Ktl-icon-tai-lieu

môi trường trong xây dựng

Được đăng lên bởi thuyduong055-gmail-com
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1914 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI GIẢNG MÔI
TRƯỜNG TRONG
XÂY DỰNG

1

Contents
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG..................3
1.1. Khái niệm môi trường........................................................................3
1.2. Các chức năng cơ bản của môi trường..............................................4
1.2.1. Môi trường là không gian sống của con người và các loài sinh vật4
1.3. Ô nhiễm môi trường...........................................................................5
1.4. Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường của Việt Nam.7
1.5. Hệ sinh thái và cân bằng sinh thái......................................................7
1.6. Một số vòng tuần hoàn của vật chất trong môi trường tự nhiên........9
1.7. Các vấn đề môi trường ở Việt Nam ( bài tập)..................................12
1.8. Chiến lược quốc gia và pháp luật bảo vệ môi trường......................12
Chương 2.................................................................................................15
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG...............................15
2.1. Khái niệm chung..............................................................................15
2.2. Các tác động đến môi trường trong quá trình xây dựng các công
trình.................................................................................................................17
2.3. Bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng.................................20
2.4. Đánh giá tác động môi trường các dự án và hoạt động xây dựng cơ
bản...................................................................................................................22
Chương 3.................................................................................................31
BẢO VỆ KHÔNG KHÍ TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN.....................31
3.1. Một số tính chất của không khí........................................................31
3.2. Tiêu chuẩn, Quy chuẩn đánh giá chất lượng không khí...................39
3.4. Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí 43
Chương 4.................................................................................................58
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC...........................................................58
4.1. Sự phân bố và các dạng tồn tại của nước trên Trái Đất...................58
2

4.2. Một số thông số đánh giá chất lượng nước thải...............................59
4.3. Các phương pháp xử lý nước thải....................................................60
Chương 5................
BÀI GIẢNG MÔI
TRƯỜNG TRONG
XÂY DỰNG
1
môi trường trong xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môi trường trong xây dựng - Người đăng: thuyduong055-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
môi trường trong xây dựng 9 10 773