Ktl-icon-tai-lieu

Môn thi Chi Tiết máy

Được đăng lên bởi Nguyen Quoc Hoa
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Cơ Khí
Bộ môn Thiết Kế Máy

ĐỀ THI HỌC KỲ
Môn thi Chi Tiết máy

Ngày thi 30/06//2011 Thời gian 90’
Sinh viên được phép sử dụng tài liệu
Đề thi gồm 2 trang

Bài 1:
Bộ truyền xích ống con lăn có các thông số sau: bước xích
pc=19.05mm; số răng đĩa xích dẫn Z1=21 răng; tỉ số truyền
u=2; số vòng quay bánh dẫn n1=390 v/ph. Bộ truyền đặt nằm
ngang; làm việc có va đập nhẹ; khoảng cách trục a=900mm; bôi
trơn liên tục; khoảng cách trục bộ truyền xích điều chỉnh
được; làm việc 3 ca; xích 1 dãy. Xác định:
a/ Đường kính vòng chia đĩa xích dẫn và bị dẫn (mm).
(0.5đ)
b/ Số mắt xích X.
(0.5đ)
c/ Công suất P(kW) mà bộ truyền xích có thể truyền.
(1đ)
Bài 2:
Bộ truyền đai dẹt vải cao su có các thông số sau:
-Đường kính bánh đai nhỏ d1 = 180mm
-Tỷ số truyền u = 2
-Khoảng cách trục a = 1000mm
-Bề dầy dây đai δ = 5mm
-Bề rộng dây đai b=50mm
-Số vòng quay trục dẫn n1=1000v/ph.
Điều kiện làm việc: tải trọng tĩnh, đặt nằm ngang, không xét
đến hiện tượng trượt.
a/ Xác định góc ôm α1(độ) trên bánh đai nhỏ và vận tốc dây
đai v(m/s).
(0,5đ)
b/ Xác định hệ số hiệu chỉnh C và công suất tối đa P1(kW) mà
bộ truyền đai có thể truyền được.
(0.75đ)
c/ Với công suất truyền P1, xác định lực vòng Ft (N), lực
trên nhánh căng F1 (N), lực trên nhánh chùng F2 . Biết ứng
suất căng ban đầu [σ0]=1,8MPa.
(0.75đ)
Bài 3:
Cho trục vào của hộp giảm tốc tách đôi cấp nhanh như hình 1

Hình 1

1

Biết Ft1=10000N; Fr1=4550N; Fa1=7500N; Tđc=2×106Nmm; d1=200mm;
L1=100mm; L2=180mm; L3=100mm. Vật liệu chế tạo trục có ứng
suất [σ]=60Mpa.
a/ Tính phản lực tại gối tựa A và B theo phương đứng và
(1.25đ)
ngang (RAx, RAy, RBx, RBy).
b/ Vẽ các biểu đồ mô men Mx , My , T và ghi giá trị trên
biểu đồ.
(1.25đ)
c/ Tính Mtđ (Nmm) và đường kính trục tại d (mm) tại tiết
diện nguy hiểm.
(0.5đ)
Bài 4:
Một trụ đèn tín hiệu giao thông gồm một thanh đứng và một
thanh ngang được ghép bằng 6 bu lông giống nhau, lắp có khe
hở và phân bố đều trên đường kính Φ = 320mm như hình 2.
Biết:
− Bề mặt bích ghép là
hình tròn đường kính
Φ=400mm.
− Ứng suất cho phép của
vật liệu chế tạo bu
lông [σ]=120 MPa.
− Hệ số ma sát trên bề
mặt ghép f=0.18, hệ số
an toàn k=1.35, hệ số
ngoại lực χ=0.2
− Khoảng cách từ vị trí
hộp đèn đến bề mặt
ghép L=2500mm.
− Trọng
lượng
thanh
ngang và hộp đèn được
qui
đổi
thành
lực
F=3000 N (xem hình 2).
Hình 2
a)
Tính lực xiết V trên 1 bu lông để tránh di trượt và
(1đ)
tránh tách hở bề mặt ghép.
b)
Tính đường kính chân ren d1 (mm) để bu lông đủ bền (xét
trường hợp có ma sát trên bề mặt ren và ...
1
Trường Đại Hc Bách Khoa ĐỀ THI HC K
Khoa Cơ Khí Môn thi
Chi Tiết máy
B môn Thiết Kế Máy Ngày thi 30/06//2011 Thi gian 90’
Sinh viên được phép s dng tài liu
Đề thi gm 2 trang
Bài 1:
B truyn xích ng con lăn có các thông s sau: bước xích
p
c
=19.05mm; s răng đĩa xích dn Z
1
=21 răng; t s truyn
u=2; s vòng quay bánh dn n
1
=390 v/ph. B truyn đặt nm
ngang; làm vic có va đập nh; khong cách trc a=900mm; bôi
trơn liên tc; khong cách trc b truyn xích điu chnh
được; làm vic 3 ca; xích 1 dãy. Xác định:
a/ Đường kính vòng chia đĩa xích dn và b dn (mm). (0.5đ)
b/ S mt xích X. (0.5đ)
c/ Công sut P(kW) mà b truyn xích có th truyn. (1đ)
Bài 2:
B truyn đai dt vi cao su có các thông s sau:
-Đường kính bánh đai nh d
1
= 180mm
-T s truyn u = 2
-Khong cách trc a = 1000mm
-B dy dây đai δ = 5mm
-B rng dây đai b=50mm
-S vòng quay trc dn n
1
=1000v/ph.
Điu kin làm vic: ti trng tĩnh, đặt nm ngang, không xét
đến hin tượng trượt.
a/ Xác định góc ôm α
1
(độ) trên bánh đai nh và vn tc dây
đai v(m/s). (0,5đ)
b/ Xác định h s hiu chnh C và công sut ti đa P
1
(kW) mà
b truyn đai có th truyn được. (0.75đ)
c/ Vi công sut truyn P
1
, xác định lc vòng F
t
(N), lc
trên nhánh căng F
1
(N), lc trên nhánh chùng F
2
. Biết ng
sut căng ban đầu [σ
0
]=1,8MPa. (0.75đ)
Bài 3:
Cho trc vào ca hp gim tc tách đôi cp nhanh như hình 1
Hình 1
Môn thi Chi Tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn thi Chi Tiết máy - Người đăng: Nguyen Quoc Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Môn thi Chi Tiết máy 9 10 200