Ktl-icon-tai-lieu

Mô phỏng ATM

Được đăng lên bởi swagger
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thiết kế mạng máy ATM dựa vào thuyết cơ sở dữ liệu phân tánPage 1 of 17

6/24/2013

Thiết kế mạng máy ATM dựa vào thuyết cơ sở dữ liệu phân tánPage 2 of 17

6/24/2013

Thiết kế mạng máy ATM dựa vào thuyết cơ sở dữ liệu phân tánPage 3 of 17

6/24/2013

Thiết kế mạng máy ATM dựa vào thuyết cơ sở dữ liệu phân tánPage 4 of 17

6/24/2013

Thiết kế mạng máy ATM dựa vào thuyết cơ sở dữ liệu phân tánPage 5 of 17

6/24/2013

Thiết kế mạng máy ATM dựa vào thuyết cơ sở dữ liệu phân tánPage 6 of 17

6/24/2013

Thiết kế mạng máy ATM dựa vào thuyết cơ sở dữ liệu phân tánPage 7 of 17

6/24/2013

Thiết kế mạng máy ATM dựa vào thuyết cơ sở dữ liệu phân tánPage 8 of 17

6/24/2013

Thiết kế mạng máy ATM dựa vào thuyết cơ sở dữ liệu phân tánPage 9 of 17

6/24/2013

Thiết kế mạng máy ATM dựa vào thuyết cơ sở dữ liệu phân tánPage 10 of 17

6/24/2013

Thiết kế mạng máy ATM dựa vào thuyết cơ sở dữ liệu phân tánPage 11 of 17

6/24/2013

Thiết kế mạng máy ATM dựa vào thuyết cơ sở dữ liệu phân tánPage 12 of 17

6/24/2013

Thiết kế mạng máy ATM dựa vào thuyết cơ sở dữ liệu phân tánPage 13 of 17

6/24/2013

Thiết kế mạng máy ATM dựa vào thuyết cơ sở dữ liệu phân tánPage 14 of 17

6/24/2013

Thiết kế mạng máy ATM dựa vào thuyết cơ sở dữ liệu phân tánPage 15 of 17

6/24/2013

Thiết kế mạng máy ATM dựa vào thuyết cơ sở dữ liệu phân tán

Page 16 of 17

‹›
1

/156/24/2013

Thiết kế mạng máy ATM dựa vào thuyết cơ sở dữ liệu phân tán

Page 17 of 17

Email

</>Embed6/24/2013

...
Page
1
of
17
Thi
ế
t k
ế
m
a vào thuy
ế
t c
ơ
s
d
li
u phân tán
6/24/2013
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11367784
Mô phỏng ATM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô phỏng ATM - Người đăng: swagger
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Mô phỏng ATM 9 10 682