Ktl-icon-tai-lieu

Môn học chi tiết máy_Chương 1

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN HỌC
CHI TIẾT MÁY
GIẢNG VIÊN: NGUYỄN VĂN THẠNH
BỘ MÔN: THIẾT KẾ MÁY
KHOA CƠ KHÍ
TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

CHƯƠNG 1 VÀ CHƯƠNG 2

- NHỮNG YÊU CẦU CHUNG
CỦA MÁY.
- NHỮNG CHỈ TIÊU THIẾT KẾ
MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY
3/11/2011

GV:NGUYỄN VĂN THẠNH

2

1.1. NHÖÕNG YEÂU CAÀU CHUNG CUÛA MAÙY (02)
Bao gồm nhöõng yeâu caàu chung veà thieát keá cheá taïo vaø vaän haønh.
1.1.1. NHÖÕNG YEÂU CAÀU CHUNG VEÀ THIEÁT KEÁ CHEÁ TAÏO:

1)
2)
3)
4)

Ñaûm baûo khaû naêng laøm vieäc
Ñaûm baûo tính coâng ngheä cao
Möùc ñoä tieâu chuaån hoùa, qui caùch hoùa cao
Möùc ñoä tieâu hao nguyeân vaät lieäu nhoû

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Naêng suaát maùy cao
Giaù thaønh maùy thaáp
Ñoä tin caäy cao
Giaù thaønh gia coâng hôïp lyù
Chaát löôïng gia coâng cao6
Tyû suaát lôïi nhuaän
Tính cô ñoäng cuûa maùy

1.1.2. NHÖÕNG YEÂU CAÀU CHUNG VEÀ VAÄN HAØNH:

•

Ngoaøi nhöõng yeâu caàu treân maùy thieát keá caàn phaûi thoûa maõn caùc yeâu
caàu khaùc nhö: an toaøn, tieän lôïi, thaåm myõ vaø khoâng ñöôïc aûnh höôûng
ñeán moâi tröôøng xung quanh (khoâng oàn, khoâng gaây oâ nhieãm moâi
tröôøng).

3/11/2011

GV:NGUYỄN VĂN THẠNH

3

1.2. KHAÛ NAÊNG LAØM VIEÄC CUÛA MAÙY VAØ CHI TIEÁT MAÙY:
Ñoä beàn, Ñoä cöùng, Ñoä beàn moøn, Ñoä oån ñònh dao ñoäng, ñoä chòu nhieät, ñoä
chính xaùc...
1.2.1. ÑOÄ BEÀN:
1.2.1.1. KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN:
• Ñoä beàn laø khaû naêng baûo ñaûm cho maùy vaø chi tieát maùy khoâng bò bieán daïng
dö lôùn, gaõy hoûng hay beà maët laøm vieäc khoâng bò phaù huûy khi chòu taùc duïng
cuûa taûi troïng trong quaù trình laøm vieäc.
• Nhöõng daïng hoûng chuû yeáu lieân quan ñeán ñoä beàn cuûa chi tieát maùy:
• Bieán daïng deûo
• Phaù huûy do moûi
• Phaù huûy gioøn
• Hoùa giaø (laõo hoùa)
• Tuøy theo daïng hoûng xaûy ra cho caû khoái vaät theå hay chæ treân beà maët tieáp xuùc
ngöôøi ta phaân bieät 2 loaïi ñoä beàn: ñoä beàn theå tích (ñoä beàn keùo, neùn, uoán,
xoaén, caét...) vaø ñoä beàn tieáp xuùc (daäp, tieáp xuùc).
• Khi tính toaùn ñoä beàn theå tích hay tieáp xuùc ngöôøi ta chuù yù ñeán tính chaát thay
ñoåi cuûa öùng suaát sinh ra trong chi tieát maùy: neáu öùng suaát khoâng ñoåi (taûi
troïng tónh) ta tính theo ñoä beàn tónh, neáu öùng suaát thay ñoåi ta tính theo ñoä beàn
moûi.
3/11/2011

GV:NGUYỄN VĂN THẠNH

4

1.2.1.2. TAÛI TROÏNG VAØ ÖÙNG SUAÁT (1)
a) Taûi troïng (kyù hieäu chung laø Q)

+ Löïc, moâmen do chi tieát maùy hoaëc boä phaän maùy tieáp nhaän
trong quaù trình laøm vieäc.
+ Taûi troïng taùc duïng leân chi tieát maùy coù theå laø khoâng ñoåi hoaëc
thay ñoåi:
- Taûi troïng khoâng ...
MÔN HỌC
CHI TIẾT MÁY
GIẢNG VIÊN: NGUYỄN VĂN THẠNH
BỘ MÔN: THIẾT KẾ MÁY
KHOA CƠ KHÍ
TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
Môn học chi tiết máy_Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn học chi tiết máy_Chương 1 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Môn học chi tiết máy_Chương 1 9 10 66