Ktl-icon-tai-lieu

MÔ ĐUN THÁO, LẮP CÁC CỤM MÁY CÔNG CỤ

Được đăng lên bởi Thanh Sang Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2744 lần   |   Lượt tải: 3 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ
Tên mô đun: Tháo lắp cụm máy công cụ
Mã số mô đun: MĐ 34

149

Năm 2011
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN THÁO, LẮP CÁC CỤM MÁY CÔNG CỤ
Mã số mô đun: MĐ 34

Thời gian mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành: 48 giờ)
1. Vị trí, tính chất của mô đun:
1.1. Vị trí mô-đun:
Mô đun được bố trí học sau các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và các mô đun
chuyên môn nghề MĐ22, MĐ23, MĐ24.
1.2. Tính chất mô-đun:
Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.

2. Mục tiêu mô đun:
2.1. Kiến thức:
- Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của cụm trục truyền động, cụm bàn gá,
cụm trục chính, hệ thống thủy lực-khí nén trong máy công cụ.
- Lập qui trình và trình bày các bước tháo, lắp cụm trục truyền động, cụm bàn gá,
cụm trục chính, hệ thống thủy lực-khí nén trong máy công cụ.
2.2. Kỹ năng:
- Tháo, lắp cụm trục truyền động, cụm bàn gá, cụm trục chính, hệ thống thủy lựckhí nén trong máy công cụ đạt yêu cầu kỹ thuật.
2.3. Thái độ:
- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.
- Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc
lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.

3. Nội dung mô đun:
3.1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
Số
TT
1
2
3
4
5
6

Thời gian
Tên các bài trong mô đun
Tháo, lắp trục truyền động
Tháo, lắp cụm bàn gá
Tháo, lắp trục chính
Tháo, lắp hệ thống thủy lực
Tháo, lắp hệ thống khí nén
Kiểm tra kết thúc
Tổng cộng:

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành

12
12
14
10
10
2
60

2
2
2
2
2
0
10

8
8
10
7
7
0
40

Kiểm
tra*
2
2
2
1
1
2
10

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính
bằng giờ thực hành
3.2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Tháo, lắp trục truyền động

150
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
- Trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc cụm trục truyền động trong
máy công cụ;
- Lập phiếu công nghệ tháo, lắp hợp lý với điều kiện sản xuất thực tế;
- Tháo, lắp trục truyền động đúng trình tự theo phiếu hướng dẫn công nghệ;
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp khi tháo, lắp trục truyền động.
Nội dung của bài:
Thời gian: 12h (LT: 2h; TH: 8h; KT: 2h)
1.1. Chức năng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của cụm trục truyền
Thời gian: 1h
động
1.2. Lập quy trình tháo, lắp
Thời gian: 2h
1.3. Công tác chuẩn bị trước khi tháo
Thời gian: 1h
1.4. Kỹ thuật tháo, lắp trục truyền động
T...
Năm 2011
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN THÁO, LẮP CÁC CỤM MÁY CÔNG CỤ
Mã số mô đun: MĐ 34
Thời gian mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành: 48 giờ)
1. Vị trí, tính chất của mô đun:
1.1. Vị trí mô-đun:
Mô đun được bố trí học sau các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và các mô đun
chuyên môn nghề MĐ22, MĐ23, MĐ24.
1.2. Tính chất mô-đun:
Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
2. Mục tiêu mô đun:
2.1. Kiến thức:
- Trình y cấu tạo, nguyên làm việc của cụm trục truyền động, cụm bàn gá,
cụm trục chính, hệ thống thủy lực-khí nén trong máy công cụ.
- Lập qui trình và trình bày các bước tháo, lắp cụm trục truyền động, cụm bàn gá,
cụm trục chính, hệ thống thủy lực-khí nén trong máy công cụ.
2.2. Kỹ năng:
- Tháo, lắp cụm trục truyền động, cụm bàn gá, cụm trục chính, hệ thống thủy lực-
khí nén trong máy công cụ đạt yêu cầu kỹ thuật.
2.3. Thái độ:
- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.
- Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc
lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.
3. Nội dung mô đun:
3.1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
Số
TT
Tên các bài trong mô đun
Thời gian
Tổng
số
thuyết
Thực
hành
Kiểm
tra*
1 Tháo, lắp trục truyền động 12 2 8 2
2 Tháo, lắp cụm bàn gá 12 2 8 2
3 Tháo, lắp trục chính 14 2 10 2
4 Tháo, lắp hệ thống thủy lực 10 2 7 1
5 Tháo, lắp hệ thống khí nén 10 2 7 1
6 Kiểm tra kết thúc 2 0 0 2
Tổng cộng: 60 10 40 10
* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa thuyết với thực hành được tính
bằng giờ thực hành
3.2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Tháo, lắp trục truyền động
149
MÔ ĐUN THÁO, LẮP CÁC CỤM MÁY CÔNG CỤ - Trang 3
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔ ĐUN THÁO, LẮP CÁC CỤM MÁY CÔNG CỤ - Người đăng: Thanh Sang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
MÔ ĐUN THÁO, LẮP CÁC CỤM MÁY CÔNG CỤ 9 10 371