Ktl-icon-tai-lieu

mố cầu bê tông cốt thép

Được đăng lên bởi to-hieu-nguyen
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2183 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tinh toan mo U

Thai Hoang Duy

TÝNH TO¸N Mè CÇU CH÷ U BTCT TR£N MãNG CäC
PhÇn I: sè liÖu thiÕt kÕ
1. Giíi thiÖu chung
• Tªn c«ng tr×nh
• H¹ng môc
• Lo¹i cÇu
• Tiªu chuÈn thiÕt kÕ

2. Sè liÖu kÕt cÊu phÇn trªn
• Lo¹i dÇm
• Sè l­îng dÇm
• ChiÒu dµi dÇm
• ChiÒu dµi nhÞp tÝnh to¸n
• Khæ cÇu
• ChiÒu réng toµn cÇu
• Sè lµn xe
• Sè lÒ ng­êi ®i
• BÒ réng lÒ ng­êi ®i bé
• T¶i träng bé hµnh
• HÖ sè lµn xe
• HÖ sè xung kÝch
• Träng l­îng riªng cña bª t«ng
• Sè l­îng mèi nèi
• DiÖn tÝch cña mét mèi nèi
• Sè l­îng dÇm ngang
• DiÖn tÝch trung b×nh cña mét dÇm ngang
• ChiÒu réng dÇm ngang däc cÇu
• DiÖn tÝch cña gê lan can
• ChiÒu dµy líp bª t«ng t¹o dèc
• ChiÒu cao gèi cÇu
• ChiÒu cao dÇm tÝnh ®Õn líp phñ

DÇm bª t«ng ®óc s½n
DÇm
N
4.00
L
33.00
m
Ltt
32.40
m
B
7.00
m
W
11.00
m
n
2.00
Lµn
nng
2.00
LÒ
bng
1.50
m
q
3.00
KN/m2
m
1.00
IM
0.25
wc
kN/m3
25.00
n
3.00
Fnèi
m2
0.09
nng
DÇm
15.00
Fng
m2
2.71
b
m
0.25
Flc
m2
0.27
t
m
0.11
hg
m
0.35
hdÇm
m
1.83

3. Sè liÖu mè
• Lo¹i mè
• Lo¹i cäc
• Sè l­îng cäc
• ChiÒu dµi cäc

thduycd@gmail.com

Mè ch÷ U b»ng BTCT ®Æt trªn nÒn mãng cäc khoan nhåi
Cäc khoan nhåi BTCT ®­êng kÝnh D = 1 m
8
cäc
38
m

1

Tinh toan mo U

Thai Hoang Duy

KÝch th­íc h×nh häc mè

7

8

a10
b

E
a4

B

b

1

12

a12

b

+My

+V

+Hy
+Hx

a3 a3
D

a2

+Mx

b

4

b
3

b
2

b

b

5

F

a11

b6

a5

a8

B

C

a9

C

b 11 b01

F

Quy ­íc dÊu

a1

E

A

A

KÝch th­íc theo ph­¬ng däc cÇu
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tªn kÝch th­íc
ChiÒu réng bÖ mè ( däc cÇu)
BÒ réng t­êng c¸nh ( phÇn d­íi )
BÒ dµy t­êng th©n
Kho¶ng c¸ch tõ t­êng th©n ®Õn mÐp ngoµi bÖ
BÒ réng t­êng c¸nh ( phÇn ®u«i )
BÒ réng t­êng c¸nh ( toµn bé)
Kho¶ng c¸ch tõ t­êng ®Çu ®Õn mÐp ngoµi bÖ
BÒ dµy t­êng ®Çu
KÝch th­íc phÇn ®ì b¶n dÉn
Kho¶ng c¸ch tõ tim gèi ®Õn mÐp ngoµi t­êng th©n
KÝch th­íc ®¸ kª gèi theo ph­¬ng däc cÇu
ChiÒu réng ®Êt ®¾p tr­íc mè
ChiÒu dµy bÖ mè
KÝch th­íc t­êng c¸nh ( ph­¬ng ®øng)
KÝch th­íc t­êng c¸nh ( ph­¬ng ®øng)
KÝch th­íc t­êng c¸nh ( ph­¬ng ®øng)
ChiÒu cao mè ( tõ ®¸y bÖ ®Õn ®Ønh t­êng ®Çu)
ChiÒu cao t­êng th©n
ChiÒu cao t­êng ®Çu

thduycd@gmail.com

Ký hiÖu
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7

Gi¸ trÞ
6.000
2.450
1.550
2.000
2.550
5.400
1.150
0.400
0.300
0.600
0.900
0.915
2.000
2.402
2.550
1.500
8.352
3.870
2.412

2

§¬n vÞ
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Tinh toan mo U
20
21
22
23

Thai Hoang Duy

KÝch th­íc theo ph­¬ng ngang cÇu
STT
1
2
3
4
5

b8
b9
b10
b11

Tæng chiÒu cao t­êng th©n vµ t­êng ®Çu
ChiÒu cao ®¸ kª gèi...
Tinh toan mo U Thai Hoang Duy
thduycd@gmail.com 1
TÝNH TO¸N Mè CÇU CH÷ U BTCT TR£N MãNG CäC
PhÇn I: sè liÖu thiÕt kÕ

 
 
 
 
 !"
 # $%&'()
* +,,
$
 -.#/#
00,,
 -.#/1"23
0+,
 45
6 7,,
 -.8/
9 ,,
  /:;
,, /
,, .
<,
 =>%8/
? 0,, 4*@
 ( /:;
,,
 (:2
AB ,<
<,,
n
0,,
 $2CD8 E
,,F

<,,
$
 $2%CD8#D E
7
 -.8#D#> %
,<
 $2CDG DD E 
,7
 -.#/H "%#
,
 -.D 
,0<
 -.D#2& ""C #
I0
0 
  BJK%L6-&M.N>DO
 >
I >
 -.#/> 0I
  PQ#

  .PG&

 6.8 .PG&%8
%

 > PQCD%
R
*@
0
  PQ
  PQ#D
->DO6-&PG2$S
mố cầu bê tông cốt thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mố cầu bê tông cốt thép - Người đăng: to-hieu-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
mố cầu bê tông cốt thép 9 10 522