Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình điều khiển

Được đăng lên bởi thesonus
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI THIỆU KẾT QUẢ THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
GIỚI THIỆU:
Khoa Điện Tử - Viện Thông luôn lấy phương châm giáo dục “Học đi đôi với hành” để
xây dựng, chỉnh sửa bổ sung chương trình ngày càng hoàn thiện hơn nhằm bắt kịp với những
kiến thức mới và công nghệ mới đang được ứng dụng trong thực tế.
Trên phương châm đó, trong suốt quá trình học tại trường, Khoa triển khai cho sinh viên
được học và thực hành những kiến thức bổ ích nhất, thực tế nhất. Khoa luôn đề cao việc thực
hành, thực tập của sinh viên nhằm nâng cao tay nghề và khi sinh viên ra trường có thể nhanh
chóng đáp ứng công việc của công ty, doanh nghiệp.
Cụ thể là sau khi hoàn tất chương trình phần lý thuyết và thực hành cơ sở và nâng cao
tại trường, sinh viên được khoa gởi đến các công ty, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực chuyên
ngành điện, điện tử và viễn thông để thực tập. Sau thời gian thực tập trên, sinh viên thu thập
những kiến thức thực tế và kết hợp với những kiến thức học được tại Nhà trường để làm đề tài
tốt nghiệp.
Đề tài tốt nghiệp được sinh viên tự chọn dựa theo thế mạnh kiến thức mà sinh viên thu
thập được. Những sinh viên không tự chọn đề tài thì Khoa sẽ phân bố. Sau thời gian nhất định,
sinh viên phải hoàn tất đề tài và bảo vệ trước hội đồng bảo vệ đề tài.
Tóm lại, trong suốt quá trình 4 năm học, sinh viên được trang bị nhiều kỹ năng:
khảo sát thiết kế, mô phỏng, thi công, dịch tiếng Anh chuyên ngành, viết đề tài và thuyết
trình báo cáo trước đám đông…

Sau đây, Khoa giới thiệu một số kết quả đề tài về lý thuyết và thi công của sinh viên trong
các đợt làm đề tài vừa qua.

Page 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:

1- Mô hình ngôi nhà an ninh
Nội dung:
Đề tài thiết kế và thi công mô hình ngôi nhà và có hệ thống cảnh báo qua điện thoại, bao
gồm:
- Cảm biến cháy
- Cảm biến hồng ngoại
- Cảm biến nhiệt độ
- Cảm biến phát hiện chuyển động
- Cảm biến phát hiện các tiếp động lớn trong nhà
Tất cả các tín hiệu trên được gởi qua điện thoại để báo cho chủ nhà hoặc có thể gọi báo công
an, phòng cháy chửa cháy…
Ngoài những cảm biến báo động, ngôi nhà còn gắng các thiết bị tự động như đóng mở cửa tự
động, mở khóa tự động.
Kết quả thi công:
- Mô hình hoạt động tốt
Hướng phát triển:
- Thiết kế giao tiếp qua mạng: Ngoài tín hiệu cảm biến cảnh báo, hình ảnh ngôi nhà được
giám sát bởi Camera giám sát và gởi tất cả các tín hiệu qua internet cho chủ nhà.

Hình: Sơ đồ khối tham khảo
Page 2

Hình: Sơ đồ vị trí gắng cảm biến

Page 3

2- Mô hình phân loại và đếm sản phẩm
Nội dung:
Đề tài thiết kế và thi công mô hình ...
Page 1
GII THIU KT QU THC HIN
ĐỀ TÀI TT NGHIP
GII THIU:
Khoa Đin T - Vin Thông luôn ly phương châm giáo dc “Hc đi đôi vi nh” để
xây dng, chnh sa b sung chương trình ngày càng hoàn thin hơn nhm bt kp vi nhng
kiến thc mi và công ngh mi đang được ng dng trong thc tế.
Trên phương châm đó, trong sut quá trình hc ti trường, Khoa trin khai cho sinh viên
được hc thc hành nhng kiến thc b ích nht, thc tế nht. Khoa luôn đề cao vic thc
hành, thc tp ca sinh viên nhm nâng cao tay ngh và khi sinh viên ra trường th nhanh
chóng đáp ng công vic ca công ty, doanh nghip.
C thsau khi hoàn tt chương trình phn thuyết và thc hành cơ s và nâng cao
ti trường, sinh viên được khoa gi đến các công ty, doanh nghip thuc các lĩnh vc chuyên
ngành đin, đin t vin thông để thc tp. Sau thi gian thc tp trên, sinh viên thu thp
nhng kiến thc thc tế kết hp vi nhng kiến thc hc được ti Nhà trường đ làm đ tài
tt nghip.
Đề tài tt nghip được sinh viên t chn da theo thế mnh kiến thc mà sinh viên thu
thp được. Nhng sinh viên không t chn đề tài thì Khoa s phân b. Sau thi gian nht định,
sinh viên phi hoàn tt đề tài và bo v trước hi đồng bo v đề tài.
Tóm li, trong sut quá trình 4 năm hc, sinh viên được trang b nhiu k năng:
kho sát thiết kế, phng, thi công, dch tiếng Anh chuyên ngành, viết đ tài thuyết
trình báo cáo trước đám đông…
Sau đây, Khoa gii thiu mt s kết qu đề tài v lý thuyết và thi công ca sinh viên trong
các đợt làm đề tài va qua.
Mô hình điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình điều khiển - Người đăng: thesonus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Mô hình điều khiển 9 10 399