Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ đốt trong - Lê Trung Dũng

Được đăng lên bởi duongck31
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 949 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TS. Lª Trung Dòng, Bé m«n xe qu©n sù, Häc viÖn kü thuËt qu©n sù.
Email; dunglt2000@yahoo.com
M« h×nh phÇn tö h÷u h¹n c¬ cÊu trôc khuûu thanh
truyÒn ®éng c¬ ®èt trong
GVC. TS. Lª Trung Dòng
Tãm t¾t
Bµi b¸o ®Ò cËp ®Õn ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ®éng lùc häc cña c¬ cÊu trôc khuûu thanh truyÒn
(CCTKTT )®éng c¬ ®èt trong b»ng ph¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n. M« h×nh tÝnh to¸n dao ®éng
cìng bøc c¬ cÊu trôc khuûu thanh truyÒn ®îc thiÕt lËp nhê phÇn mÒm ANSYS (Mü), FEMtools
(BØ). KÕt qu¶ tÝnh to¸n dùa trªn m« h×nh nµy rÊt phong phó nã cho phÐp nghiªn cøu ®éng lùc häc
CCTKTT mét c¸ch toµn diÖn h¬n, ®Æc biÖt lµ cã thÓ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña lo¹i gi¶m chÊn xo¾n cao
su mét vµ hai bËc tù do (c«ng nghÖ míi )
A dynamic reseach of internal combustion engine crankshaft by finite element method is presented
in this paper. Caculate finite element model of engine crankshaft is created by using program
ANSYS (USA) and FEMTools (Bengum). Results of this model are diversified, especially by its
results we can estimate the effect of one and two degree of freedom torsional ruber dampers.
ThuËt ng÷
M« h×nh khèi phÇn tö h÷u h¹n (SFEM), m« h×nh thanh-khèi lîng phÇn tö h÷u
h¹n (BMM), gi¶m chÊn xo¾n mét bËc tù do, gi¶m chÊn xo¾n hai bËc tù do, dao
®éng riªng, dao ®éng cìng bøc.
1. §Æt vÊn ®Ò
Xu híng n©ng c«ng suÊt vµ tèc ®é quay cña ®éng c¬ ®èt trong song song víi viÖc
dông vËt liÖu mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®· dÉn ®Õn nhiÒu háng hãc trong ®éng c¬, nhÊt lµ hiÖn
tîng g·y, r¹n nøt trôc khuûu. Nguyªn nh©n cña c¸c hiÖn tîng trªn kh«ng chØ do qu¸ t¶i
mµ cßn lµ do c¸c d¹ng dao ®éng theo chu kú x¶y ra trong c¬ cÊu trôc khuûu thanh truyÒn.
l©u nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu dao ®éng xo¾n trôc khuûu x¶y ra trong qu¸ tr×nh
lµm viÖc cña ®éng c¬ ®· ®em l¹i c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt n©ng cao ®é tin cËy cña ®éng c¬
®èt trong. VÝ dô nh viÖc øng dông c¸c gi¶m chÊn xo¾n cao su vµ thuû lùc ®¬n gi¶n (mét
bËc t do). M« h×nh tÝnh to¸n c¬ cÊu trôc khuûu thanh truyÒn thêng lµ m« h×nh t¬ng
®¬ng ®¬n gi¶n, t¹i mçi ®iÓm cña m« h×nh cã mét bËc tù do (thÓ hiÖn dao ®éng xo¾n).
Ngoµi dao ®éng xo¾n cã mét lo¹t c¸c hiÖn tîng kh¸c cã ¶nh hëng ®Õn tuæi thä, ®é
rung, ®é ån khi ®éng c¬ lµm viÖc kh«ng ®îc nghiªn cøu ®Çy ®ñ khi vËn dông c¸c m« h×nh
tÝnh to¸n cò. VÝ nh dao ®éng däc trôc, dao ®éng uèn hoÆc c¸c d¹ng dao ®éng liªn kÕt
kh¸c cña c¬ cÊu trôc khuûu thanh truyÒn ®éng c¬ ®èt trong vv........
Víi m« h×nh phÇn tö h÷u h¹n (Finite Element Model) c¬ cÊu trôc khuûu thanh truyÒn
®éng c¬ ®èt trong mµ ë ®ã t¹i mçi nót thÓ hiÖn 6 bËc tù do ( UX, UY, UZ, ROTX, ROTY,
ROTZ) th× c¸c hiÖn tîng ®éng lùc häc x¶y ra khi ®éng c¬ lµm viÖc sÏ ®îc nghiªn cøu
toµn diÖn h¬n
2. M« h×nh phÇn tö h÷u h¹n c¬ cÊu trôc khuûu thanh truyÒn
XuÊt ph¸t tõ d÷ liÖu cña mét ®éng c¬ thùc, m« h×nh khèi phÇn tö h÷u h¹n (Solid Finite
Element Model - SFEM ) trôc khuûu ®îc thiÕt lËp trong phÇn tiÒn xö lý (Preprocessor)
cña phÇn mÒm ANSYS. SFEM bao gåm h÷u h¹n c¸c phÇn tö 3D lµ SOLID 73. Víi m«
h×nh nµy viÖc thÓ hiÖn biÕn d¹ng hay ph©n bè øng suÊt ë c¬ cÊu rÊt thuËn lîi vµ kh¸ trùc
quan trong ANSYS, nhng ®Æt t¶i träng lªn m« h×nh tÝnh to¸n vµ m« pháng c¸c æ ®ì gÆp
nhiÒu khã kh¨n. §Ó tiÕn hµnh kh¶o s¸t ®éng lùc häc cña c¬ cÊu trôc khuûu thanh truyÒn
®ùoc thuËn lîi tõ SFEM vµ c¸c nguyªn lý c¬ b¶n cña c¬ häc ta thiÕt lËp nªn m« h×nh thanh
Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ đốt trong - Lê Trung Dũng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ đốt trong - Lê Trung Dũng - Người đăng: duongck31
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ đốt trong - Lê Trung Dũng 9 10 146