Ktl-icon-tai-lieu

MỞ VỈA VÀ KHAI THÁC THAN HẦM LÒ

Được đăng lên bởi Bố Kubi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1829 lần   |   Lượt tải: 20 lần
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

MỞ VỈA VÀ KHAI THÁC
THAN HẦM LÒ
Biên soạn : VŨ MẠNH HÙNG
Bộ môn : Khai thác mỏ hầm lò
Khoa
: Mỏ và Công trình

04/17/14

1

THỜI GIAN HỌC - THI

04/17/14

2

NỘI DUNG CHỦ YẾU












Chương 1: Ruộng mỏ - Các phương pháp chuẩn bị
ruộng mỏ
Chương 2: Mở vỉa ruộng than
Chương 3: Sân ga ngầm trong mỏ
Chương 4: Khái niệm - Phân loại hệ thống khai thác
Chương 5: Hệ thống khai thác áp dụng cho vỉa
mỏng, trung bình- dốc thoải, dốc nghiêng
Chương 6: Hệ thống khai thác áp dụng cho vỉa
mỏng, trung bình- dốc đứng
Chương 7: Hệ thống khai thác áp dụng cho vỉa dầy
Chương 8:Thứ tự khai thác các vỉa gần nhau Phương pháp khai thác đặc biệt.
04/17/14

3

MỞ ĐẦU
1




Tình hình than đá trên thế giới
Đã có nhiều con số thống kê về trữ lượng than trên thế
giới, theo số liệu công bố tại hội nghị năng lượng than
thế giới (IEA) (3 năm tổ chức một lần) gần đây nhất
(1998) thì tổng trữ lượng địa chất học trên toàn thế
giới là 7.000 tỷ tấn. Trong đó than mỡ và than không
khói là 3.300 tỉ tấn, á than mỡ chiếm khoảng 3.900 tỉ
tấn. Tuy nhiên trữ lượng có đủ điều kiện kinh tế và kỹ
thuật khai thác vào khoảng 1.000 tỉ tấn.
Nếu chia trữ lượng than theo từng nước và khu vực ta
sẽ thấy úc, Liên Xô cũ, Trung Quốc, Mỹ, ấn Độ, Châu
Âu v.v... chiếm trữ lượng nhiều nhất, ngoài ra than đá
có đặc trưng phân bố rộng khắp trên thế giới.

04/17/14

4

tr÷ l îng than thÕ giíi (Than mì vµ than kh«ng khãi)

(§¬n vÞ: tr¨m triÖu tÊn)

Liªn X« cò
16.582
(491)

Canada
325
(45)

Ch©u ©u
3.156
(576)
Trung Quèc
622
(622)

C¸c n¬i kh¸c
thuéc ch©u Phi
2.139
(57)

Ên §é
727
(727)

America
6.958
(1113)

C¸c n¬i kh¸c thuéc
Ch©u ¸, ch©u §¹i D ¬ng
118
(27)

Ch©u óc
1.909
(473)

Trung Nam Mü

1.41
(87)

Nam Mü
1.262
(553)
(Nguån)
(Chó ý)

Héi nghÞ n¨ng l îng ThÕ Giíi lÇn thø 17(1998)
1-Mµu tr¾ng trong vßng trßn vµ ch÷ sè ngoµi ngoÆc lµ tr÷ l îng than, tæng sè 3.300 tØ tÊn.
2-Mµu xanh trong vßng trßn vµ ch÷ sè trong ngoÆc lµ tr÷ l îng cã thÓ khai th¸c, tæng sè 509,5 tØ tÊn.

04/17/14

5

04/17/14

6

Toàn thế giới hiện tiêu thụ khoảng 4 tỷ tấn than hàng năm. Một số ngành
sử dụng than làm nguyên liệu đầu vào như: sản điện, thép và kim loại, xi
măng và các loại chất đốt hóa lỏng. Than đóng vai trò chính trong sản
xuất ra điện (than đá và than non), các sản phẩm thép và kim loại (than
cốc).
Hàng năm có khoảng hơn 4,030 triệu tấn than được khai thác, con số này
đã tăng 38% trong vòng 20 năm qua. Sản lượng khai thác tăng nhanh
nhất ở châu Á, trong khi đó chấu Âu khai thác ...
04/17/14 1
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
MỞ VỈA VÀ KHAI THÁC
THAN HẦM LÒ
Biên soạn : VŨ MẠNH HÙNG
Bộ môn : Khai thác mỏ hầm
Khoa : Mỏ và Công trình
MỞ VỈA VÀ KHAI THÁC THAN HẦM LÒ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỞ VỈA VÀ KHAI THÁC THAN HẦM LÒ - Người đăng: Bố Kubi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
MỞ VỈA VÀ KHAI THÁC THAN HẦM LÒ 9 10 3