Ktl-icon-tai-lieu

môn học vân hành hệ thống điện - c4

Được đăng lên bởi Thanh Nguyen
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Män hoüc: Váûn haình Hãû thäúng âiãûn
Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông .
50
Chæång 4
NHÆÎNG KHAÏI NIÃÛM CÅ BAÍN VÃÖ ÂÄÜ TIN CÁÛY
4.1 Í ÂÁÖU
Âäü tin cáûy laì chè tiãu then chäút trong sæû phaït triãøn kyî thuáût, âàûc biãût laì khi xuáút
hiãûn nhæîng hãû thäúng phæïc taûp nhàòm hoìan thaình nhæîng chæïc nàng quan troüng trong caïc
laînh væûc cäng nghiãûp khaïc nhau.
Âäü tin cáûy cuía pháön tæí hoàûc cuía caíûthäúng âæåüc âaïnh giaïüt caïch âënh læåüng
ûa trãn hai yãúu täú cå baín laì: tênh laìm viãûc an toìan vaì tênh sæîa chæîa âæåüc.
û thäúng laìûp håüp nhæîng pháön tæí (PT) tæång taïc trong mäüt cáúu truïc nháút âënh
nhàòm thæûc hiãûn mäüt nhiãûm vuû xaïc âënh, coïû âiãöu khiãøn thäúng nháút sæû hoaût âäü
ng cuîng
nhæ sæû phaït triãøn.
Vê duû: Trong HTÂ caïc pháön tæí laì maïy phaït âiãûn, MBA, âæåìng dáy..... nhiãûm vuû
cuíá HTÂ laì saín xuáút vaì truyãön taíi phán phäúi âiãûn nàng âãún caïc häü tiãûu thuû. Âiãûn nàng
phaíi âaím baío caïc chè tiãu cháút læåüng phaïp âënh nhæ âiãûn aïp, táön säú, vaì âäü tin cáûy håüp lyï
(ÂTC khäng phaíi laìüt chè tiãu phaïp âënh, nhæng xu thãú phaíi tråï thaình mäüt chè tiãu
phaïp âënh våê mæïc âäüüp lyï naìo âoï ).
HTÂ phaíi âæåüc phaït triãøn mäüt caïch täúi æu vaìûn haình våïi hiãûu quaí kinh tãú cao
nháút.
öût âäü tin cáûy HTÂ laì mäüt hãû thäúng phæïc taûp thãø hiãûn åí caï
c âiãøm:
- Säú læåüng caïc pháön tæíút låïn.
- Cáúu truïc phæïc taûp.
- Räüng låïn trong khäng gian.
-Phaït triãøn khäng ngæìng theo thåìi gian.
-Hoaût âäüng phæïc taûp.
Vç váûy HTÂ thæåìng âæåüc quaín lyï phán cáúp, âãø coï thãø quaín lyï, âiãöu khiãøn sæû phaït
triãøn, cuîng nhæ váûn haình mäüt caïch hiãûu quaí.
HTÂ laìû thäúng phuûc häöi, caïc pháön tæí cuía noï coï thãø bë hoíng sau âoï âæåüc phuûc
öi vaì laûi âæa vaìo hoaût âäüng.
Pháön tæí laìüt bäü pháûn taûo thaình hãû thäúng maì trong quaí trçnh nghiãn cæïu âäü tin
ûy nháút âënh, noï âæåüc xem nhæ laì mäüt täøng thãø
khäng chia càõt âæåüc ( vê duû nhæ linh kiãûn,
thiãút bë.....) maì âäü tin cáûy âaî cho træåïc, hoàûc xaïc âënh dæûa trãn nhæîng säú liãûu thäúng kã.
Pháön tæí åí âáy coï thãø hiãøu theo mäüt caïch räüng raîi hån. Baín thán pháön tæí cuîng coï
thãø coïúu truïc phæïc taûp, nãúu xeït riãng noï laìüt hãû thäúng.
Vê duû : MFÂ laìüt HT ráút phæïc taûp nãúu xeït riãng noï, nhæng khi nghiãnïu ÂTC
cuía HTÂ ta coï thãø xem MFÂ laìüt pháön tæíïi caïc thäng säú âàûc træng coï ÂTC nhæ
môn học vân hành hệ thống điện - c4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn học vân hành hệ thống điện - c4 - Người đăng: Thanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
môn học vân hành hệ thống điện - c4 9 10 633