán thöïc phaåm
LGFP 2
Cheá bieán thöïc phaåm
'Xanh' töï phaân huûy, khoâng oâ nhieãm moâi tröôøng
LGGB 2
Xanh, saïch
Löu yù
Nôi coù nhieät ñoä moâi tröôøng töông ñoái cao thì neân duøng môõ LGMT 3 thay cho LGMT 2.
Ñoái vôiù nhöõng voøng bi coù ñieàu kieän laøm vieäc ñaëc bieät, xin tham khaûo caùc loaïi môõ ñaëc bieät boâi trôn voøng bi cuûa SKF .
Höôùng daãn löïa choïn môõ boâi trôn voøng bi moät caùch nhanh choùng
Nhieät ñoä Vaän toác Taûi troïng Caùc tính chaát chính cuûa môõ
Môõ
ñeà nghò
M M M
Môõ ña naêng cho voøng bi côõ nhoû vaø trung bình
LGMT 2
M M M
Môõ ña naêng cho voøng bi lôùn (hay nhieät ñoä moâi tröôøng cao)
LGMT 3
M M M
Töông thích vôùi thöïc phaåm
LGFP 2
M M M+H
phaân huûy, khoâng oâ nhieãm moâi tröôøng, phuï gia EP/ choáng maøi moøn
LGGB 2
M L H
Phuï gia EP/ choáng maøi moøn, ngaên chaën ræ seùt toát
LGEP 2
M L H
Phuï gia EP/ choáng maøi moøn, laøm vieäc toát ôû nhieät ñoä thaáp
LGWM 1
M L H
Phuï gia EP/ choáng maøi moøn, rung ñoäng maïnh, chòu ñöôïc nöôùc
LGHB 2
M VL VH
Phuï gia EP/ choáng maøi moøn raát toát (chaát phuï gia daïng raén), ñoä nhôùt cao
LGEM 2
M VL VH
Phuï gia EP/ choáng maøi moøn raát toát (chaát phuï gia daïng raén), ñoä nhôùt raát cao
LGEV 2
M VL VH
Phuï gia EP toát, chòu ñöôïc nöôùc
LGHB 2
L EH L
Chaïy eâm, nhieät ñoä luùc khôûi ñoäng raát thaáp
LGLT 2
L+M EH M
Phuï gia EP/ choáng maøi moøn, nhieät ñoä luùc khôûi ñoäng raát thaáp
LGLC 2
M+H M+H M
Choáng ræ seùt raát toát, chòu ñöôïc nöôùc, tuoåi thoï môõ cao
LGHP 2
H L+M H
Phuï gia EP raát toát, chòu ñöôïc nöôùc
LGHB 2
H L+M M+H
EP/ choáng maøi moøn, khoâng bò chaûy ræ môõ, chòu ñöôïc nöôùc
LGWA 2
Ñieàu kieän laøm vieäc cuûa voøng bi
Nhieät ñoä
M = Trung bình
-30 ñeán 110 °C
H = Cao
-20 ñeán 130 °C
L = Thaáp
-50 ñeán 80 °C
Toác ñoä cuûa voøng bi caàu
EH = Cao cöïc ñoä
n.dm treân 700 000
VH = Raát cao
n.dm ñeán 700 000
H = Cao
n.dm ñeán 500 000
M = Trung bình
n.dm ñeán 300 000
Toác ñoä cuûa voøng bi ñuõa
H = Cao
n.dm treân 150 000
M = Trung bình
n.dm ñeán 150 000
L = Thaáp
n.dm ñeán 150 000
VL = Raát thaáp
n.dm döôùi 30 000
Taûi troïng
VH = Raát cao
C/P < 2
H = Cao
C/P = 2-5
M = Trung bình
C/P = 5- 10
L = Thaáp
C/P > 10
n.dm=vaän toác, v/phuùt x 0,5 (D+d), mm
Löu yù
Khi nhieät ñoä voøng bi > 200 ºC (ñeán 260 ºC ) neân söû duïng
LGET 2
Nhieät ñoä moâi tröôøng thaáp -50 °C/-85 °F, nhieät ñoä laøm vieäc cuûa voøng bi < 50 °C/122 °F
Mỡ bôi trơn vòng bi của SkF - Trang 2
Mỡ bôi trơn vòng bi của SkF - Người đăng: tuphamport
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mỡ bôi trơn vòng bi của SkF 9 10 927