Ktl-icon-tai-lieu

model tekla

Được đăng lên bởi devilnguyen92-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 894 lần   |   Lượt tải: 0 lần
D'

D

C

B

A

A'

1a
1

2

3

4

5

B4/F FRAMING LAYOPUT PLAN & SECTIONS
MAËT BAÈNG SAØN HAÀM 4 & MAËT CAÉT

GHI CHUÙ:

•
•
•
•
•
•
•
•

6

7

NOTES:

•
•
•
•
•
•
•
•

8

8a

LEGEND:

BEAM SCHEDULE

BAÛNG THOÁNG KEÂ DAÀM

CHUÙ GIAÛI:

D'

D

C

B

A

A'

1a
1

2

3

4

5

6

BASEMENT 3,2 FLOOR FRAMING LAYOUT PLAN
MAËT BAÈNG DAÀM SAØN TAÀNG HAÀM 3 , 2

GHI CHUÙ:

•
•
•
•
•
•
•
•

7

8

NOTES:

•
•
•
•
•
•
•
•

8a

1

8a

LEGEND:

BEAM SCHEDULE

BAÛNG THOÁNG KEÂ DAÀM

CHUÙ GIAÛI:

D'

D

C

B

A

A'

1a
1

2

3

4

5

6

BASEMENT 1 FLOOR FRAMING LAYOUT PLAN
MAËT BAÈNG DAÀM SAØN TAÀNG HAÀM 1

GHI CHUÙ:

•
•
•
•
•
•
•
•

7

8

NOTES:

•
•
•
•
•
•
•
•

8a

LEGEND:

BEAM SCHEDULE

BAÛNG THOÁNG KEÂ DAÀM

CHUÙ GIAÛI:

D'

D

C

B

A

A'

1a

1

2

3

ỘT /

4

5

B4->3F COLUMN LAYOUT PLAN
MAËT BAÈNG COÄT TAÀNG B4 > 3

GHI CHUÙ:

•
•
•
•
•
•

6

7

NOTES:

•
•
•
•
•
•

8

8a

LEGEND:

COLUMN SCHEDULE

BAÛNG THOÁNG KEÂ COÄT

CHUÙ GIAÛI:

D

C

B

A

1

2

3

ỘT /

4

5

4F->11F COLUMN LAYOUT PLAN
MAËT BAÈNG COÄT TAÀNG 4-> 11

GHI CHUÙ:

•
•
•
•
•
•

6

7

NOTES:

•
•
•
•
•
•

8

LEGEND:

COLUMN SCHEDULE

BAÛNG THOÁNG KEÂ COÄT

CHUÙ GIAÛI:

D

C

B

A

1

2

3

ỘT /

4

5

12F->19F COLUMN LAYOUT PLAN
MAËT BAÈNG COÄT TAÀNG 12-> 19

GHI CHUÙ:

•
•
•
•
•
•

6

7

NOTES:

•
•
•
•
•
•

8

LEGEND:

COLUMN SCHEDULE

BAÛNG THOÁNG KEÂ COÄT

CHUÙ GIAÛI:

D

C

B

A

1

2

3

ỘT /

4

5

20F->TOP ROOF COLUMN LAYOUT PLAN
MAËT BAÈNG COÄT TAÀNG 20-> ÑÆNH MAÙI

GHI CHUÙ:

•
•
•
•
•
•

6

7

NOTES:

•
•
•
•
•
•

8

LEGEND:

COLUMN SCHEDULE

BAÛNG THOÁNG KEÂ COÄT

CHUÙ GIAÛI:

D

C

B

A

1

2

3

4

5

3TH FLOOR FRAMING LAYOUT PLAN
MAËT BAÈNG DAÀM SAØN TAÀNG 3

GHI CHUÙ:

•
•
•
•
•
•
•
•

6

8

7

8

1

1

8

NOTES:

•
•
•
•
•
•
•
•

B

BEAM SCHEDULE

BAÛNG THOÁNG KEÂ DAÀM

LEGEND:

CHUÙ GIAÛI:

D

C

B

A

1

2

3

4

5

4TH FLOOR FRAMING LAYOUT PLAN
MAËT BAÈNG DAÀM SAØN TAÀNG 4

GHI CHUÙ:

•
•
•
•
•
•
•
•

6

7

8

NOTES:

•
•
•
•
•
•
•
•

LEGEND:

BEAM SCHEDULE

BAÛNG THOÁNG KEÂ DAÀM

CHUÙ GIAÛI:

D

C

B

A

1

2

3

4

5

6TH-11TH FLOOR FRAMING LAYOUT PLAN
MAËT BAÈNG DAÀM SAØN TAÀNG 6-11

GHI CHUÙ:

•
•
•
•
•
•
•
•

6

7

8

NOTES:

•
•
•
•
•
•
•
•

LEGEND:

BEAM SCHEDULE

BAÛNG THOÁNG KEÂ DAÀM

CHUÙ GIAÛI:

D

C

B

A

1

2

3

4

5

12TH~19ND FLOOR FRAMING LAYOUT PLAN
MAËT BAÈNG DAÀM SAØN TAÀNG 12 ÑEÁN 19

GHI CHUÙ:

•
•
•
•
•
•
•
•

6

7

8

NOTES:

•
•
•
•
•
•
•
•

LEGEND:

BEAM SCHEDULE

BAÛNG THOÁNG KEÂ DAÀM

CHUÙ GIAÛI:

D

C

B

A

1

2

3

4

5

20T...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
model tekla - Người đăng: devilnguyen92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
model tekla 9 10 767