Ktl-icon-tai-lieu

Mỏ hầm lò

Được đăng lên bởi BG Civilians
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Page

1

Nghiên cứu khoa học sinh viên

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cơ giới hóa cho vỉa
dày dốc thoải dốc nghiêng ở vùng than Quảng
Ninh
1.

Lựa chọn hệ thống khai thác
Hệ thống khai thác là trình tự tiến hành các công tác chuẩn
bị và khai thác gắn liền với không gian và thời gian.
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn hệ thống khai
thác: chiều dày vỉa, góc dốc và cấu tạo của vỉa, tính chất
của than, đá vách và đá trụ, độ chứa khí CH4 …
Hệ thống khai thác được chọn phải đảm bảo tính an toàn
của các công tác, năng suất lao động cao nhất, tổn thất tài
nguyên và giá thành khai thác phải nhỏ nhất.
Các hệ thống khai thác được chia ra nhiều nhóm khác
nhau. Chủ yếu là






Hệ thống khai thác liền gương,
Hệ thống khai thác chia cột,
Hệ thống khai thác hỗn hợp,
Hệ thống khai thác các vỉa dày không chia lớp,
Hệ thống khai thác các vỉa dày có chia lớp.

Nhóm nghiên cứu: Lớp Khai thác C – K56

Nghiên cứu khoa học sinh viên
Page

2

Để nghiên cứu cho các vỉa dày (M > 3,5 m), dốc thoải dốc
nghiêng vùng Quảng Ninh, nhóm nghiên cứu xin được đề
xuất các hệ thống khai thác sau:
Hệ thống khai thác chia lớp nghiêng
 Hệ thống khai thác liền gương, lò chợ tầng
 Hệ thống khai thác cột dài theo phương, lò chợ tầng
Hệ thống khai thác chia lớp nghiêng.
Sơ đồ hệ thống khai thác.


1.1.
1.1.1.

Hình vẽ
1.1.2.

Công tác chuẩn bị

Ưu điểm

HTKT Chia lớp HTKT cột dài HTKT liền
nghiêng
theo phương– gương – lò
lò chợ tầng
chợ tầng
 Chi phí
 Có khả
 Khối
đào lò
năng
lượng
tính cho
thăm dò
đào lò
1000 tấn
bổ sung
ban đầu
than nhỏ
để chính
nhỏ
 Sản
 Thời
xác điều
lượng lò
gian
kiện địa
chợ lớn
bước
chất của
 Năng
vào khai
vỉa than
suất lao
thác
nhằm
động của
nhanh
chọn hệ
công
 Điều

Nhóm nghiên cứu: Lớp Khai thác C – K56

Nghiên cứu khoa học sinh viên







Page

3

nhân cao
Tổn thất
than nhỏ
Điều kiện
thông gió
thuận lợi
Giá
thành
khai thác
thấp







Nhược điểm







Nhóm nghiên cứu: Lớp Khai thác C – K56

thống
khai thác
phù hợp
Chi phí
bảo vệ lò
nhỏ
Tổn thất
than nhỏ
bởi chỉ
để lại trụ
bảo vệ ở
trên lò
dọc vỉa
vận tải
Rò gió
nhỏ
Khối
lượng
đào lò
ban đầu
lớn
Thời gian
bước vào
khai thác
lâu
Điều kiện

kiện
thông
gió khi
đào lò
thuận lợi





Chi phí
bảo vệ lò
lớn, cần
bảo vệ
đường
lò
Tổn thất
than lớn
do để lại
trụ bảo

Page

4

Nghiên cứu khoa học sinh viên

thông gió
khi đào
lò khó
khăn do
chiều dài
đường lò
lớn





Nhóm nghiên cứu: Lớp Khai thác C – K56

vệ
Rò gió
lớn do
không
khí vẫn
lọt qua
họng
sáo, lọt
qua khe
nứt
trong trụ
bảo vệ
Phức ...
Nghiên cứu khoa học sinh viên
Nghiên c u l a ch n công ngh c gi i hóa cho v a ơ
dày d c tho i d c nghiêng vùng than Qu ng
Ninh
 Lựa chọn hệ thống khai thác

 
!"#$%&'
()#*+"),-./*+0,
/+112+1345!
6
7
1%8'9$1$:$.0.
/+;<,.13.,+=,
#>9$?,
!1%8":
!/#
%@+
3+
A89+
*)#9+
*)#"9
Nhóm nghiên cứu: Lớp Khai thác C – K56
Page1
Mỏ hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mỏ hầm lò - Người đăng: BG Civilians
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Mỏ hầm lò 9 10 439