Ktl-icon-tai-lieu

Mô phỏng mạch điện tử công suất sử dụng phần mềm PSIM

Được đăng lên bởi voanhduc-computer
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo viên: Võ Văn Đức
Mô phỏng mạch điện tử công suất sử dụng phần mềm PSIM
PSIM là phần mềm mạch do hãng LAB-VOLT (Hoa Kỳ) - Một trong các nhà
sản xuất các thiết bị dạy học nổi tiếng viết và đưa ra thị trường. Đây là phần mềm
không chỉ mạnh trong học tập, giảng dạy mà còn là tài liệu cơ bản cho các kỹ sư khi
nghiên cứu, phân tích, khai thác mạch điện tử công suất, các mạch điều khiển tương
tự và số, cũng như trong hệ truyền động xoay chiều (AC), một chiều (DC).
PSIM chạy trong môi trường Microsoft Windows 98/NT/2000/XP với yêu cầu
bộ nhớ RAM tối thiểu là 32 MB. Chương trình thiết kế mạch của PSIM là một
chương trình có tính tương tác cao giữa giao diện của các thư mục và phần mềm soạn
thảo mạch điện với người sử dụng. Các phần tử của mạch được chứa trong menu
Elements. Các phần tử được chia thành bốn nhóm là: Phần tử mạch công suất
(Power), phần tử mạch điều khiển (Control), phần tử nguồn (Sources) và các phần tử
khác (Others). Thư viện trong PSIM bao gồm hai phần: Thư viện hình ảnh
(PSIMimage.lib) và thư viện danh sách (PSIMLIB). Thư viện danh sách không thể
sửa đổi được, nhưng thư viện hình ảnh có thể sửa đổi hoặc tạo lập một thư viện hình
ảnh riêng cho người sử dụng.
Giới thiệu về phần mềm PSIM
* PSIM bao gồm 3 chương trình (Hình 1):

PSIM schematic

PSIM simulator

SIMVIEW
Hình 1. Quá trình mô phỏng trên PSIM
PSIM Schematic: chương trình thiết kế mạch
PSIM Simulator : chương trình mô phỏng.
PSIM VIEW

: chương trình hiển thị đồ thị sau khi mô phỏng .

PSIM biểu diễn một mạch điện trên 4 khối (Hình 2):

Hình 2. Biểu diễn một mạch điện trên PSIM

- Power circuit: mạch động lực.
- Control circuit: mạch điều khiển.
- Sensors: hệ cảm biến.
- Switch controllers: bộ điều khiển chuyển mạch.
* Khi khởi động chương trình thì PSIM Schematic sẽ chạy đầu tiên, các bạn vào File -->
New, giao diện như sau:
Menu

toolbar

Element
toolbar

Circuit
window

Hình 3. Giao diện của chương trình PSIM
Thanh chuẩn (Standard) gồm: File, Edit, View, Subcircuit, Element, Simulate,
Option, Window, Help. Mọi thao tác trong PSIM đều có thể thực hiện được từ thanh
chuẩn này.
Thanh công cụ gồm: New, Save, Open...Và các lệnh thường dùng như Wire (nối
dây), Zoom, Run Simulation (chạy mô phỏng)...
Thanh dưới cùng là các linh kiện thường dùng như điện trở, cuộn cảm, tụ điện,
diode, thyristor,…
* Các tham số mối phần tử, bộ phận của mạch được đối thoại trên ba cửa sổ của
PSIM bao gồm :
- Các tham số (Parameters).
- Các thông tin khác (Orther Info).
- Màu sắc (Color).

Hình 4. Cửa sổ trao...
Giáo vn: Võ Văn Đc
Mô phỏng mch đin tcông sut s dng phần mm PSIM
PSIM là phn mm mch do ng LAB-VOLT (Hoa K) - Mt trong các nhà
sn xut c thiết b dy hc ni tiếng viết và đưa ra th trưng. Đây là phn mm
không ch mnh trong hc tp, ging dy mà còn là tài liu cơ bn cho các k sư khi
nghiên cu, phân tích, khai thác mch đin t công sut, các mch điu khin ơng
t và số, cũng như trong h truyền đng xoay chiu (AC), mt chiu (DC).
PSIM chy trong môi trưng Microsoft Windows 98/NT/2000/XP với u cầu
b nh RAM ti thiu là 32 MB. Chương trình thiết kế mch ca PSIM là mt
chương trình có tính tương tác cao gia giao diện ca các thư mc và phn mềm son
tho mch đin vi ngưi s dng. Các phn t ca mch đưc cha trong menu
Elements. Các phn t đưc chia thành bn nhóm là: Phn t mch công sut
(Power), phn t mch điều khiển (Control), phn t ngun (Sources) và các phn t
khác (Others). Thư viện trong PSIM bao gồm hai phần: Thư viện hình nh
(PSIMimage.lib) và thư viện danh sách (PSIMLIB). T viện danh ch không th
sa đi đưc, nhưng thư vin hình nh có th sa đi hoc to lp mt thư vin hình
nh riêng cho ngưi sdng.
Giới thiệu về phần mềm PSIM
* PSIM bao gm 3 chương trình (Hình 1):
Hình 1. Quá trình mô phng trên PSIM
PSIM Schematic: chương trình thiết kế mạch
PSIM Simulator : chương trình mô phng.
PSIM VIEW : chương trình hi
ển thị đồ thị sau khi mô phỏng
.
PSIM biểu din mt mch đin trên 4 khối (Hình 2):
Hình 2. Biu din mt mạch đin trên PSIM
SIMVIEW
PSIM schematic
PSIM simulator
Mô phỏng mạch điện tử công suất sử dụng phần mềm PSIM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô phỏng mạch điện tử công suất sử dụng phần mềm PSIM - Người đăng: voanhduc-computer
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mô phỏng mạch điện tử công suất sử dụng phần mềm PSIM 9 10 412