Ktl-icon-tai-lieu

Mô phỏng phân tích cơ bản trong solidworks

Được đăng lên bởi ptmanh1994
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1819 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Ngày 22 tháng 10 năm 2014

Mô phỏng phân tích cơ bản trong solidworks | Hướng dẫn | Đào tạo | Đánh giá phần mềm kỹ thuật

Hướng dẫn | Đào tạo | Đánh giá
phần mềm kỹ thuật

Search

Phân tích đánh giá phần mềm kỹ thuật chuyên sâu
CAD/CAM

CAE

Giới Thiệu

Mỹ Thuật Công Nghiệp

Mua Tài Liệu

Khóa Học CAD/CAM

Liên Hệ

HD CAD/CAM
Inventor

Khóa học Cad/Cam chất lượng

ArtCam

Gia công cơ khí với phần mềm Visi

Mô phỏng phân tích cơ bản trong solidworks
Posted on April 14, 2013 By tu_tranyen

Lập trình gia công phay Mastercam

Reply
Cimatron

1.
Catia

Lập trình gia công với Unigraphics
Chương 1: Giới thiệu về SolidWorks Simulation và các kiểu phân tích

NX
Lập trình Tiện Mastercam

Delcam

I. Giới thiệu SolidWorks Simulation
1. SolidWorks Simulation là gì?

Autocad

SolidWorks® Simulation là một hệ thống phân tích thiết kế đầy đủ được tích hợp trong SolidWorks®.
InventorcamSolidWorks Simulation cung cấp một giải pháp toàn diện cho các kiểu phân tích về stress (ứng suất),
frequency (tần số), buckling (mất ổn định), thermal (nhiệt), and optimization (tối ưu thiết kế). Mạnh mẽ bởi

các tính toán cực kỳ nhanh, SolidWorks Simulation cho phép bạn giải quyết những vấn đề lớn một cách
Geomagic/Rapidform
nhanh chóng chỉ với chiếc máy tính cá nhân của bạn. SolidWorks Simulation được phân thành các gói sản
Vero VISI

phẩm khác nhau phục vụ cho các nhu cầu phân tích thiết kế riêng biệt của bạn.
SolidWorks Simulation rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường bằng cách tiết kiệm thời gian và

Rhinoceroscông sức trong việc tìm kiếm các giải pháp tối ưu.

Thiết kế cơ khí Solidworks
Thiết kế khuôn nhựa Visi
Thiết kế khuôn nhựa với phần mềm
Unigraphics NX
Thiết kế khuôn nhựa với Pro/E 5.0
Thiết kế khuôn Solidworks
Thiết kế mẫu Phù điêu ArtCam
Thiết kế sản phẩm Pro/E
Thiết kế với Unigraphics NX
Vận hành Máy Phay CNC Fanuc
Vận hành tiện CNC Fanuc

Mastercam
Proe/Creo

Trọn bộ tài liệu CAD/CAM

Revit

Tài liệu mastercam X6

Solidcam
SolidEdge
TopSolid

Tài liệu mastercam X7
2. Những lợi ích của việc phân tích thiết kế:
Sau khi xây dựng xong một mô hình nào đó, bạn cần đảm bảo chắc chắc rằng mô hình đó phải hoạt động
hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động của nó. Nếu không có các công cụ phân tích, nhiệm vụ này chỉ có thể được

Solidworks trả bằng cách tiến hành các vòng đời phát triển sản phẩm rất tốn kém và mất nhiều thời gian. Một vòng đời

