Ktl-icon-tai-lieu

MÔ HÌNH HÓA HỆTRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

Được đăng lên bởi Đứa Trẻ
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔ HÌNH HÓA HỆ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
MODELLING OF GEARING TRANSMISSION SYSTEMS
Lê Thị Thu Hà*, Dương Quỳnh Nga
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên
TÓM TẮT
Bài toán nghiên cứu động lực học hệ truyền động bánh răng trong các máy tổ hợp là một bài toán
phức tạp, nhưng không thể bỏ qua, vì nó sẽ quyết định chất lượng điều khiển hệ truyền động sau này.
Để có được một chất lượng điều khiển cao, cần có một mô hình toán mô tả động học hệ truyền động
bánh răng đủ chính xác. Mục đích của bài báo này là xây một mô hình toán đủ chính xác về cấu trúc
cho hệ truyền động bánh răng cho bài toán điều khiển. Mô hình toán của bài báo sẽ chứa đựng trong
nó đầy đủ các thành phần quyết định đặc tính động học của hệ, bao gồm tính đàn hồi của vật liệu, khe
hở và ma sát. Kết quả mô phỏng đã khẳng định khả năng ứng dụng tốt của mô hình vào điều khiển
chất lượng cao cho hệ truyền động qua bánh răng.
ABSTRACT
Research of dynamic gears transmission system in the compound machines is a complex problem.
However, it cannot be ignored because it will determine the quality of further transmission control system.
In order to achieve a high quality control, it is necessary to have an accurate mathematical model
describing the dynamic gears transmission system. This paper aims to develop a mathematical model
accurately in the angle of structure for the gear transmission system for the purpose of control task.
Mathematical model in this paper will contain itself adequate factors which determines dynamic
characteristic of system, including resilience of materials, aperture and friction. Simulation results
confirmed the applicability of this model into high quality control for gears transmission system.
Key word: Gearing transmisson systems, mathematical model, backlash, torsional moment.
bảo môi trường làm việc cho người lao động. Vì
vậy trong quá trình tính toán và thiết kế máy,
1. Mở đầu
người ta luôn phải tập trung nghiên cứu và áp
Trong các máy chuyên dụng, máy tổ hợp và
dụng nhiều biện pháp kỹ thuật, để sao cho hệ
các máy tự động điều khiển theo chương trình
truyền động nói riêng và các cơ cấu chấp hành
không thể không có sự tham gia của các hệ
nói
chung làm việc được ổn định với dao động
truyền động và hệ truyền động qua bánh răng là
cho
phép nằm trong giới hạn cho trước, tiếng ồn
một trong số các hệ truyền động được sử dụng
nhỏ, độ chính xác của biến đổi vận tốc,
rộng rãi nhất. Hình H1 mô tả cấu trúc vật lý cơ
moment... cao [1].
bản của hệ truyền động qua bánh răng.
Thêm nữa,...
189
MÔ HÌNH HÓA H TRUYN ĐỘNG BÁNH RĂNG
MODELLING OF GEARING TRANSMISSION SYSTEMS
Lê Th Thu Hà
*
, Dương Qunh Nga
Trường Đại hc K thut Công nghip Thái Nguyên
TÓM TT
Bài toán nghiên cu động lc hc h truyn động bánh răng trong các máy t hp là mt bài toán
phc tp, nhưng không th b qua, vì nó s quyết định cht lượng điu khin h truyn động sau này.
Đểđược mt cht lượng điu khin cao, cn có mt mô hình toán mô t động hc h truyn động
bánh răng đủ chính xác. Mc đích ca bài báo này là xây mt mô hình toán
đủ chính xác v cu trúc
cho h truyn động bánh răng cho bài toán điu khin. Mô hình toán ca bài báo s cha đựng trong
đầy đủ các thành phn quyết định đặc tính động hc ca h, bao gm tính đàn hi ca vt liu, khe
h và ma sát. Kết qu mô phng đã khng định kh năng ng dng tt ca mô hình vào điu khin
cht lượng cao cho h
truyn động qua bánh răng.
ABSTRACT
Research of dynamic gears transmission system in the compound machines is a complex problem.
However, it cannot be ignored because it will determine the quality of further transmission control system.
In order to achieve a high quality control, it is necessary to have an accurate mathematical model
describing the dynamic gears transmission system. This paper aims to develop a mathematical model
accurately in the angle of structure for the gear transmission system for the purpose of control task.
Mathematical model in this paper will contain itself adequate factors which determines dynamic
characteristic of system, including resilience of materials, aperture and friction. Simulation results
confirmed the applicability of this model into high quality control for gears transmission system.
Key word: Gearing transmisson systems, mathematical model, backlash, torsional moment.
1. M đầu
Trong các máy chuyên dng, máy t hp và
các máy t động điu khin theo chương trình
không th không có s tham gia ca các h
truyn động và h truyn động qua bánh răng là
mt trong s các h truyn động được s dng
rng rãi nht. Hình H1 mô t cu trúc vt lý cơ
bn ca h truyn động qua bánh răng.
H1: Cu trúc vt lý h truyn động qua bánh
r
ăng
Cht lượng điu khin h truyn động nói
chung và h truyn động qua bánh răng nói riêng
gi mt vai trò quyết định ti năng sut, cht
lượng ca sn phm, tui bn ca máyđảm
bo môi trường làm vic cho người lao động. Vì
vy trong quá trình tính toán và thiết kế máy,
người ta luôn phi tp trung nghiên cu và áp
dng nhiu bin pháp k thut, để
sao cho h
truyn động nói riêng và các cơ cu chp hành
nói chung làm vic được n định vi dao động
cho phép nm trong gii hn cho trước, tiếng n
nh, độ chính xác ca biến đổi vn tc,
moment... cao [1].
Thêm na, đối vi các máy t hp sau mt
thi gian làm vic các yếu t tác động nhiu
không mong mun vào h truyn động qua bánh
răng như ma sát, khe h gia các bánh ră
ng, độ
không cng vng ca vt liu, s mài mòn ca
vt liu theo thi gian..., đã dn ti s mt n
định động lc hc trong h truyn động. Mt n
định động lc hc là trng thái nguy him nht
xy ra khi tn s lc kích động có giá tr bng
hoc xp x vi tn s dao động riêng ca h
.
Khi mt quá trình gia công b rơi vào trng thái
mt n định thì biên độ dao động ca h rt ln,
làm cho h thng rung động mnh, gây n và
gim độ chính xác cũng như cht lượng ca sn
phm.
MÔ HÌNH HÓA HỆTRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔ HÌNH HÓA HỆTRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG - Người đăng: Đứa Trẻ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
MÔ HÌNH HÓA HỆTRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 9 10 448