phát triển sản phẩm thông thường bao gồm các bước sau đây:
Unigraphics NX
1.Xây dựng mô hình
2.Xây dựng một kiểu thiết kế của mô hình.
3.Kiểm...
Ngày 22 tháng 10 năm 2014 Mô phỏng phân tích cơ bản trong solidworks | Hướng dẫn | Đào tạo | Đánh giá phần mềm kỹ thuật
http://phanmemkythuat.com/mo-phong-phan-tich-co-ban-trong-solidworks/ 1/16
CAD/CAM CAE Giới Thiệu Mỹ Thuật Công Nghiệp Mua Tài Liệu Khóa Học CAD/CAM Liên Hệ
Mô phng phân tích cơ bn trong solidworks
Posted on April 14, 2013 By tu_tranyen
Reply
1. Chương 1: Gii thiu v SolidWorks Simulation và các kiu phân tích
I. Gii thiu SolidWorks Simulation
1. SolidWorks Simulation là gì?
SolidWorks® Simulation là mt h thng phân tích thiết kế đy đ được tích hp trong SolidWorks®.
SolidWorks Simulation cung cp mt gii pháp toàn din cho các kiu phân tích v stress (ng sut),
frequency (tn s), buckling (mt n đnh), thermal (nhit), and optimization (ti ưu thiết kế). Mnh m bi
các tính toán cc kỳ nhanh, SolidWorks Simulation cho phép bn gii quyết nhng vn đ ln mt cách
nhanh chóng ch vi chiếc máy tính cá nhân ca bn. SolidWorks Simulation được phân thành các gói sn
phm khác nhau phc v cho các nhu cu phân tích thiết kế riêng bit ca bn.
SolidWorks Simulation rút ngn thi gian đưa sn phm ra th trường bng cách tiết kim thi gian và
công sc trong vic tìm kiếm các gii pháp ti ưu.
2. Nhng li ích ca vic phân tích thiết kế:
Sau khi xây dng xong mt mô hình nào đó, bn cn đm bo chc chc rng mô hình đó phi hot đng
hiu qu trong lĩnh vc hot đng ca nó. Nếu không có các công c phân tích, nhim v này ch có th được
tr bng cách tiến hành các vòng đi phát trin sn phm rt tn kém và mt nhiu thi gian. Mt vòng đi
phát trin sn phm thông thường bao gm các bước sau đây:
1.Xây dng mô hình
2.Xây dng mt kiu thiết kế ca mô hình.
3.Kim tra kiu thiết kế đó trong thc tin.
4.Đánh giá kết qu thu được.
5.Thay đi thiết kế da trên các kết qu kim tra..
Quá trình này c lp đi lp li cho đến khi mt gii pháp tha đáng được tìm thy.
Trong khi đó, các công c phân tích có th giúp bn thc hin các nhim v sau đây:
•Gim chi phí bng cách mô phng, kim tra mô hình ca bn trên máy tính thay vì phi thc hin các kim
tra thc tế tn kém.
•Gim thi gian đưa sn phm ra th trường bng cách gim s vòng đi phát trin sn phm.
•Ci thin cht lượng sn phm bng cách thc hin nhiu phương án thiết kế và kim tra nhanh chóng
trước khi đưa ra quyết đnh cui cùng, cho bn thêm nhiu thi gian hơn đ suy nghĩ v các thiết kế mi.
3. Phương pháp được s dng
SolidWorks Simulation phân tích thiết kế bng cách s dng phương pháp phn t hu hn (FEM). FEM là
mt k thut s hoá dành riêng cho vic phân tích các thiết kế k thut. FEM được chp nhp nhn như
phương pháp phân tích tiêu chun do tính tng quát cũng như s phù hp ca nó khi thc hin trên máy
tính. FEM chia mô hình thành nhiu phn nh có hình dng đơn gin gi là các phn t, bng cách đó, mt
vn đ phc tp s được thay thế bng nhiu vn đ đơn gin cn gii quyết đng thi.
Khóa hc Cad/Cam cht lượng
Gia công cơ khí với phần mềm Visi
Lập trình gia công phay Mastercam
Lập trình gia công với Unigraphics
NX
Lập trình Tiện Mastercam
Thiết kế cơ khí Solidworks
Thiết kế khuôn nhựa Visi
Thiết kế khuôn nhựa với phần mềm
Unigraphics NX
Thiết kế khuôn nhựa với Pro/E 5.0
Thiết kế khuôn Solidworks
Thiết kế mẫu Phù điêu ArtCam
Thiết kế sản phẩm Pro/E
Thiết kế với Unigraphics NX
Vận hành Máy Phay CNC Fanuc
Vận hành tiện CNC Fanuc
Trn b tài liu CAD/CAM
Tài liệu mastercam X6
Tài liệu mastercam X7
Tài liệu Unigraphics NX
Thiết kế mẫu Jdpaint
Trọn bộ tài liệu Catia
Trọn bộ tài liệu Inventor
Trọn bộ tài liệu Solidworks
Lượt xem
Danh mc
3Ds Max
Abaqus
After Effect
Alphacam
Ansys
ArtCam
Autocad
Autocad 2013
Autoform
bài tập phay cnc
Hướng dn | Đào to | Đánh giá
phn mm k thut
Phân tích đánh giá phần mềm kỹ thuật chuyên sâu
Search
HD CAD/CAM
Inventor
ArtCam
Cimatron
Catia
Delcam
Autocad
Inventorcam
Geomagic/Rapidform
Vero VISI
Rhinoceros
Mastercam
Proe/Creo
Revit
Solidcam
SolidEdge
TopSolid
Solidworks
Unigraphics NX
Mô phỏng phân tích cơ bản trong solidworks - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô phỏng phân tích cơ bản trong solidworks - Người đăng: ptmanh1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Mô phỏng phân tích cơ bản trong solidworks 9 10 233